A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Joshua 151
Un tā nomeslota tiesa priekš Jūda bērniem, pēc viņu radiem, bija pie Edoma robežām, pie Cin tuksneša, pašā dienvidus galā(Negebā),
2
Tā ka viņu robeža pret dienvidiem bija Sāls jūras gals no tās mēles, kas pret dienvidiem stiepjas,
3
Un iziet pret dienvidu pusi uz Akrabu kalniem un iet cauri līdz Cinam un iet uz augšu no dienvidu puses līdz Kādes-Barneai,
4
Un iet caur Ecronu un stiepjas uz augšu līdz Ādarai un iet ap Karku un iet cauri līdz Acmonai un iznāk pie Ēģiptes upes, un tas robežas gals stiepjas pret jūru; šī lai ir jūsu robeža dienas vidū.
5
Un robeža pret rītiem ir sāls jūra līdz Jardānes galam, un robeža ziemeļa pusē ir no jūras mēles, no Jardānes gala.
6
Un šī robeža iet uz augšu līdz Bet-Aglai un iet cauri no ziemeļa puses līdz Bet-Arabai, un tā robeža iet uz augšu līdz Boēna, Rūbena dēla, akmenim.
7
Un (tālāk) šī robeža iet uz augšu līdz Debirai no Akora ielejas un pret ziemeļiem stiepjas līdz Ģilgalai, kas stāv pret Adumu kalniem, kas no upes uz dienvidiem; pēc šī robeža iet cauri uz En-Zemes ūdeni, un viņas gals stiepjas līdz Roģeles akai.
8
Un šī robeža iet uz augšu pa Ben-Inoma ieleju, no dienvidu puses gar Jebuzu, - šī ir Jeruzāleme, - un šī robeža iet uz augšu līdz tā kalna virsgalam, kas no Inoma ielejas ir pret vakara pusi, kas stiepjas līdz Revaīm ielejas galam pret ziemeļiem.
9
Pēc šī robeža stiepjas no tā kalna gala līdz Nevtoas avotam un iznāk uz Evrona kalna pilsētām; šī robeža stiepjas līdz Baālai, - tā ir Ķiriat-Jearima.
10
Pēc šī robeža griežas no Baālas uz vakara pusi līdz Zeīra kalniem un iet cauri gar ArJearim uz ziemeļa pusi, - tas ir Ķesalons, - un nāk lejā uz Bet-Zemesu un iet caur Timnatu.
11
Un tā robeža iznāk gar Ekronu pret ziemeļa pusi un stiepjas līdz Zikronam un iet pār Baālas kalnu un iznāk uz Jabneēlu, un viņas gals stiepjas līdz jūrai.
12
Un robeža pret vakara pusi ir tā lielā jūra un viņas mala. Šī ir Jūda bērnu robeža visapkārt pēc viņu radiem.
13
Bet Kālebam, Jevuna dēlam, viņš deva tiesu starp Jūda bērniem, pēc Tā Kunga vārda uz Jozuū, proti Ķiriat-Arbu, Eneka tēva pilsētu, tā ir Ebrone.
14
Un Kālebs izdzina no turienes tos trīs Enaka dēlus, Zezaju un Aķimanu un Talmaju, kas no Enaka dzimuši.
15
Un no turienes viņš cēlās pret Debiras iedzīvotājiem, bet Debiras vārds senāk bija Ķiriat-Zevere.
16
Un Kālebs sacīja: kas Ķiriat-Zeveri kaus un uzņems, tam es savu meitu Aksu došu par sievu.
17
Tad to uzņēma Otniēls, Ķenasa dēls, Kāleba brālēns, un viņš tam deva savu meitu Aksu par sievu.
18
Un notikās, kad viņa pie tā nāca, tad viņa to skubināja, tīrumu lūgties no viņas tēva, un viņa nolēca no ēzeļa; tad Kālebs uz viņu sacīja: kas tev ir?
19
Un viņa sacīja: dod man kādu svētību, jo tu man esi devis dienvidu zemi, tad dod man arī ūdens avotus. Tad tas viņai deva avotus augšā un avotus ielejā.
20
Šī ir Jūda bērnu cilts daļa pēc viņu radiem.
21
Tad nu tās pilsētas no Jūda bērnu cilts gala līdz Edoma robežai pret dienvidu pusi ir: Kapceēle un Edere un Jagura
22
Un Ķina un Dimona un Ādada
23
Un Ķedesa un Ācora un Itnana
24
Un Zīva un Telema un Bealota
25
Un Ācor-ādāta un Ķiriat-Ecrona, - tā ir Ācora, -
26
Āmama un Zema un Molada
27
Un Ācar Gada un Ezmona un Betpaleta
28
Un Ācar-Zuala un Berzaba un Bisjot-Ja,
29
Bala un Ijim un Ācēma
30
Un Eldolada un Ķezila un Orma
31
Un Ciklaga un Madmana un Zan-Zana
32
Un Lebaota, Zilim un Aīna un Rimona, - visu šo pilsētu ir divdesmit deviņas un viņu ciemi.
33
Lejā ir Estaole un Carea un Asna
34
Un Zanoa un En-Ganim, Tapua un Enama
35
Un Jarmute un Adulama un Zukus un Āzeka
36
Un Zaēraīm un Aditaīm un Gedera un Ģederotaīm, četrpadsmit pilsētas un viņu ciemi;
37
Cenana un Adaza un Migdal Gada
38
Un Dileana un Micpa un Jaktiēle,
39
Lāķis un Bockata un Eglone
40
Un Kābona un Lāmasa un Ķitlisa
41
Un Ģederota, BetDagona un Naēma un Maķeda, sešpadsmit pilsētas un viņu ciemi;
42
Libna un Etere un Āzana
43
Un Jevta un Azna un Necibe
44
Un Ķeīla un Aksiba un Mareza, deviņas pilsētas un viņu ciemi;
45
Ekrona un viņas miesti un viņas ciemi;
46
No Ekronas un līdz jūrai viss, kas blakām Azdodai un blakām viņu ciemiem;
47
Azdoda un viņas miesti, un viņas ciemi, Gaza un viņas miesti, un viņas ciemi līdz Ēģiptes upei un tai lielai jūrai un viņas malai.
48
Un kalnos bija Zamira un Jatira un Zokus
49
Un Dana, un Ķiriat-Zana, - tā ir Debira -
50
Un Ānaba un Estemus un Ānim
51
Un Gozene un Olone un Zilus, vienpadsmit pilsētas un viņu ciemi;
52
Araba un Duma un Ezeaņa un Januma.
53
Un Bet-Tapua un Āveka
54
Un Umta un Ķiriat-Arba, - tā ir Ebrone, - un Ciora, deviņas pilsētas un viņu ciemi;
55
Maona, Karmelis un Zīva un Jūta
56
Un Jezreēle un Jokdeama un Zanoa,
57
Kaina, Ģibea un Timna, desmit pilsētas un viņu ciemi;
58
Alula, Bet-Cura, Gedora
59
Un Maārata un Bet-Anota un Eltekone, sešas pilsētas un viņu ciemi;
60
Ķiriat-Baāla, - tā ir Ķiriat-Jearima, - un Araba, divas pilsētas un viņu ciemi.
61
Tuksnesī bija Bet-Araba, Midina un Zekaka.
62
Un Nibzana un tā sāls pilsēta un Enģedi, sešas pilsētas un viņu ciemi.
63
Bet tos Jebuziešus, kas Jeruzālemē dzīvoja, Jūda bērni nevarēja izdzīt un Jebuzieši dzīvoja pie Jūda bērniem Jeruzālemē līdz šai dienai.Joshua 15:1
Joshua 15:2
Joshua 15:3
Joshua 15:4
Joshua 15:5
Joshua 15:6
Joshua 15:7
Joshua 15:8
Joshua 15:9
Joshua 15:10
Joshua 15:11
Joshua 15:12
Joshua 15:13
Joshua 15:14
Joshua 15:15
Joshua 15:16
Joshua 15:17
Joshua 15:18
Joshua 15:19
Joshua 15:20
Joshua 15:21
Joshua 15:22
Joshua 15:23
Joshua 15:24
Joshua 15:25
Joshua 15:26
Joshua 15:27
Joshua 15:28
Joshua 15:29
Joshua 15:30
Joshua 15:31
Joshua 15:32
Joshua 15:33
Joshua 15:34
Joshua 15:35
Joshua 15:36
Joshua 15:37
Joshua 15:38
Joshua 15:39
Joshua 15:40
Joshua 15:41
Joshua 15:42
Joshua 15:43
Joshua 15:44
Joshua 15:45
Joshua 15:46
Joshua 15:47
Joshua 15:48
Joshua 15:49
Joshua 15:50
Joshua 15:51
Joshua 15:52
Joshua 15:53
Joshua 15:54
Joshua 15:55
Joshua 15:56
Joshua 15:57
Joshua 15:58
Joshua 15:59
Joshua 15:60
Joshua 15:61
Joshua 15:62
Joshua 15:63


Joshua 1 / Jos 1
Joshua 2 / Jos 2
Joshua 3 / Jos 3
Joshua 4 / Jos 4
Joshua 5 / Jos 5
Joshua 6 / Jos 6
Joshua 7 / Jos 7
Joshua 8 / Jos 8
Joshua 9 / Jos 9
Joshua 10 / Jos 10
Joshua 11 / Jos 11
Joshua 12 / Jos 12
Joshua 13 / Jos 13
Joshua 14 / Jos 14
Joshua 15 / Jos 15
Joshua 16 / Jos 16
Joshua 17 / Jos 17
Joshua 18 / Jos 18
Joshua 19 / Jos 19
Joshua 20 / Jos 20
Joshua 21 / Jos 21
Joshua 22 / Jos 22
Joshua 23 / Jos 23
Joshua 24 / Jos 24