A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Joshua 101
Un kad Adonicedeķs, Jeruzālemes ķēniņš, dzirdēja, ka Jozuūs Aju bija uzņēmis un izdeldējis, un Ajai un viņas ķēniņam tā darījis, kā viņš Jērikum un viņa ķēniņam bija darījis, un ka tie, kas Ģibeonā dzīvoja, ar Izraēli bija derējuši mieru un starp tiem dzīvoja.
2
Tad tie ļoti bijās, jo Ģibeona bija liela pilsēta, it kā viena ķēniņa pilsēta, lielāka nekā Aja, un visi viņas vīri bija stipri.
3
Tāpēc Adonicedeķs, Jeruzālemes ķēniņš, sūtīja pie Oāma, Ebronas ķēniņa, un pie Pireama, Jarmutes ķēniņa, un pie Javiūs, Lāķisas ķēniņa, un pie Debira, Eglonas ķēniņa, sacīdams:
4
Nāciet pie manis un palīdziet man, lai Ģibeonu kaujam, jo tā mieru derējusi ar Jozuū un ar Izraēla bērniem.
5
Tad sapulcējās un cēlās pieci Amoriešu ķēniņi: Jeruzālemes ķēniņš, Ebronas ķēniņš, Jarmutes ķēniņš, Lāķisas ķēniņš, Eglonas ķēniņš, līdz ar visiem saviem karapulkiem un apmetās pret Ģibeonu un karoja pret viņu.
6
Un Ģibeonas vīri sūtīja pie Jozuūs lēģerī uz Ģilgalu sacīdami: neatrauj savu roku no saviem kalpiem; nāc steigšus un izglāb mūs un palīdzi mums, jo visi Amoriešu ķēniņi, kas kalnos dzīvo, pret mums sapulcējušies.
7
Tad Jozuūs cēlās no Ģilgalas, pats un visi kara ļaudis līdz ar viņu, un visi spēka vīri.
8
Un Tas Kungs sacīja uz Jozuū: nebīsties no viņiem, jo es tos esmu nodevis tavā rokā, neviens nepastāvēs tavā priekšā.
9
Un Jozuūs piepeši viņiem uzbruka, cauru nakti no Ģilgalas uz augšu iedams.
10
Un Tas Kungs tos izbiedēja Izraēla priekšā, un viņš tos kāva ar lielu kaušanu Ģibeonā un tiem dzinās pakaļ pa to ceļu augšup uz Bet-Oronu un tos kāva līdz Āzekai un Maķedai.
11
Un kad tie no Izraēla bēga lejā no Bet-Orona, tad Tas Kungs lielus krusas gabalus no debess uz tiem nometa līdz Āzekai, ka tie nomira; tur bija vairāk, kas no krusas nomira, nekā ko Izraēla bērni ar zobenu nokāva.
12
Tad Jozuūs runāja uz To Kungu tai dienā, kad Tas Kungs Amoriešus nodeva Izraēla priekšā, un sacīja Izraēla priekšā: Saule, apstājies Ģibeonā, un mēnesi, Ajalones ielejā.
13
Tad saule apstājās un mēnesis stāvēja, tiekams tie ļaudis pie saviem ienaidniekiem bija atriebušies. Vai tas nav rakstīts tā taisnā grāmatā: Tā saule stāvēja debess vidū un nesteidzās noiet veselu dienu.
14
Un tādas dienas kā šī nebija, ne priekš viņas, ne pēc viņas, ka Tas Kungs cilvēka balsi paklausīja; jo Tas Kungs karoja par Izraēli.
15
Tad Jozuūs griezās atpakaļ un viss Izraēls līdz ar viņu uz Ģilgalas lēģeri.
16
Bet tie pieci ķēniņi bija bēguši un apslēpušies tai alā pie Maķedas.
17
Un Jozuūm tapa teikts un sacīts: tie pieci ķēniņi ir atrasti, apslēpušies tai alā pie Maķedas.
18
Tad Jozuūs sacīja: pieveļat lielus akmeņus priekš alas cauruma un liekat vīrus priekšā, viņus sargāt.
19
Bet jūs nestāviet mierā, dzenaties saviem ienaidniekiem pakaļ un kaujiet viņu pakaļējos, neļaujat tiem savās pilsētās nākt, jo Tas Kungs, jūsu Dievs, tos ir nodevis jūsu rokā.
20
Un kad Jozuūs un Izraēla bērni bija beiguši tos kaut ar ļoti lielu kaušanu, kamēr tie bija izdeldēti, un kad tie atlikušie no tiem bija glābušies un nākuši stiprās pilsētās,
21
Tad visi ļaudis ar mieru griezās atpakaļ pie Jozuūs uz lēģeri pie Maķedas; neviens pret Izraēla bērniem ir ne mēli nekustināja.
22
Un Jozuūs sacīja: atdariet tās alas caurumu un izvediet tos piecus ķēniņus no alas pie manis.
23
Un tie tā darīja un izveda no tās alas pie viņa tos piecus ķēniņus, Jeruzālemes ķēniņu, Ebronas ķēniņu, Jarmutes ķēniņu, Lāķisas ķēniņu, Eglonas ķēniņu.
24
Un kad tie šos ķēniņus pie Jozuūs bija izveduši, tad Jozuūs sauca visus Izraēla vīrus un sacīja uz tiem karavīru virsniekiem, kas viņam bija gājuši līdz: nākat klāt, liekat savas kājas uz šo ķēniņu kakliem, un tie piegāja un lika savas kājas uz viņu kakliem.
25
Un Jozuūs uz tiem sacīja: nebīstaties un nebaiļojaties, esiet stipri un turat drošu prātu, jo tāpat Tas Kungs darīs visiem jūsu ienaidniekiem, ar ko jūs karojat.
26
Un pēc tam Jozuūs viņus sita un nokāva, un pakāra pie pieciem kokiem, un tie palika pie kokiem pakārti līdz vakaram.
27
Un ap to laiku, kad saule noiet, Jozuūs pavēlēja tos noņemt no tiem kokiem, un tie tos nometa tai alā, kur tie bija apslēpušies, un lika lielus akmeņus priekš tās alas cauruma, kas tur ir līdz šai dienai.
28
Tai dienā Jozuūs arī uzņēma Maķedu, un to kāva ar zobena asmeni, un viņš izdeldēja viņas ķēniņu, viņu pašu un visas dvēseles, kas tur bija; viņš neatlicināja neviena, un darīja Maķedas ķēniņam tā kā viņš bija darījis Jērikus ķēniņam.
29
Tad Jozuūs aizgāja un viss Izraēls ar viņu no Maķedas uz Libnu un karoja pret Libnu.
30
Un Tas Kungs to arīdzan nodeva Izraēla rokā ar viņas ķēniņu, un viņš to kāva ar zobena asmeni un visas dvēseles, kas tur bija, viņš neatlicināja iekš tās neviena, un darīja viņas ķēniņam, kā viņš bija darījis Jērikus ķēniņam.
31
Tad Jozuūs aizgāja un viss Izraēls ar viņu no Libnas līdz Lāķisai, un apmetās pret viņu un karoja pret viņu.
32
Un Tas Kungs nodeva Lāķisu Izraēla rokā, un viņš to uzņēma otrā dienā un to kāva ar zobena asmeni, un visas dvēseles, kas tur bija; it kā viņš Libnai bija darījis.
33
Tad Orams, Ģezeras ķēniņš, cēlās Lāķisai par palīgu, bet Jozuūs to kāva un viņa ļaudis, kamēr viņš neviena no tiem neatlicināja.
34
Un Jozuūs aizgāja un viss Izraēls līdz ar viņu no Lāķisas uz Eglonu, un apmetās pret viņu un karoja pret viņu.
35
Un uzņēma viņu tai pašā dienā, un to kāva ar zobena asmeni, un visas dvēseles, kas tur bija, viņš tai dienā izdeldēja, kā viņš bija darījis Lāķisai.
36
Tad Jozuūs cēlās un viss Izraēls līdz ar viņu no Eglonas līdz Ebronei un karoja pret viņu,
37
Un uzņēma viņu un kāva viņu ar zobena asmeni un viņas ķēniņu ar visām pilsētām un ar visām dvēselēm, kas tur bija; viņš neatlicināja neviena, kā viņš Eglonai bija darījis, un to izdeldēja ar visām dvēselēm, kas tur bija,
38
Tad Jozuūs griezās atpakaļ un viss Izraēls līdz ar viņu uz Debiru un karoja pret viņu,
39
Un uzņēma viņu un viņas ķēniņu un visas viņa pilsētas, un tos kāva ar zobena asmeni un izdeldēja visas dvēseles, kas tur bija; viņš neatlicināja neviena; itin kā viņš Ebronai bija darījis, tā viņš darīja Debirai un viņas ķēniņam, un itin kā viņš Libnai un viņas ķēniņam bija darījis.
40
Tā Jozuūs apkāva visu to zemi, kalnus un dienasvidus zemi un ieleju un pakalnus ar visiem viņu ķēniņiem: viņš neatlicināja neviena un izdeldēja visu, kam bija dvaša, tā kā Tas Kungs, Izraēla Dievs, bija pavēlējis.
41
Un Jozuūs tos kāva no Kādes Barneas līdz Gazai, arī visu Gozena zemi līdz Ģibeonai.
42
Un Jozuūs uzņēma visus šos ķēniņus un visu viņu zemi uz vienu reizi, jo Tas Kungs, Izraēla Dievs, karoja par Izraēli.
43
Tad Jozuūs griezās atpakaļ un viss Izraēls līdz ar viņu uz Ģilgalas lēģeri.