A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Jēkaba 21
Mani brāļi, ticību uz Jēzu Kristu, mūsu godājamo Kungu, turēdami neuzlūkojiet cilvēka vaigu.
2
Jo ja kāds vīrs nāktu jūsu baznīcā ar zelta gredzenu pirkstā un ar krāšņām drēbēm, un tur arīdzan nāktu kāds nabags ar rupjām drēbēm,
3
Un jūs uzlūkotu to, kam krāšņas drēbes, un uz to sacītu: sēdies tu še labā vietā; un sacītu uz to nabagu: stāvi tu tur, vai sēdies apakš manu kāju pamesla, -
4
Vai tad jūs pie sev pašiem neesat starpību darījuši un neesat tapuši tiesneši pēc ļaunām domām spriezdami?
5
Klausiet, mani mīļie brāļi: vai Dievs nav izredzējis tos šās pasaules nabagus, kas ticībā ir bagāti un tās valstības mantinieki, ko Viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīļo?
6
Bet jūs tiem nabagiem negodu esat darījuši. Vai tie bagātie nav tie, kas jūs apspiež un jūs velk pie tiesām?
7
Vai tie nezaimo to labo vārdu, kas pār jums ir saukts?
8
Ja tad jūs to ķēniņa bauslību piepildāt pēc tā raksta: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu, - tad jūs darāt labi.
9
Bet ja jūs cilvēka vaigu uzlūkojiet, tad jūs grēku darāt un topat no bauslības pārliecināti kā pārkāpēji.
10
Jo kas visus baušļus tur un vienā klūp, tas ir noziedzies pie visiem.
11
Jo kas ir sacījis: tev nebūs laulību pārkāpt, - tas arī sacījis: tev nebūs nokaut. Ja tu nu laulību nepārkāpi, bet nokauji, tad tu esi palicis par bauslības pārkāpēju.
12
Runājiet tā un dariet tā, kā tādi, kas caur svabadības bauslību taps tiesāti.
13
Jo tam, kas apžēlošanu nav parādījis, uzies sodība bez apžēlošanas, bet apžēlošana lielās pret sodību.
14
Ko tas palīdz, mani brāļi, ja kas saka, ka viņam ir ticība, bet darbu nav? Vai tā ticība viņu var izglābt?
15
Ja kāds brālis vai māsa pliki būtu un tiem trūktu dienišķas pārtikšanas,
16
Un ja kāds no jums uz tiem sacītu: ejiet ar mieru, sildieties un paēdiet; bet jūs tiem nedotu kas miesai vajadzīgs, - ko tas palīdz?
17
Tāpat arīdzan ticība, ja tai darbu nav, pati par sevi tā nedzīva.
18
Bet kāds varētu sacīt: tev ir ticība, un man ir darbi! Rādi man tavu ticību bez darbiem un es tev rādīšu no maniem darbiem ticību.
19
Tu tici, ka ir viens vienīgs Dievs, un dari labi. Velni arīdzan tic un dreb.
20
Bet vai tu gribi zināt, tu nelietīgais cilvēks, ka ticība bez darbiem ir nedzīva?
21
Vai mūsu tēvs Ābraāms nav taisnots no darbiem, savu dēlu Īzaku par upuri atnesdams uz altāri?
22
Tad tu redzi, ka ticība ar savu spēku ir bijusi pie viņa darbiem, un ticība ir tapusi pilnīga caur darbiem.
23
Un tas raksts ir piepildīts, kas saka: Ābraāms Dievam ir ticējis un tas viņam ir pielīdzināts par taisnību, un viņš nosaukts Dieva draugs.
24
Tad nu jūs redzat, ka cilvēks top taisnots no darbiem un ne no ticības vien.
25
Vai arī tā mauka Rakaba nav tāpat taisnota no darbiem, kad tā tos sūtītos ir uzņēmusi un pa citu ceļu izlaidusi?
26
Jo it kā miesa bez gara ir nedzīva, tāpat arīdzan ticība bez darbiem ir nedzīva.