A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ebrejiem 81
Bet visu, kas sacīts, saņemot vienā vārdā: mums ir tāds augsts priesteris, kas sēž pa labo roku tam augstības goda krēslam debesīs,
2
To svētumu kopējs un tās patiesās Dieva telts, ko Tas Kungs ir uzcēlis un ne cilvēks.
3
Jo ikviens augsts priesteris top iecelts, nest dāvanas un upurus; tādēļ vajadzēja, ka arī Šim kas būtu, ko Tas upurētu.
4
Jo ja Viņš virs zemes būtu, tad Viņš nebūtu priesteris, tāpēc, ka (te) priesteri ir, kas pēc bauslības dāvanas upurē,
5
Un kas tai debesu lietu līdzībai un ēnai kalpo, tā kā Mozus caur Dievu bija pamācīts, kā tam Dieva telti bija uzcelt; jo Viņš sacīja: raugi, ka tu visu to dari pēc tās priekšzīmes, kas tev kalnā ir rādīta.
6
Bet nu Kristus jo labu amatu dabūjis, jo labākas derības vidutājs Viņš ir, kas ar labākām apsolīšanām ir apstiprināta.
7
Jo ja viņa, tā pirmā, būtu bijusi bez trūkuma, tad otra vieta nebūtu meklēta.
8
Jo tos rādams, Viņš saka: redzi, dienas nāk, saka Tas Kungs, un Es celšu jaunu derību ar Izraēla namu un ar Jūda namu;
9
Ne tādu derību, kādu Es ar viņu tēviem esmu cēlis tanī dienā, kad Es tos pie rokas satvēru, tos no Ēģiptes izvest: jo tie Manā derībā nav palikuši; - tad Es arīdzan par tiem neesmu bēdājis, saka Tas Kungs.
10
Jo šī ir tā derība, ko Es celšu ar Izraēla namu pēc šīm dienām, saka Tas Kungs: Es došu Savus baušļus viņu prātā, un Es tos rakstīšu viņu sirdīs, un Es tiem būšu par Dievu, un tie Man būs par ļaudīm.
11
Un tie nemācīs neviens savu tuvāku un neviens savu brāli sacīdams: atzīsti To Kungu: Jo tie visi Mani pazīs, no tā mazākā viņu starpā līdz tam lielākajam viņu starpā.
12
Jo Es apžēlošos par viņu netaisnībām, un nepieminēšu vairs viņu grēkus un viņu noziegumus.
13
Kad Viņš saka: jaunu (derību), tad Viņš to pirmo ir darījis par vecu. Kas nu ir darīts par vecu un vecs paliek, tas iznīkšanai ir tuvu.Ebrejiem 8:1
Ebrejiem 8:2
Ebrejiem 8:3
Ebrejiem 8:4
Ebrejiem 8:5
Ebrejiem 8:6
Ebrejiem 8:7
Ebrejiem 8:8
Ebrejiem 8:9
Ebrejiem 8:10
Ebrejiem 8:11
Ebrejiem 8:12
Ebrejiem 8:13


Ebrejiem 1 / Ebr 1
Ebrejiem 2 / Ebr 2
Ebrejiem 3 / Ebr 3
Ebrejiem 4 / Ebr 4
Ebrejiem 5 / Ebr 5
Ebrejiem 6 / Ebr 6
Ebrejiem 7 / Ebr 7
Ebrejiem 8 / Ebr 8
Ebrejiem 9 / Ebr 9
Ebrejiem 10 / Ebr 10
Ebrejiem 11 / Ebr 11
Ebrejiem 12 / Ebr 12
Ebrejiem 13 / Ebr 13