A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ebrejiem 71
Jo šis Melhizedeks bija Zalemes ķēniņš, Dieva tā visu augstākā priesteris, kas Ābraāmam, kad tas pārnāca no tās ķēniņu kaušanas, gāja pretī un viņu svētīja;
2
Tam Ābraāms arī deva to desmito tiesu no visa. Tas pirmā kārtā top tulkots: taisnības ķēniņš, - bet tad arīdzan: Zalemes ķēniņš, tas ir, miera ķēniņš;
3
Bez tēva, bez mātes, bez radu raksta: kam nav nedz dienu iesākuma, nedz dzīvības gala; bet Dieva Dēlam līdzināts viņš paliek priesteris mūžam.
4
Bet lūkojiet, cik liels šis ir, ka pats Ābraāms, tas vectēvs, viņam desmito tiesu no tā laupījuma devis.
5
Un tiem Levja bērniem, kas to svēto amatu dabū, ir gan viens likums, desmito tiesu ņemt no tiem ļaudīm pēc bauslības, tas ir, no saviem brāļiem, jebšu tie cēlušies no Ābraāma gurniem;
6
Bet viņš, kas nebija cēlies no viņu cilts, to desmito tiesu ir ņēmis no Ābraāma un svētījis to, kam tās apsolīšanas bija.
7
Bet nu bez nekādas pretī runāšanas tas mazākais top svētīts no tā lielākā.
8
Un še mirstīgi cilvēki ņem to desmito tiesu, bet tur tas, par ko liecība top dota, ka tas dzīvo.
9
Un (tā sakot): arī Levi, kas to desmito tiesu ņem, to desmito tiesu ir devis caur Ābraāmu.
10
Jo viņš vēl bija tēva gurnos, kad Melhizedeks šim gāja pretī.
11
Ja tad nu tā pilnība būtu caur to priestera amatu no Levja cilts, (jo līdz ar to tie ļaudis bauslību ir dabūjuši), kam tad vēl vajadzēja citam priesterim celties pēc Melhizedeka kārtas, un netikt sauktam pēc Ārona kārtas?
12
Jo kad priesteru amats tiek pārcelts, tad arīdzan bauslībai vajag tikt pārceltai.
13
Jo tas, par ko tas sacīts, piederēja pie citas cilts, no kuras neviens nebija kalpojis pie altāra.
14
Jo tas ir zināms, ka mūsu Kungs cēlies no Jūda cilts un uz šo cilti Mozus neko nav runājis par priesteru amatu.
15
Un tas vēl jo skaidri ir zināms, ja pēc Melhizedeka līdzības cits priesteris ceļas,
16
Kas tāds tapis ne pēc miesīga likuma bauslības, bet pēc neiznīcīgas dzīvības spēka.
17
Jo viņš apliecina: Tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhizedeka kārtas.
18
Jo iepriekšēja baušļa atcelšana notiek tāpēc, ka tas nespēcīgs un nederīgs.
19
Jo bauslība neko nav darījusi pilnīgu, bet tā labākas cerības ievešana, caur ko mēs tuvu nākam pie Dieva.
20
Un kad tas nav noticis bez zvērēšanas, -
21
(Jo viņi bez zvērēšanas palikuši par priesteriem, bet šis ar zvērēšanu, caur to, kas uz viņu saka: Tas Kungs ir zvērējis - un tas tam nebūs žēl - tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhizedeka kārtas) -
22
Tad Jēzus par vienas daudz labākas derības galvinieku ir palicis.
23
Un viņu gan daudz ir tapuši par priesteriem, tāpēc ka nāve tiem neļāva palikt.
24
Bet šim caur to, ka Viņš mūžīgi paliek, ir neiznīcīgs priestera amats.
25
Tādēļ Viņš arī pilnīgi var izglābt tos, kas caur Viņu pie Dieva nāk, vienmēr dzīvodams, ka Viņš tos aizstāvētu.
26
Jo tāds augsts priesteris mums arī pienācās, kas ir svēts, nenoziedzīgs, neapgānīts, atšķirts no grēciniekiem un augstāks pār debesīm;
27
Kam nevajag, tā kā tiem augstiem priesteriem, ikdienas upurus nest papriekš par saviem pašu grēkiem un pēc par tiem ļaužu grēkiem; jo to Viņš ir darījis vien' reiz, kad Viņš pats sevi upurējis.
28
Jo bauslība ieceļ par augstiem priesteriem cilvēkus, kam ir vājība, bet tas zvērēšanas vārds, kas nāca pēc bauslības, tas To Dēlu ieceļ mūžīgi pilnīgu.Ebrejiem 7:1
Ebrejiem 7:2
Ebrejiem 7:3
Ebrejiem 7:4
Ebrejiem 7:5
Ebrejiem 7:6
Ebrejiem 7:7
Ebrejiem 7:8
Ebrejiem 7:9
Ebrejiem 7:10
Ebrejiem 7:11
Ebrejiem 7:12
Ebrejiem 7:13
Ebrejiem 7:14
Ebrejiem 7:15
Ebrejiem 7:16
Ebrejiem 7:17
Ebrejiem 7:18
Ebrejiem 7:19
Ebrejiem 7:20
Ebrejiem 7:21
Ebrejiem 7:22
Ebrejiem 7:23
Ebrejiem 7:24
Ebrejiem 7:25
Ebrejiem 7:26
Ebrejiem 7:27
Ebrejiem 7:28


Ebrejiem 1 / Ebr 1
Ebrejiem 2 / Ebr 2
Ebrejiem 3 / Ebr 3
Ebrejiem 4 / Ebr 4
Ebrejiem 5 / Ebr 5
Ebrejiem 6 / Ebr 6
Ebrejiem 7 / Ebr 7
Ebrejiem 8 / Ebr 8
Ebrejiem 9 / Ebr 9
Ebrejiem 10 / Ebr 10
Ebrejiem 11 / Ebr 11
Ebrejiem 12 / Ebr 12
Ebrejiem 13 / Ebr 13