A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ebrejiem 2

1
Tāpēc mums būs jo vairāk vērā ņemt to vārdu, ko esam dzirdējuši, ka jel netopam aizrauti pazušanā.
2
Jo ja tas vārds, kas caur eņģeļiem runāts, ir bijis stiprs, un ikkatra pārkāpšana un neklausīšana ir dabūjusi savu taisno atmaksu;
3
Kā tad mēs izbēgsim par tādu pestīšanu nebēdādami? Tā papriekš ir sludināta caur To Kungu un mums apstiprināta no tiem, kas to dzirdējuši;
4
Tai Dievs ir liecību devis ar zīmēm un brīnumiem un dažādiem spēkiem un ar Tā Svētā Gara izdalīšanām pēc sava prāta.
5
Jo ne eņģeļiem viņš ir padevis to nākamo pasauli, par ko mēs runājam.
6
Bet viens kādā vietā ir apliecinājis sacīdams: kas ir cilvēks, ka tu viņu piemini? Jeb cilvēka dēls, ka tu viņu piemeklē?
7
Īsu laitu tu viņu esi darījis mazāku nekā eņģeļus, ar godu un slavu tu viņu esi kronējis un viņu iecēlis pār savu roku darbiem;
8
Visas lietas tu esi licis apakš viņa kājām. Jo kad tas viņam visas lietas padevis, tad tas neko nav atstājis, kas viņam nebūtu padots; bet tagad mēs vēl neredzam, ka viņam visas lietas padotas.
9
Bet mēs redzam Jēzu nāves ciešanas dēļ ar godu un slavu kronētu, kas īsu laiku mazāks tapis nekā eņģeļi, lai Viņš caur Dieva žēlastību par visiem nāvi baudītu.
10
Jo Tam, kā dēļ visas lietas ir un caur ko visas lietas ir, kas daudz bērnus uz godību vada, Tam pienācās Viņu, pestīšanas vadoni, caur ciešanām pilnīgu darīt.
11
Jo tāpat tas, kas svētī, kā tie, kas top svētīti, visi ir no viena; tādēļ Viņš nekaunas, tos saukt par brāļiem,
12
Sacīdams: Es Tavu vārdu sludināšu Saviem brāļiem, draudzes vidū Es Tev pateicības dziesmas dziedāšu.
13
Un atkal: Es savu cerību likšu uz Viņu. Un atkal: redzi, Es un tie bērni, ko Dievs Man ir devis.
14
Kad nu tie bērni miesas un asinis dabūjuši, tad arī Viņš to pašu it līdzīgi ir dabūjis, ka Viņš caur nāvi iznīcinātu to, kam bija nāves vara, tas ir velnu,
15
Un atsvabinātu visus tos, kas caur nāves bailēm cauru mūžu bija padoti kalpošanai.
16
Jo Viņš taču nepieņem eņģeļus, bet Ābraāma dzimumu Viņš pieņem.
17
Tāpēc Viņam vajadzēja visās lietās tiem brāļiem palikt līdzīgam, lai sirds žēlīgs taptu un uzticīgs augsts priesteris Dieva priekšā, to ļaužu grēkus salīdzināt.
18
Jo caur to, ka pats ir cietis un kārdināts, Viņš tiem, kas top kārdināti, var palīdzēt.
Ebrejiem 2:1
Ebrejiem 2:2
Ebrejiem 2:3
Ebrejiem 2:4
Ebrejiem 2:5
Ebrejiem 2:6
Ebrejiem 2:7
Ebrejiem 2:8
Ebrejiem 2:9
Ebrejiem 2:10
Ebrejiem 2:11
Ebrejiem 2:12
Ebrejiem 2:13
Ebrejiem 2:14
Ebrejiem 2:15
Ebrejiem 2:16
Ebrejiem 2:17
Ebrejiem 2:18
Ebrejiem 1 / Ebr 1
Ebrejiem 2 / Ebr 2
Ebrejiem 3 / Ebr 3
Ebrejiem 4 / Ebr 4
Ebrejiem 5 / Ebr 5
Ebrejiem 6 / Ebr 6
Ebrejiem 7 / Ebr 7
Ebrejiem 8 / Ebr 8
Ebrejiem 9 / Ebr 9
Ebrejiem 10 / Ebr 10
Ebrejiem 11 / Ebr 11
Ebrejiem 12 / Ebr 12
Ebrejiem 13 / Ebr 13