A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ebrejiem 121
Tad nu arī mēs, kad tāds liels pulks liecinieku ir visapkārt ap mums, lai noliekam ikvienu nastu un to grēku, kas mūs visai apstāj, un ar pacietību lai tekam iekš tās mums noliktās cīnīšanās.
2
Un lai skatāmies uz Jēzu, ticības iesācēju un pabeidzēju, kas, jebšu varējis priekā būt, krustu ir panesis un par kaunu nav bēdājis un ir sēdies pa labo roku Dieva goda krēslam.
3
Ņemiet vērā šo, kas tādu pretī runāšanu panesis no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat, savās dvēselēs pagurdami.
4
Jūs vēl neesat pretī stāvējuši līdz asinīm, cīnīdamies pret grēku,
5
Un esat aizmirsuši to pamācīšanu, kas uz jums kā uz bērniem saka: mans dēls, neturi Tā Kunga pārmācīšanu par mazu lietu un nepagursti, kad tu no Viņa kļūsti pārmācīts.
6
Jo ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca, un šauš ikvienu dēlu, ko Viņš uzņem.
7
Ja jūs to pārmācīšanu paciešat, tad Dievs turas pret jums kā pret bērniem; jo kur ir dēls, ko tēvs nepārmāca?
8
Bet ja esat bez pārmācīšanas, pie kuras visiem ir daļa bijusi, tad jūs esat maukas bērni un ne dēli.
9
Un ja mums mūsu miesīgie tēvi ir bijuši par pārmācītājiem un mēs tos esam bijušies, - vai ne daudz vairāk tam garu tēvam būsim paklausīgi un dzīvosim?
10
Jo viņi gan mazu brīdi, kā paši zinādami, mūs ir pārmācījuši, bet Šis mūs pārmāca par labu, ka mums būtu daļa pie Viņa svētās būšanas.
11
Bet ikviena pārmācīšana, klāt būdama, mums nešķiet līksmība esot, bet noskumšana; bet visu pēc tā dod taisnības un miera augļus tiem, kas caur to izmācīti.
12
Tādēļ paceļat atkal gurdenās rokas un slābanos ceļus,
13
Un staigājat taisnus ceļus ar savām kājām, ka tas, kas tizls, nepaklūp, bet turpretī top dziedināts.
14
Dzenaties pēc miera ar visiem un pēc tās svētās dzīvošanas, bez ka neviens To Kungu neredzēs;
15
Pielūkodami, ka neviens nezaudē Dieva žēlastību, ka nekāda rūgta sakne, augsti uzaugusi, jūs nesajauc, un ka daudzi caur to netop apgānīti;
16
Ka neviens nav maucinieks, nedz nesvēts, kā Ezavs, kas savu pirmdzimtības tiesu ir pārdevis par vienu ēdienu.
17
Jo jūs zināt, ka tas arī pēc tam, lai gan gribēdams to svētību iemantot, tapa atmests; jo viņš neatrada žēlošanas vietu, jebšu to ar asarām meklēja.
18
Jo jūs neesat nākuši pie kalna, kas bija aiztiekams, un pie degoša uguns un krēslības un tumsības un vētras,
19
Un pie bazūnes skaņas un vārdu balss, par ko tie, kas to dzirdēja, ir lūgušies, ka uz tiem vairs netaptu runāts.
20
Jo tie nevarēja panest šo pavēli: ja arī kāds lops to kalnu aiztiktu, tad to būs ar akmeņiem nomētāt vai ar bultu nošaut.
21
Un tā parādīšana bija tik briesmīga, ka Mozus sacīja: es esmu pārbijies un drebu.
22
Bet jūs esat nākuši pie Ciānas kalna, un pie tā dzīvā Dieva pilsētas, pie debess Jeruzālemes un pie daudz tūkstošiem eņģeļu,
23
Un pie pirmdzimušo sapulces un draudzes, kas debesīs pierakstīti, un pie Dieva, tā soģa pār visiem, un pie pilnīgu taisnu gariem,
24
Un pie Jēzus, jaunas derības vidutāja, un pie apslacināšanas asinīm, kas labāki runā nekā Ābels.
25
Pielūkojiet, ka jūs to, kas tur runā, neatmetiet. Jo kad tie nav izbēguši, kas to atmeta, kas virs zemes Dieva mācību runāja, tad mēs ne tik neizbēgsim, ja no tā novēršamies, kas ir no debesīm,
26
Viņa balss tai laikā zemi pakustināja; bet tagad Viņš ir pasludinājis sacīdams: vēl vienreiz Es kustināšu ne vien zemi, bet arī debesi.
27
Un tas vārds „vēl vienreiz“ parāda, ka tam, kas ir kustinājams, būs tapt pārceltam, jo tas ir darīts, lai paliek tas, kas nav kustinājams.
28
Tādēļ nu, ka dabūjam nekustinājamu valstību, lai esam pateicīgi un tā lai Dievam kalpojam, kā Viņam labi patīk, ar baiļošanos un bijāšanos.
29
Jo mūsu Dievs ir rijoša uguns.Ebrejiem 12:1
Ebrejiem 12:2
Ebrejiem 12:3
Ebrejiem 12:4
Ebrejiem 12:5
Ebrejiem 12:6
Ebrejiem 12:7
Ebrejiem 12:8
Ebrejiem 12:9
Ebrejiem 12:10
Ebrejiem 12:11
Ebrejiem 12:12
Ebrejiem 12:13
Ebrejiem 12:14
Ebrejiem 12:15
Ebrejiem 12:16
Ebrejiem 12:17
Ebrejiem 12:18
Ebrejiem 12:19
Ebrejiem 12:20
Ebrejiem 12:21
Ebrejiem 12:22
Ebrejiem 12:23
Ebrejiem 12:24
Ebrejiem 12:25
Ebrejiem 12:26
Ebrejiem 12:27
Ebrejiem 12:28
Ebrejiem 12:29


Ebrejiem 1 / Ebr 1
Ebrejiem 2 / Ebr 2
Ebrejiem 3 / Ebr 3
Ebrejiem 4 / Ebr 4
Ebrejiem 5 / Ebr 5
Ebrejiem 6 / Ebr 6
Ebrejiem 7 / Ebr 7
Ebrejiem 8 / Ebr 8
Ebrejiem 9 / Ebr 9
Ebrejiem 10 / Ebr 10
Ebrejiem 11 / Ebr 11
Ebrejiem 12 / Ebr 12
Ebrejiem 13 / Ebr 13