English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

2 Timotejam 4

1
Es piekodināju Dieva un Tā Kunga Jēzus Kristus priekšā, kas nāks tiesāt dzīvus un mirušus, Viņa atspīdēšanu un Viņa valstību minēdams:
2
Pasludini to vārdu, dari to laikā, nelaikā, pārliecini, apdraudi, paskubini iekš visas lēnprātības un mācības.
3
Jo nāks laiki, ka tie to veselīgo mācību nepanesīs, bet pēc savām pašu iekārošanām sev mācītājus uzkraus, kā tiem ausis niez,
4
Un novērsīs ausis no patiesības un griezīsies pie pasakām.
5
Bet tu esi nomodā iekš visām lietām, panes ļaunumu, dari evaņģelista darbu, izdari savu amatu pilnīgi.
6
Jo es jau topu upurēts, un manas atraisīšanas laiks ir tuvu klāt.
7
To labo cīnīšanos esmu cīnījies, to tecēšanu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis.
8
Joprojām man ir nolikts tas taisnības kronis, ko man Tas Kungs, tas taisnais soģis, dos viņā dienā, un nevien man, bet arī visiem, kas viņa atspīdēšanu ir mīlējuši.
9
Steidzies ātri nākt pie manis;
10
Jo Demas mani atstājis, mīlēdams šo pasauli, un ir nogājis uz Tesaloniku, Krescents uz Galatiju, Titus uz Dalmatiju.
11
Lūkas vien ir pie manis; ņem Marku un atved to līdz, jo tas man ļoti derīgs pie kalpošanas.
12
Tiķiku es esmu sūtījis uz Evezu.
13
To mēteli, ko es Troadā pie Karpa esmu atstājis, atnes nākdams līdz un tās grāmatas, visvairāk tās rakstāmās ādas.
14
Aleksandrs, tas kalējs, man daudz ļauna ir darījis; Tas Kungs tam atmaksās pēc viņa darbiem.
15
No tā tu arīdzan sargies, jo tas mūsu vārdiem pārlieku pretī stāvējis.
16
Pie manas pirmās aizbildināšanās neviens pie manis nav bijis, bet visi ir atstājušies no manis, (lai tas tiem netop pielīdzināts).
17
Bet Tas Kungs man ir klāt bijis un mani stiprinājis, ka caur mani tā mācība pilnīgi taptu zināma un visi pagāni to dzirdētu; un es esmu izrauts no lauvas rīkles.
18
Un Tas Kungs mani izraus no ikviena ļauna darba un izglābs uz savu Debesu valstību; tam ir gods mūžīgi mūžam! Āmen.
19
Sveicini Prisku un Aķilu un Onezifora namu.
20
Erasts ir palicis Korintū, un Trofimu es esmu atstājis neveselu Miletū.
21
Steidzies nākt priekš ziemas. Tevi sveicina Eubuls un Pudents un Linus un Klaudija un visi brāļi.
22
Lai Tas Kungs Jēzus Kristus ir ar tavu garu. Žēlastība lai ir ar jums! Āmen.
2 Timotejam 4:1
2 Timotejam 4:2
2 Timotejam 4:3
2 Timotejam 4:4
2 Timotejam 4:5
2 Timotejam 4:6
2 Timotejam 4:7
2 Timotejam 4:8
2 Timotejam 4:9
2 Timotejam 4:10
2 Timotejam 4:11
2 Timotejam 4:12
2 Timotejam 4:13
2 Timotejam 4:14
2 Timotejam 4:15
2 Timotejam 4:16
2 Timotejam 4:17
2 Timotejam 4:18
2 Timotejam 4:19
2 Timotejam 4:20
2 Timotejam 4:21
2 Timotejam 4:22
2 Timotejam 1 / 2Tim 1
2 Timotejam 2 / 2Tim 2
2 Timotejam 3 / 2Tim 3
2 Timotejam 4 / 2Tim 4