A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

2 Timotejam 1

1
Pāvils, caur Dieva prātu Jēzus Kristus apustulis, aicināts sludināt to dzīvību iekš Kristus Jēzus,
2
Timotejam, tam mīļam dēlam: žēlastība, apžēlošana, miers no Dieva, Tā Tēva, un no Kristus Jēzus, mūsu Kunga.
3
Es pateicos Dievam, kam kalpoju no tēvu tēviem ar skaidru zināmu sirdi, tā kā es bez mitēšanās tevi savās lūgšanās pieminu naktīm dienām,
4
Ilgodamies tevi redzēt, pieminēdams tavas asaras, lai es topu piepildīts ar prieku,
5
Kad pieminu tavu bezviltīgo ticību, kas jau papriekš ir mājojusi iekš tavas mātes mātes Loidas un iekš tavas mātes Eunikas, un es stipri ceru, ka arī iekš tevis.
6
Tāpēc es tev atgādināju, atkal pamodināt to Dieva žēlastības dāvanu, kas ir iekš tevis caur manu roku uzlikšanu.
7
Jo Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka un mīlestības un savaldības garu.
8
Tad nu nekaunies par mūsu Kunga liecību, nedz par mani, viņa saistīto; bet ciet līdz to grūtumu par evaņģēliju pēc Dieva spēka,
9
Kas mūs izglābis un aicinājis ar svētu aicināšanu ne pēc mūsu darbiem, bet pēc savas īpašas apņemšanās un žēlastības, kas mums dota iekš Kristus Jēzus no mūžīgiem laikiem,
10
Un tagad ir parādīta caur mūsu Pestītāja Jēzus Kristus atspīdēšanu, kas nāvi izdeldējis un dzīvību un neiznīcību gaismā vedis caur evaņģēliju,
11
Uz ko es esmu iecelts par sludinātāju un apustuli un mācītāju pagāniem.
12
Tādēļ es arī to ciešu, bet es nekaunos; jo es zinu, kam esmu ticējis, un stipri ceru, ka viņš ir spēcīgs, to man novēlēto mantu pasargāt līdz viņai dienai.
13
Paturi tās veselīgās mācības priekšzīmi, ko tu esi dzirdējis no manis, iekš ticības un mīlestības, kas ir iekš Kristus Jēzus.
14
Šo labo mantu glabā caur To Svēto Garu, kas iekš mums mājo.
15
To tu zini, ka visi, kas ir iekš Āzijas, no manis ir nogriezušies; starp tiem ir Fiģels un Ermoģens.
16
Lai Tas Kungs dod žēlastību Onezifora namam; jo tas mani daudzkārtīgi atspirdzinājis un nav kaunējies par manām ķēdēm;
17
Bet Romā nācis tas mani rūpīgi ir meklējis un atradis.
18
Lai Tas Kungs tam dod, žēlastību atrast pie Tā Kunga viņā dienā; un cik tas man Evezū kalpojis, to tu jo labi zini.
2 Timotejam 1:1
2 Timotejam 1:2
2 Timotejam 1:3
2 Timotejam 1:4
2 Timotejam 1:5
2 Timotejam 1:6
2 Timotejam 1:7
2 Timotejam 1:8
2 Timotejam 1:9
2 Timotejam 1:10
2 Timotejam 1:11
2 Timotejam 1:12
2 Timotejam 1:13
2 Timotejam 1:14
2 Timotejam 1:15
2 Timotejam 1:16
2 Timotejam 1:17
2 Timotejam 1:18
2 Timotejam 1 / 2Tim 1
2 Timotejam 2 / 2Tim 2
2 Timotejam 3 / 2Tim 3
2 Timotejam 4 / 2Tim 4