A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Timotejam 41
Bet Tas Gars skaidri saka, ka nākamos laikos citi atkāpsies no ticības, klausīdami viltīgus garus un velnu mācības,
2
Kas viltīgi melus runā, kam pašu zināma sirds kā ar dedzekli iezīmēta,
3
Kas aizliedz laulībā iedoties, pavēl noturēties no barībām, ko Dievs radījis, lai tie ticīgie un tie kas patiesību atzinuši, tās saņem ar pateicību.
4
Jo ikkatra Dieva radīta lieta ir laba, un nekas nav atmetams, kas ar pateicību top ņemts;
5
Jo tas top svētīts caur Dieva vārdu un lūgšanu.
6
Kad tu šās lietas tiem brāļiem liksi priekšā, tad tu būsi labs Jēzus Kristus kalps, uzaudzināts iekš ticības un labas mācības vārdiem, uz ko tu esi dzinies.
7
Bet tās nesvētās un nelietīgās pasakas atmeti un darbojies pats iekš dievbijāšanas.
8
Jo tā miesīgā darbošanās maz ko der; bet dievbijāšana der pie visām lietām; un tai ir šās tagadējās un tās nākošās dzīvošanas apsolīšana.
9
Tas ir patiesīgs un augsti pieņemams vārds.
10
Jo par to mēs arī strādājam un topam nievāti, ka esam cerējuši uz to dzīvo Dievu, kas ir visu cilvēku, visvairāk ticīgo Pestītājs.
11
Šās lietas pavēli un māci.
12
Lai neviens nenicina tavu jaunību, bet topi tiem ticīgiem par priekšzīmi iekš mācības, iekš dzīvošanas, iekš mīlestības, iekš ticības, iekš šķīstības.
13
Pastāvi iekš lasīšanas, paskubināšanas, mācīšanas, tiekams es nāku.
14
Kopi to dāvanu, kas ir iekš tevis, kas tev caur praviešu vārdiem ir dota, kad tie vecaji tev rokas uzlika.
15
Par to gādā, pie tā palieci, ka tava pieaugšana top redzama visās lietās.
16
Ņem vērā sevi pašu un to mācību, pastāvi šinīs lietās; jo to darīdams ir sevi pašu izglābsi, ir tos, kas tevi klausa.