A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Timotejam 11
Pāvils, Jēzus Kristus apustulis, pēc Dieva, mūsu Pestītāja un Tā Kunga Kristus Jēzus, mūsu cerības, pavēles
2
Timotejam, savam īstam dēlam iekš ticības: žēlastība, apžēlošana, miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Jēzus Kristus, mūsu Kunga.
3
Itin kā es tevi esmu lūdzis Evezū palikt, kad es gāju uz Maķedoniju, lai tu kādus paskubinātu, nemācīt nekādu citu mācību,
4
Nedz cienīt pasakas un bezgalīgus cilts rakstus, kas vairāk ceļ jautāšanas nekā Dieva draudzi kopj ticībā, -
5
Bet tās mācības gala mērķis ir mīlestība no šķīstas sirds un labas apziņas un bezviltīgas ticības;
6
No tā kādi ir noklīduši un griezušies uz tukšām valodām,
7
Gribēdami būt bauslības mācītāji, tie neprot, nedz ko saka, nedz ko droši liecina.
8
Bet mēs zinām, ka bauslība ir laba, ja kas pēc tās pareizi turas,
9
To zinādams, ka bauslība nav iecelta taisnam, bet netaisniem un pārgalvīgiem, bezdievīgiem un grēciniekiem, nesvētiem un negantiem, tēva un mātes kāvējiem, slepkavām,
10
Mauciniekiem, tiem, kas pie vīriešiem guļ, cilvēku zagļiem, melkuļiem, tiem, kas nepatiesi zvēr, un ja vēl kas tai veselīgai Dieva mācībai ir pretim,
11
Pēc tā svētā Dieva godības pilnā evaņģēlija, kas man ir uzticēts.
12
Un es pateicos tam, kas mani darījis spēcīgu, mūsu Kungam Kristum Jēzum, ka tas mani turējis par uzticīgu un iecēlis šinī amatā,
13
Kaut gan iepriekš biju zaimotājs un vajātājs un varas darītājs, bet man žēlastība ir notikusi, jo es nezinādams to esmu darījis iekš neticības.
14
Tomēr mūsu Kunga žēlastība jo pilnīga ir bijusi pie manis ar ticību un mīlestību, kas ir iekš Kristus Jēzus.
15
Tas ir; patiesīgs un augsti pieņemams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē grēciniekus izglābt, starp kuriem es esmu tas lielākais.
16
Bet tādēļ man žēlastība ir notikusi, lai it īpaši pie manis Jēzus Kristus parādītu visu lēnprātību tiem par priekšzīmi, kas iekš viņa ticēs uz mūžīgu dzīvošanu.
17
Bet tam mūžīgam, neiznīcīgam Ķēniņam, tam neredzamam vienīgam gudram Dievam lai ir gods un slava mūžīgi mūžam! Āmen.
18
Šo pavēli es tev lieku pie sirds, mans dēls Timotej, pēc tiem praviešu vārdiem, kas par tevi iepriekš ir sacīti, lai tu pēc tiem karo to labo karošanu.
19
Turēdams ticību un labu zināmu sirdi, ko citi atmetuši un ticības lietās kā sadragāta laiva postā gājuši;
20
Starp tiem ir Imenejs un Aleksandrs, ko esmu nodevis sātanam, lai tie kļūst pārmācīti, ka Dievu vairs nezaimo.