A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

2 Tesaloniķiešiem 3

1
Beidzot, brāļi, lūdziet par mums, lai Tā Kunga vārds turpina savu gaitu un top godāts, it kā arī pie jums,
2
Un lai mēs topam atpestīti no tiem netikliem un ļauniem cilvēkiem; jo ticība netīk visiem.
3
Bet uzticīgs ir Tas Kungs, kas jūs stiprinās un pasargās no tā ļauna.
4
Un mēs ceram no jums iekš Tā Kunga, ka jūs, ko mēs jums pavēlam, gan dariet, gan darīsiet.
5
Bet Tas Kungs lai sataisa jūsu sirdis uz Dieva mīlestību un uz Kristus pacietību.
6
Mēs jums pavēlam, brāļi, mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, atstāties no ikviena brāļa, kas staigā netikli un ne pēc tās mācības, ko tas no mums ir dabūjis.
7
Jo jūs paši zināt, kā piederās mums pakaļ dzīties; jo mēs jūsu starpā neesam netikli turējušies,
8
Nedz esam maizi ēduši pie kāda bez maksas, bet iekš darbošanās un pūlēšanās naktīm dienām strādādami, ka nevienu no jums neapgrūtinātu;
9
Ne ka mums nebūtu brīv, bet lai paši sevi jums dotu par priekšzīmi mums pakaļdzīties.
10
Jo kad bijām pie jums, to jums esam pavēlējuši, ka, ja kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst.
11
Jo mēs dzirdam, ka citi jūsu starpā netikli staigā neko nestrādādami, bet nedarbus darīdami.
12
Bet tiem tādiem mēs pavēlam un tos paskubinājam caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, lai tie klusā garā strādā un ēd savu pašu maizi.
13
Bet jūs, brāļi, nepiekūstiet labu darīt.
14
Bet ja kas mūsu vārdiem šinī grāmatā nepaklausa, to iezīmējat, un nejaucaties ar to, lai tas top apkaunots.
15
Un neturiet to kā ienaidnieku, bet pamāciet to kā brāli.
16
Bet pats tas miera Kungs lai jums dod mieru vienmēr un visādi. Tas Kungs lai ir ar jums visiem.
17
Tā sveicināšana ar manu paša, Pāvila, roku; šī ir tā zīme iekš ikkatras grāmatas. Tā es rakstu.
18
Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jums visiem. Āmen.
2 Tesaloniķiešiem 3:1
2 Tesaloniķiešiem 3:2
2 Tesaloniķiešiem 3:3
2 Tesaloniķiešiem 3:4
2 Tesaloniķiešiem 3:5
2 Tesaloniķiešiem 3:6
2 Tesaloniķiešiem 3:7
2 Tesaloniķiešiem 3:8
2 Tesaloniķiešiem 3:9
2 Tesaloniķiešiem 3:10
2 Tesaloniķiešiem 3:11
2 Tesaloniķiešiem 3:12
2 Tesaloniķiešiem 3:13
2 Tesaloniķiešiem 3:14
2 Tesaloniķiešiem 3:15
2 Tesaloniķiešiem 3:16
2 Tesaloniķiešiem 3:17
2 Tesaloniķiešiem 3:18
2 Tesaloniķiešiem 1 / 2Tes 1
2 Tesaloniķiešiem 2 / 2Tes 2
2 Tesaloniķiešiem 3 / 2Tes 3