A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Kolosiešiem 41
Jūs kungi, kas ir pareizi un pēc tiesas, to dariet tiem kalpiem, zinādami, ka jums arīdzan Kungs ir debesīs.
2
Esiet pastāvīgi iekš lūgšanas un esiet nomodā iekš tās ar pateicību,
3
Lūgdami turklāt arī par mums, ka Dievs mums gribētu atvērt tā vārda durvis, runāt Kristus noslēpumu, kā dēļ es arī esmu saistīts,
4
Lai es to varu darīt zināmu, tā kā man pienākas runāt.
5
Staigājiet iekš gudrības priekš tiem, kas ir ārā, laiku vērā ņemdami.
6
Jūsu valoda lai ir arvienu mīlīga un ar sāli sālīta, ka jūs zināt ikvienam atbildēt, kā pienākas.
7
Kā man klājās, par to Tiķikus jums ziņu dos, tas mīļais brālis un uzticīgais palīgs un amata biedrs iekš Tā Kunga,
8
Ko es tāpēc esmu sūtījis pie jums, lai es ziņu dabūtu, kā jums klājās, un lai tas jūsu sirdis iepriecinātu,
9
Ar Onezimu, to uzticīgo un mīļo brāli, kas no jūsu draudzes; tie jums visu stāstīs, kā te iet.
10
Aristarks, mans cietuma biedrs, jūs sveicina, un Markus, Barnabas brāļa dēls, par ko jūs pavēles esat dabūjuši (kad tas pie jums nāks, tad to uzņemiet),
11
Un Jēzus, ar pavārdu Justs, kas ir no apgraizīšanas. Šie vien ir mani darba biedri pie Dieva valstības, kas man bijuši par iepriecināšanu.
12
Epazra, kas ir no jūsu draudzes, Kristus kalps, jūs sveicina, vienmēr par jums cīnīdamies iekš lūgšanām, ka jūs pilnīgi un stipri pastāviet visā Dieva prātā.
13
Jo es tam dodu liecību, ka viņš karsti darbojās par jums un par tiem Laodiķeā un par tiem Jērapolī.
14
Lūkas, tas ārsts, tas mīļais, un Demas jūs sveicina.
15
Sveicinājiet tos brāļus Laodiķeā, un Nimzu un to Dieva draudzi viņa namā.
16
Un kad tā grāmata no jums ir lasīta, tad gādājiet, ka tā arī Laodiķeas draudzē top lasīta, un ka jūs arīdzan to grāmatu no Laodiķeas lasāt.
17
Un sakāt Arķipam: kopi to amatu, ko tu esi dabūjis iekš Tā Kunga, ka tu to pilnīgi izdari.
18
Tā sveicināšana ar manu, Pāvila, roku. Pieminiet manas saites! Žēlastība lai ir ar jums! Āmen!Kolosiešiem 4:1
Kolosiešiem 4:2
Kolosiešiem 4:3
Kolosiešiem 4:4
Kolosiešiem 4:5
Kolosiešiem 4:6
Kolosiešiem 4:7
Kolosiešiem 4:8
Kolosiešiem 4:9
Kolosiešiem 4:10
Kolosiešiem 4:11
Kolosiešiem 4:12
Kolosiešiem 4:13
Kolosiešiem 4:14
Kolosiešiem 4:15
Kolosiešiem 4:16
Kolosiešiem 4:17
Kolosiešiem 4:18


Kolosiešiem 1 / Kol 1
Kolosiešiem 2 / Kol 2
Kolosiešiem 3 / Kol 3
Kolosiešiem 4 / Kol 4