A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Kolosiešiem 31
Ja tad nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies, tad meklējiet to, kas ir augšā, kur Kristus ir, sēdēdams pie Dieva labās rokas.
2
Domājiet uz to, kas ir augšā, ne uz to, kas virs zemes.
3
Jo jūs esat nomiruši, un jūsu dzīvība ir apslēpta ar Kristu iekš Dieva.
4
Kad nu Kristus, jūsu dzīvība, atspīdēs, tad arī jūs ar viņu atspīdēsiet iekš godības.
5
Tāpēc nonāvējiet savus locekļus, kas pasaulei pieder, maucību, nešķīstību, bezkaunību, ļaunu iekārošanu un mantas kārību, kas ir elku kalpošana.
6
To dēļ Dieva dusmība nāk pār tiem neticības bērniem.
7
Šinīs grēkos arī jūs citkārt esat staigājuši, kad iekš tiem dzīvojāt.
8
Bet tagad arī jūs visu to noliekat: dusmību, bardzību, ļaunumu, Dieva zaimošanu, bezkaunīgus vārdus no savas mutes.
9
Nemelojiet cits pret citu un novelkat to veco cilvēku ar viņa darbiem,
10
Un apvelkat to jauno, kas top atjaunots uz atzīšanu pēc sava radītāja ģīmja.
11
Tur nav nedz Grieķis, nedz Jūds, nedz apgraizīšana, nedz priekšāda, nedz barbars, nedz Skitietis, nedz kalps, nedz svabadnieks: bet Kristus ir viss un iekš visiem.
12
Tad nu apvelciet kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, sirds žēlastību, laipnību, pazemību, lēnību, lēnprātību,
13
Cits citu panesdami un cits citam piedodami, ja vienam ir ko sūdzēt pret otru, it kā arī Kristus jums ir piedevis, tāpat arī jūs.
14
Un pār visu šo apvelciet mīlestību, kas ir pilnības saite.
15
Un Dieva miers lai valda jūsu sirdīs, uz ko jūs arī esat aicināti vienā miesā, un esat pateicīgi.
16
Kristus vārds lai mīt bagātīgi jūsu starpā iekš visas gudrības, ka jūs paši mācaties un paskubinājaties ar svētām dziesmām un pateicības dziesmām un garīgām dziesmām, Tam Kungam mīlīgi dziedādami savās sirdīs.
17
Un visu, ko jūs dariet ar vārdiem vai ar darbiem, to visu dariet Tā Kunga Jēzus vārdā, pateikdami Dievam Tam Tēvam caur viņu.
18
Jūs sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, tā kā pieklājās iekš Tā Kunga.
19
Jūs vīri, mīļojiet savas sievas un neesat bargi pret tām.
20
Jūs bērni, esiet paklausīgi tiem vecākiem visās lietās, jo tas Tam Kungam labi patīk.
21
Jūs tēvi, nekaitinājiet savus bērnus, ka tie nepaliek bailīgi.
22
Jūs kalpi, paklausiet visās lietās tiem, kas pēc miesas jūsu kungi, ne priekš acīm kalpodami, it kā gribēdami cilvēkiem patikt, bet sirds vientiesībā Dievu bīdamies.
23
Un visu, ko jūs dariet, to dariet no sirds, tā kā Tam Kungam un ne cilvēkiem,
24
Zinādami, ka jūs no Tā Kunga dabūsiet par atmaksu to iemantošanu, jo jūs kalpojat Tam Kungam Kristum.
25
Bet kas nepareizi dara, tas dabūs, ko tas nepareizi ir darījis, un cilvēka vaigs netiek uzlūkots.Kolosiešiem 3:1
Kolosiešiem 3:2
Kolosiešiem 3:3
Kolosiešiem 3:4
Kolosiešiem 3:5
Kolosiešiem 3:6
Kolosiešiem 3:7
Kolosiešiem 3:8
Kolosiešiem 3:9
Kolosiešiem 3:10
Kolosiešiem 3:11
Kolosiešiem 3:12
Kolosiešiem 3:13
Kolosiešiem 3:14
Kolosiešiem 3:15
Kolosiešiem 3:16
Kolosiešiem 3:17
Kolosiešiem 3:18
Kolosiešiem 3:19
Kolosiešiem 3:20
Kolosiešiem 3:21
Kolosiešiem 3:22
Kolosiešiem 3:23
Kolosiešiem 3:24
Kolosiešiem 3:25


Kolosiešiem 1 / Kol 1
Kolosiešiem 2 / Kol 2
Kolosiešiem 3 / Kol 3
Kolosiešiem 4 / Kol 4