A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Kolosiešiem 1

1
Pāvils, caur Dieva prātu Jēzus Kristus apustulis, un Timotejs, tas brālis,
2
Tiem svētiem un ticīgiem brāļiem iekš Kristus Kolosās: žēlastība lai ir jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Tā Kunga Jēzus Kristus.
3
Mēs pateicamies mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievam un Tēvam vienmēr par jums lūgdami,
4
Kad esam dzirdējuši par jūsu ticību iekš Kristus Jēzus un par to mīlestību uz visiem svētiem,
5
Tās cerības dēļ, kas jums ir nolikta debesīs, par ko jūs papriekš esat dzirdējuši caur to patiesības, proti evaņģēlija, vārdu.
6
Tas pie jums ir nācis, it kā arī visā pasaulē, un nes augļus un aug, tā kā arī jūsu starpā no tās dienas, kad esat dzirdējuši un atzinuši Dieva žēlastību iekš patiesības;
7
Tā jūs arī esat mācījušies no Epafras, mūsu mīļā darba biedra, kas ir uzticīgs Kristus kalps priekš jums,
8
Kas mums arī stāstījis jūsu mīlestību Garā.
9
Tāpēc arī mēs no tās dienas, kad to esam dzirdējuši, nemitējamies par jums Dievu lūgt un piesaukt, lai jūs topat piepildīti ar viņa prāta atzīšanu iekš visas gudrības un garīgas saprašanas,
10
Lai jūs cienīgi staigājiet, Tam Kungam par patikšanu, iekš visa laba darba augļus nesdami un pieaugdami iekš Dieva atzīšanas,
11
Ar visādu spēku spēcīgi būdami pēc viņa godības varas iekš visas pacietības un lēnprātības ar līksmību,
12
Pateikdami Tam Tēvam, kas mūs ir darījis derīgus, līdz ar tiem svētiem mantību dabūt iekš gaismas.
13
Tas mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārstādījis sava mīļā Dēla valstībā,
14
Iekš kā mums ir tā pestīšana caur Viņa asinīm, tā grēku piedošana;
15
Tas ir Tā neredzamā Dieva ģīmis, visu radījumu pirmdzimtais.
16
Jo iekš Viņa visas lietas ir radītas, kas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, lai gan troņi, lai gan kundzības, lai gan virsniecības, lai gan valdības, visas lietas ir radītas caur Viņu un uz Viņu.
17
Un Viņš ir priekš visām lietām, un visas lietas pastāv iekš Viņa;
18
Un Viņš ir tai miesai tā galva, proti tai draudzei; Viņš ir tas iesākums, tas pirmdzimtais no tiem mirušiem, ka Viņš starp visiem būtu tas pirmais.
19
Jo Tam Tēvam ir paticis, ka iekš Viņa mājotu visa pilnība,
20
Un ka caur Viņu un uz Viņu visu salīdzinātu, ir to, kas virs zemes, ir to, kas debesīs, mieru darīdams caur Viņu, caur Viņa krusta asinīm.
21
Un jūs, kas citkārt bijāt sveši un savā prātā ienaidnieki iekš ļauniem darbiem, Tas tagad ir salīdzinājis
22
Iekš Viņa cilvēcīgas miesas caur nāvi, ka Tas jūs nostādītu svētus un bezvainīgus un nenoziedzīgus Savā priekšā;
23
Ja tik jūs paliekat ticībā stipri un pastāvīgi un nenovēršami no tā evaņģēlija cerības, ko jūs esat dzirdējuši, kas ir pasludināts visai radībai apakš debess. Šim es, Pāvils, esmu palicis par kalpu.
24
Es nu priecājos savās ciešanās par jums, un piepildu atkal, kas vēl trūkst no Kristus bēdām, iekš savas miesas par Viņa miesu, kas ir tā draudze;
25
Tai es esmu palicis par kalpu, kā Dievs man to priekš jums ir novēlējis, lai Dieva vārdu pilnīgi pasludināju,
26
To noslēpumu, kas ir bijis paslēpts no mūžīgiem laikiem un no dzimumu dzimumiem, bet tagad skaidri ir parādīts viņa svētiem;
27
Tiem Dievs ir gribējis darīt zināmu, kāda šim noslēpumam bagāta godība starp tautām; tas ir Kristus iekš jums, tā godības cerība,
28
To mēs pasludinājam, paskubinādami ikvienu cilvēku un mācīdami ikvienu cilvēku iekš visas gudrības, lai mēs ikvienu cilvēku varam nostādīt pilnīgu iekš Kristus Jēzus;
29
Par to es arī darbojos, cīnīdamies pēc Viņa spēcības, kas iekš manis stipri strādā ar spēku.
Kolosiešiem 1:1
Kolosiešiem 1:2
Kolosiešiem 1:3
Kolosiešiem 1:4
Kolosiešiem 1:5
Kolosiešiem 1:6
Kolosiešiem 1:7
Kolosiešiem 1:8
Kolosiešiem 1:9
Kolosiešiem 1:10
Kolosiešiem 1:11
Kolosiešiem 1:12
Kolosiešiem 1:13
Kolosiešiem 1:14
Kolosiešiem 1:15
Kolosiešiem 1:16
Kolosiešiem 1:17
Kolosiešiem 1:18
Kolosiešiem 1:19
Kolosiešiem 1:20
Kolosiešiem 1:21
Kolosiešiem 1:22
Kolosiešiem 1:23
Kolosiešiem 1:24
Kolosiešiem 1:25
Kolosiešiem 1:26
Kolosiešiem 1:27
Kolosiešiem 1:28
Kolosiešiem 1:29
Kolosiešiem 1 / Kol 1
Kolosiešiem 2 / Kol 2
Kolosiešiem 3 / Kol 3
Kolosiešiem 4 / Kol 4