A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Filipiešiem 21
Ja tad nu ir kāda pamācīšana iekš Kristus, ja tad ir mīlestības iepriecināšana, ja tad ir Tā Gara biedrība, ja tad ir sirds žēlastība un apžēlošana,
2
Tad darāt manu prieku pilnīgu, ka jums ir viens prāts, viena mīlestība, viena sirds un dvēsele;
3
Un nedariet nenieka strīdēdamies vai lieku godu meklēdami, bet pazemīgi turēdami cits citu augstāku par sevi pašu.
4
Nevienam nebūs raudzīt uz to, kas pašam der, bet ikviens lai rauga arī uz to, kas der citiem.
5
Tāds prāts lai jums ir, kāds arī Kristum Jēzum bijis,
6
Kas Dieva ģīmī būdams neturēja par laupījumu, Dievam līdzi būt,
7
Bet pats sevi ir iztukšojis un kalpa ģīmi pieņēmis un tā kā cits cilvēks tapis,
8
Un cilvēka kārtā atrasts pats sevi pazemoja, paklausīgs palicis līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei.
9
Tāpēc arī Dievs viņu varen ir paaugstinājis un viņam dāvinājis vārdu, kas iet pār visiem vārdiem;
10
Ka Jēzus vārdā būs ceļus locīt visiem tiem, kas ir debesīs un virs zemes un apakš zemes,
11
Un ikkatrai mēlei būs apliecināt, ka Jēzus Kristus ir Tas Kungs par godu Dievam, Tam Tēvam.
12
Tad nu, mani mīļie, tā kā jūs allažiņ esat paklausīgi bijuši, ne tikai man klāt esot, bet nu daudz vairāk man klāt neesot, dzenaties ar bijāšanu un drebēšanu uz to, ka topat svēti.
13
Jo Dievs ir, kas iekš jums padara gan gribēšanu, gan padarīšanu pēc sava labā prāta.
14
Dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās,
15
Ka esat bezvainīgi un skaidri, nenoziedzīgi Dieva bērni niknas un netiklas tautas vidū, kur jūs spīdat it kā spīdekļi pasaulē,
16
Pasargādami to dzīvības vārdu man par slavu uz Kristus dienu, ka es neesmu velti tecējis, nedz velti darbojies.
17
Bet jebšu es topu upurēts klāt pie jūsu ticības upura un Dieva kalpošanas, taču es priecājos un līdz ar jums visiem priecājos.
18
Un par to pašu priecājaties jūs arīdzan un priecājaties līdz ar mani.
19
Bet es ceru iekš Tā Kunga Jēzus, Timoteju drīz pie jums sūtīt, lai es arīdzan topu atspirdzināts, kad dabūšu zināt, kā jums klājās.
20
Jo man nav neviena, kam būtu tik vienāds prāts ar mani, kas tik sirsnīgi par jums gādātu.
21
Jo tie visi meklē, kas pašiem, ne, kas Jēzum Kristum der.
22
Bet viņa pārbaudītu uzticību jūs zināt, ka viņš, it kā tēvam dēls, līdz ar mani ir kalpojis pie evaņģēlija.
23
Tad nu es ceru tūdaļ šo sūtīt, tiklīdz redzēšu, kā ar mani būs.
24
Bet to es tiešām ceru iekš Tā Kunga, ka es pats arīdzan drīz nākšu.
25
Bet es turēju par vajadzīgu pie jums sūtīt Epafroditu, to brāli un mana darba un cīnīšanās biedri, jūsu apustuli, kas manai vajadzībai kalpojis,
26
Tādēļ ka viņš pēc jums visiem ilgojās un viņam rūpēja, ka jūs dzirdējuši, viņš esot nevesels.
27
Un viņš arī gulēja uz miršanu, bet Dievs par viņu ir apžēlojies, tomēr nevien par viņu, bet arī par mani, ka man nenāktu noskumšana uz noskumšanu.
28
Tad nu es viņu jo drīz esmu sūtījis, lai jūs to atkal redzēdami varat priecāties, un mana noskumšana top mazāka.
29
Tad nu uzņemat viņu iekš Tā Kunga ar visu prieku, un tos tādus turat godā.
30
Jo Kristus darba dēļ viņš ir nācis tuvu pie nāves, nebēdādams par savu dzīvību, lai viņš man kalpotu jūsu vietā.Filipiešiem 2:1
Filipiešiem 2:2
Filipiešiem 2:3
Filipiešiem 2:4
Filipiešiem 2:5
Filipiešiem 2:6
Filipiešiem 2:7
Filipiešiem 2:8
Filipiešiem 2:9
Filipiešiem 2:10
Filipiešiem 2:11
Filipiešiem 2:12
Filipiešiem 2:13
Filipiešiem 2:14
Filipiešiem 2:15
Filipiešiem 2:16
Filipiešiem 2:17
Filipiešiem 2:18
Filipiešiem 2:19
Filipiešiem 2:20
Filipiešiem 2:21
Filipiešiem 2:22
Filipiešiem 2:23
Filipiešiem 2:24
Filipiešiem 2:25
Filipiešiem 2:26
Filipiešiem 2:27
Filipiešiem 2:28
Filipiešiem 2:29
Filipiešiem 2:30


Filipiešiem 1 / Fil 1
Filipiešiem 2 / Fil 2
Filipiešiem 3 / Fil 3
Filipiešiem 4 / Fil 4