English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Filipiešiem 1

1
Pāvils un Timotejs, Jēzus Kristus kalpi, visiem tiem svētiem iekš Kristus Jēzus, kas ir Filipos, un arī tiem bīskapiem un palīgiem:
2
Žēlastība lai ir jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Tā Kunga Jēzus Kristus.
3
Es pateicos savam Dievam, cikkārt jūs pieminu,
4
Arvienu ikkatrā lūgšanā par jums visiem ar līksmību lūgdamies,
5
Jūsu biedrības dēļ pie evaņģēlija no pirmās dienas līdz šim laikam;
6
To īpaši cerēdams, ka tas, kas to labo darbu iekš jums iesācis, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai.
7
Tā man piederas no jums visiem domāt, tādēļ ka es jūs turu savā sirdī, gan iekš savām saitēm, gan iekš savas aizbildināšanās un evaņģēlija apstiprināšanas, jūs visus, kam līdz ar mani ir daļa pie tās žēlastības.
8
Jo Dievs ir mans liecinieks, cik ļoti es pēc jums visiem ilgojos ar Jēzus Kristus sirds mīlestību.
9
Un par to es Dievu lūdzu, ka jūsu mīlestība jo dienas vairotos iekš atzīšanas un visas samanīšanas,
10
Ka jūs varat pārbaudīt to, kas labs un kas ļauns, lai jūs esat skaidri un nepiedauzīgi uz Kristus dienu,
11
Piepildīti ar taisnības augļiem, kas ir caur Jēzu Kristu, Dievam par godu un slavu.
12
Bet es gribu, ka jūs zināt, brāļi, ka tas, kas man ir noticis, jo vairāk ir izdevies evaņģēlijam par pieaugšanu;
13
Tā, ka manas saites ir tapušas zināmas iekš Kristus visā tiesas namā un visiem tiem citiem,
14
Un ka daudz no tiem brāļiem iekš Tā Kunga, caur manām saitēm iedrošināti, jo vairāk uzdrīkstas to vārdu runāt bez bailības.
15
Citi gan sludina Kristu arī ar skaudību un strīdu, bet citi arī ar labu prātu.
16
Kas to dara ar strīdu, tie Kristu sludina ne no skaidras sirds, un domā manām saitēm bēdas pielikt;
17
Bet kas to dara no mīlestības, tie to dara zinādami, ka es esmu likts par evaņģēlija aizstāvētāju.
18
Kas par to? Taču Kristus top sludināts visādā vīzē, lai nu ar neskaidru, lai ar patiesīgu sirdi; par to es priecājos un priecāšos.
19
Jo es zinu, ka tas man par svētību izdosies caur jūsu lūgšanu un caur Jēzus Kristus Gara palīdzību,
20
Pēc manas sirsnīgas gaidīšanas un cerības, ka es nekādā lietā nepalikšu kaunā, bet ka ar visu drošību, it kā arvien, tā arī tagad, Kristus taps paaugstināts pie manām miesām, vai caur dzīvību vai caur nāvi.
21
Jo mana dzīvība ir Kristus, un miršana man nes augļus.
22
Bet ja miesā dzīvot manam darbam ir par labu, tad, ko man būs vēlēties, to nezinu.
23
Jo es topu spiests abējādi, man gribās tapt atraisītam un būt pie Kristus, - jo tas ir ļoti daudz labāki;
24
Bet miesā palikt ir vēl jo vajadzīgi jūsu dēļ.
25
Un to ticēdams es zinu, ka es palikšu un pie jums visiem palikšu jums par pieaugšanu un ticības līksmību,
26
Ka jūsu slavēšana iekš Kristus Jēzus par mani vairojās caur to, ka es atkal pie jums nākšu.
27
Tikai turaties cienīgi pēc Kristus evaņģēlija, ka es, vai nākdams un jūs redzēdams, vai pie jums nebūdams, varu dzirdēt, ka jūs stāvat vienā garā, vienā prātā kopā cīnīdamies par evaņģēlija ticību,
28
Un ka jūs nekādā lietā netopat iztrūcināti no tiem pretiniekiem; jo tas tiem ir par zīmi, ka pazudīs, bet jums, ka tapsiet izglābti, un tas ir no Dieva.
29
Jo jums tā žēlastība ir dota Kristus dēļ, ne vien uz viņu ticēt, bet arīdzan par viņu ciest, -
30
To pašu cīnīšanos cīnīdamies, ko pie manis esat redzējuši un tagad no manis dzirdat.
Filipiešiem 1:1
Filipiešiem 1:2
Filipiešiem 1:3
Filipiešiem 1:4
Filipiešiem 1:5
Filipiešiem 1:6
Filipiešiem 1:7
Filipiešiem 1:8
Filipiešiem 1:9
Filipiešiem 1:10
Filipiešiem 1:11
Filipiešiem 1:12
Filipiešiem 1:13
Filipiešiem 1:14
Filipiešiem 1:15
Filipiešiem 1:16
Filipiešiem 1:17
Filipiešiem 1:18
Filipiešiem 1:19
Filipiešiem 1:20
Filipiešiem 1:21
Filipiešiem 1:22
Filipiešiem 1:23
Filipiešiem 1:24
Filipiešiem 1:25
Filipiešiem 1:26
Filipiešiem 1:27
Filipiešiem 1:28
Filipiešiem 1:29
Filipiešiem 1:30
Filipiešiem 1 / Fil 1
Filipiešiem 2 / Fil 2
Filipiešiem 3 / Fil 3
Filipiešiem 4 / Fil 4