A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Feuteronomy 91
Klausies, Izraēl, tu šodien iesi pār Jardāni, uzvarēt tautas, lielākas un stiprākas, nekā tu esi, lielas un līdz debesīm apstiprinātas pilsētas,
2
Lielus un garus ļaudis, Enaka bērnus, par kuriem tu zini un esi dzirdējis: kas var pastāvēt Enaka bērnu priekšā?
3
Tad tev šodien būs atzīt, ka Tas Kungs, tavs Dievs, pats iet tavā priekšā, rijoša uguns, - viņš pats tos izdeldēs un tos nometīs tavā priekšā, un tu tos izdzīsi un tos steigšus iznīcināsi, itin kā Tas Kungs uz tevi runājis.
4
Kad nu Tas Kungs, tavs Dievs, tos tavā priekšā izdzīs, tad nerunā savā sirdī un nesaki: Tas Kungs manas taisnības dēļ mani ievedis, šo zemi iemantot; jo šo tautu bezdievības dēļ Tas Kungs tos izdzen tavā priekšā.
5
Ne tavas taisnības dēļ, nedz tavas sirds skaidrības dēļ tu nenāc iemantot viņu zemi, bet šo tautu bezdievības dēļ Tas Kungs, tavs Dievs, tos izdzen tavā priekšā un gribēdams apstiprināt to vārdu, ko Tas Kungs zvērējis taviem tēviem Ābraāmam, Īzakam un Jēkabam.
6
Tad nu zini, ka Tas Kungs, tavs Dievs, tev nedod iemantot šo labo zemi tavas taisnības dēļ, jo tu esi stūrgalvīga tauta.
7
Piemini un neaizmirsti, ka tu To Kungu, savu Dievu, ļoti esi apkaitinājis tuksnesī; no tās dienas, kad tu izgāji no Ēģiptes zemes. kamēr jūs esat nonākuši šai vietā, jūs esat pretī turējušies Tam Kungam.
8
Jo Orebā jūs To Kungu ļoti apkaitinājāt un Tas Kungs par jums apskaitās un gribēja jūs izdeldēt,
9
Kad es uzkāpu kalnā, saņemt tos akmens galdiņus, tās derības galdiņus, ko Tas Kungs ar jums bija derējis. Un es paliku četrdesmit dienas un četrdesmit naktis uz tā kalna un neēdu maizi un nedzēru ūdeni,
10
Un Tas Kungs man deva tos abus akmens galdiņus, Dieva pirksta aprakstītus, un uz tiem bija visi vārdi, ko Tas Kungs kalnā ar jums bija runājis no uguns vidus sapulces dienā.
11
Un pēc tām četrdesmit dienām un četrdesmit naktīm Tas Kungs man deva tos abus akmens galdiņus, tos derības galdiņus, un Tas Kungs sacīja uz mani:
12
Celies, ej steigšus lejā, jo tavi ļaudis, ko tu izvedis no Ēģiptes zemes, ir apgrēkojušies, tie ir steigšus atkāpušies no tā ceļa, ko es tiem pavēlējis, - tie sev lējuši tēlu.
13
Un Tas Kungs runāja uz mani sacīdams: Es redzu šos ļaudis, un raugi, tie ir stūrgalvīgi ļaudis.
14
Laid mani, es tos iznīcināšu un izdeldēšu viņu vārdu no pasaules un tevi darīšu par stiprāku un lielāku tautu, nekā tie.
15
Tad es atgriezies nogāju no tā kalna, un tas kalns dega ar uguni, un tie divi derības galdiņi bija manās abās rokās,
16
Un es skatījos, un redzi, jūs bijāt apgrēkojušies pret To Kungu, savu Dievu, jūs bijāt sev lējuši teļu, jūs bijāt steigšus atkāpušies no tā ceļa, ko Tas Kungs jums bija pavēlējis.
17
Tad es sagrābu tos abus galdiņus un tos izmetu no savām abām rokām un tos sasitu priekš jūsu acīm,
18
Un nometos priekš Tā Kunga it kā papriekš, četrdesmit dienas un četrdesmit naktis, es maizi neēdu un ūdeni nedzēru, visu jūsu grēku dēļ, ar ko jūs bijāt apgrēkojušies, ļaunu darīdami Tā Kunga acīs, viņu apkaitinādami.
19
Jo es bijājos par to bardzību un dusmību, ar ko Tas Kungs par jums bija apskaities, jūs izdeldēt; bet Tas Kungs arī to brīdi mani paklausīja.
२०
Un Tas Kungs ļoti dusmojās arī par Āronu un gribēja viņu izdeldēt, bet es to brīdi lūdzu arī par Āronu.
२१
Bet jūsu grēku, to teļu, ko jūs bijāt taisījuši, to es ņēmu un sadedzināju ar uguni un sagrūdu un samalu, kamēr tas smalks palika par pīšļiem, un viņa pīšļus es iemetu tai upē, kas tek no tā kalna.
२२
Jūs To Kungu apkaitinājāt arī Tabeērā un Masā un pie tiem kārības kapiem.
२३
Un kad Tas Kungs jūs izsūtīja no Kādes Barneas sacīdams: ejat uz augšu un uzņemiet to zemi, ko es jums esmu devis, tad jūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdam turējaties pretī un neticējāt, nedz klausījāt viņa balsij.
२४
Pārgalvīgi jūs esat bijuši pret To Kungu, kamēr es jūs pazīstu.
२५
Un es nometos Tā Kunga priekšā četrdesmit dienas un četrdesmit naktis, kur biju nometies, tāpēc ka Tas Kungs bija sacījis, ka gribot jūs izdeldēt.
२६
Bet es pielūdzu To Kungu un sacīju: Kungs, Kungs, neizdeldē savus ļaudis un savu īpašumu, ko tu esi atpestījis caur savu lielo spēku, ko tu ar stipru roku esi izvedis no Ēģiptes.
२७
Piemini savus kalpus, Ābraāmu, Īzaku un Jēkabu, neuzlūko šo ļaužu pārgalvību, nedz viņu bezdievību, nedz viņu grēkus,
२८
Lai tā zeme, no kurienes tu mūs esi izvedis, nesaka: Tas Kungs tos nevarēja ievest tai zemē, par ko viņš tiem bija runājis, un tādēļ ka viņš tos ienīdēja, viņš tos izvedis, lai tos nonāvētu tuksnesī.
२९
Tie jau ir tavi ļaudis un tavs īpašums, ko tu esi izvedis caur savu lielo spēku un caur savu izstiepto elkoni.Feuteronomy 9:1

Feuteronomy 9:2

Feuteronomy 9:3

Feuteronomy 9:4

Feuteronomy 9:5

Feuteronomy 9:6

Feuteronomy 9:7

Feuteronomy 9:8

Feuteronomy 9:9

Feuteronomy 9:10

Feuteronomy 9:11

Feuteronomy 9:12

Feuteronomy 9:13

Feuteronomy 9:14

Feuteronomy 9:15

Feuteronomy 9:16

Feuteronomy 9:17

Feuteronomy 9:18

Feuteronomy 9:19

Feuteronomy 9:20

Feuteronomy 9:21

Feuteronomy 9:22

Feuteronomy 9:23

Feuteronomy 9:24

Feuteronomy 9:25

Feuteronomy 9:26

Feuteronomy 9:27

Feuteronomy 9:28

Feuteronomy 9:29Feuteronomy 1 / व्यस्वि 1

Feuteronomy 2 / व्यस्वि 2

Feuteronomy 3 / व्यस्वि 3

Feuteronomy 4 / व्यस्वि 4

Feuteronomy 5 / व्यस्वि 5

Feuteronomy 6 / व्यस्वि 6

Feuteronomy 7 / व्यस्वि 7

Feuteronomy 8 / व्यस्वि 8

Feuteronomy 9 / व्यस्वि 9

Feuteronomy 10 / व्यस्वि 10

Feuteronomy 11 / व्यस्वि 11

Feuteronomy 12 / व्यस्वि 12

Feuteronomy 13 / व्यस्वि 13

Feuteronomy 14 / व्यस्वि 14

Feuteronomy 15 / व्यस्वि 15

Feuteronomy 16 / व्यस्वि 16

Feuteronomy 17 / व्यस्वि 17

Feuteronomy 18 / व्यस्वि 18

Feuteronomy 19 / व्यस्वि 19

Feuteronomy 20 / व्यस्वि 20

Feuteronomy 21 / व्यस्वि 21

Feuteronomy 22 / व्यस्वि 22

Feuteronomy 23 / व्यस्वि 23

Feuteronomy 24 / व्यस्वि 24

Feuteronomy 25 / व्यस्वि 25

Feuteronomy 26 / व्यस्वि 26

Feuteronomy 27 / व्यस्वि 27

Feuteronomy 28 / व्यस्वि 28

Feuteronomy 29 / व्यस्वि 29

Feuteronomy 30 / व्यस्वि 30

Feuteronomy 31 / व्यस्वि 31

Feuteronomy 32 / व्यस्वि 32

Feuteronomy 33 / व्यस्वि 33

Feuteronomy 34 / व्यस्वि 34