Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Feuteronomy 6

1

Un šie ir tie baušļi, tie likumi un tās tiesas, ko Tas Kungs, jūsu Dievs, ir pavēlējis jums mācīt, ka jūs pēc tiem darāt tai zemē, ko jūs ejat iemantot:

2

Ka tu To Kungu, savu Dievu, bīsties un turi visus viņa likumus un viņa baušļus, ko es tev pavēlu, tu un tavi bērni un tavi bērnu bērni, visas tava mūža dienas, un ka tu ilgi dzīvo.

3

Klausies tad, Izraēl, un ņem vērā, ka tu tos dari, lai tev labi klājās, un lai jūs ļoti vairojaties, kā Tas Kungs, tavu tēvu Dievs, tev ir runājis, tai zemē, kur piens un medus tek.

4

Klausies, Izraēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir viens vienīgs Kungs.

5

Un tev To Kungu, savu Dievu, būs mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visa sava spēka.

6

Un šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, lai tev iet pie sirds.

7

Un tev tos būs piekodināt saviem bērniem un no tiem runāt savā namā sēžot un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties.

8

Un tev tos būs siet par zīmi uz savu roku, un tiem būs būt par piemiņas zīmi starp tavām acīm.

9

Un tev tos būs rakstīt uz sava nama stenderes un uz saviem vārtiem.

10

Kad nu Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ievedīs tai zemē, ko viņš zvērējis taviem tēviem Ābraāmam, Īzakam un Jēkabam, tev dot, lielas un labas pilsētas, ko tu neesi uzcēlis,

11

Un namus visa labuma pilnus, ko tu neesi pildījis, un izcirstas akas, ko tu neesi izcirtis, vīna dārzus un eļļas koku dārzus, ko tu neesi dēstījis, ka tu ēdīsi un būsi paēdis,

12

Tad sargies, ka tu neaizmirsti To Kungu, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no tā vergu nama.

13

Tev būs bīties To Kungu, savu Dievu, un viņam kalpot un pie viņa vārda zvērēt.

14

Jums nebūs dzīties pakaļ citiem dieviem, kas ir no apkārtēju tautu dieviem.

15

Jo Tas Kungs, tavs Dievs, tavā vidū ir stiprs un dusmīgs Dievs; ka Tā Kunga, tava Dieva, bardzība pret tevi neiedegās un tevi neizdeldē no zemes virsas.

16

Jums To Kungu, savu Dievu, nebūs kārdināt, kā jūs viņu kārdinājāt Masā.

17

Turēdami turat Tā Kunga, sava Dieva, baušļus līdz ar viņa liecībām un ar viņa likumiem, ko viņš tev pavēlējis.

18

Un dari, kas tiesa un labi priekš Tā Kunga acīm, lai tev labi klājās un tu ej un iemanto to labo zemi, ko Tas Kungs taviem tēviem zvērējis,

19

Kad viņš izdzīs visus tavus ienaidniekus tavā priekšā, itin kā Tas Kungs ir runājis.

20

Kad nākamās dienās tavs dēls jautās un sacīs: kuras ir tās liecības un tie likumi un tās tiesas, ko Tas Kungs, mūsu Dievs, jums ir pavēlējis?

21

Tad tev būs atbildēt savam dēlam: mēs bijām Varaūs kalpi Ēģiptes zemē, bet Tas Kungs mūs caur stipru roku no Ēģiptes zemes izvedis.

22

Un Tas Kungs deva zīmes un lielus un briesmīgus brīnumus Ēģiptes zemē pie Varaūs un pie visa viņa nama priekš mūsu acīm.

23

Un viņš mūs izveda no turienes, ka viņš mūs atvestu un mums dotu to zemi, ko viņš mūsu tēviem bija zvērējis.

24

Un Tas Kungs mums pavēlēja visus šos likumus darīt, To Kungu, savu Dievu, bīties, mums par labu mūžam, ka mēs dzīvi taptu paturēti, it tā tas šodien ir.

25

Un tā būs mūsu taisnība, kad mēs sargāsim un darīsim visus šos baušļus Tā Kunga, sava Dieva, priekšā, kā viņš mums ir pavēlējis.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685