A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Feuteronomy 51
Un Mozus saaicināja visu Izraēli un sacīja uz tiem: klausies, Izraēl, tos likumus un tās tiesas, ko es šodien priekš jūsu ausīm runāju, ka jūs tos mācaties un vērā ņemat, tos darīt.
2
Tas Kungs, mūsu Dievs, ar mums derību derējis Orebā.
3
Ar mūsu tēviem Tas Kungs šo derību nav derējis, bet ar mums, ar mums, kas šeit visi šodien esam dzīvi.
4
Vaigu vaigā Tas Kungs ar jums ir runājis tai kalnā no uguns vidus.
5
Es tanī laikā stāvēju starp To Kungu un jums, jums darīt zināmu Tā Kunga vārdu; jo jūs bijāties no tā uguns un nekāpāt uz to kalnu. Un viņš sacīja:
6
Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no tā vergu nama.
7
Tev nebūs citus dievus turēt priekš manis.
8
Tev nebūs sev darīt nekādu tēlu nedz līdzību ne no tā, kas augšā debesīs, ne no tā, kas apakšā virs zemes, ne no tā, kas ūdenī apakš zemes.
9
Tev nebūs priekš tiem zemē mesties nedz tiem kalpot; jo es Tas Kungs, tavs Dievs, esmu stiprs un dusmīgs Dievs, kas piemeklē tēvu grēkus pie bērniem trešā un ceturtā augumā pie tiem, kas mani ienīst,
10
Un dara žēlastību pie tūkstošiem, kas mani mīļo un manus baušļus tur.
11
Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu nelietīgi velti valkāt, jo Dievs to nepametīs nesodītu, kas viņa vārdu nelietīgi velti valkā.
12
Turi to dusēšanas dienu, ka tu to svētī, itin kā tev Tas Kungs, tavs Dievs ir pavēlējis.
13
Sešas dienas tev būs strādāt un visu savu darbu darīt;
14
Bet tā septītā diena ir Tā Kunga, tava Dieva, dusēšanas diena; tad tev nebūs nekādu darbu darīt, ne tev, ne tavam dēlam, ne tavai meitai, ne tavam kalpam, ne tavai kalponei, ne tavam vērsim, ne tavam ēzelim, nedz kādam no taviem lopiem, nedz tavam svešiniekam, kas ir tavos vārtos, lai tavs kalps un tava kalpone var dusēt it kā tu.
15
Jo tev būs pieminēt, ka tu esi bijis kalps Ēģiptes zemē, un ka Tas Kungs, tavs Dievs, tevi no turienes ir izvedis caur stipru roku un izstieptu elkoni, tāpēc Tas Kungs, tavs Dievs, tev ir pavēlējis, turēt to dusēšanas dienu.
16
Tev būs savu tēvu un savu māti godāt, itin kā Tas Kungs, tavs Dievs tev ir pavēlējis, lai tu ilgi dzīvo un tev labi klājās tai zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos.
17
Tev nebūs nokaut.
18
Un tev nebūs laulību pārkāpt.
19
Un tev nebūs zagt.
20
Un tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko.
21
Un tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu. Un tev nebūs iekārot sava tuvākā namu, nedz viņa tīrumu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz kaut ko, kas tavam tuvākam pieder.
22
Šos vārdus Tas Kungs runāja uz visu jūsu draudzi kalnā no uguns, mākoņa un tumsas ar lielu balsi, un nekā nepielika klāt, un viņš tos rakstīja uz diviem akmens galdiņiem un tos man iedeva.
23
Un kad jūs dzirdējāt to balsi no tās tumsas, un tas kalns ar uguni dega, tad jūs pie manis nācāt, visi jūsu cilšu virsnieki un jūsu vecaji, un sacījāt:
24
Redzi, Tas Kungs, mūsu Dievs, mums ir rādījis savu godību un savu augstību, un mēs esam dzirdējuši viņa balsi no uguns. Šodien mēs esam redzējuši Dievu ar cilvēkiem runājam, un ka tie paliek dzīvi.
25
Bet nu, kāpēc mums būs mirt? Jo šis lielais uguns mūs norīs; ja mēs Tā Kunga, sava Dieva, balsi vēl joprojām dzirdēsim, tad mums jāmirst.
26
Jo kas ir visa miesa, ka varētu dzirdēt tā dzīvā Dieva balsi no uguns runājam, it kā mēs, un paliktu dzīva?
27
Pieej tu un klausies visu, ko Tas Kungs, mūsu Dievs, runās, un runā tu uz mums visu, ko Tas Kungs, mūsu Dievs, uz tevi runās; tad mēs klausīsim un to darīsim.
28
Kad nu Tas Kungs dzirdēja jūsu vārdu balsi, ko jūs uz mani runājāt, tad Tas Kungs sacīja uz mani: es esmu dzirdējis šo ļaužu vārdu balsi, ko tie uz tevi runājuši; tie ir labi darījuši ar visu, ko tie runājuši.
29
Ak kaut viņiem būtu tāda sirds, mani bīties un visus manus baušļus turēt mūžīgi, ka viņiem labi klātos un viņu bērniem mūžīgi!
30
Ej, saki tiem: griežaties atpakaļ uz savām teltīm.
31
Bet tu stāvi šeit pie manis, lai es uz tevi runāju visus tos baušļus un likumus un visas tās tiesas, ko tev viņiem būs mācīt, ka tie tā dara tai zemē, ko es tiem dodu iemantot.
32
Ņemiet tad vērā, ka jūs darāt, itin kā Tas Kungs, jūsu Dievs, jums ir pavēlējis, un neatkāpjaties ne pa labo, ne pa kreiso roku.
33
Bet pa ikkatru ceļu, ko Tas Kungs, jūsu Dievs, jums pavēl, jums būs staigāt, lai jūs dzīvojat un jums labi klājās un ilgi dzīvojat tai zemē, ko jūs iemantosiet.Feuteronomy 5:1
Feuteronomy 5:2
Feuteronomy 5:3
Feuteronomy 5:4
Feuteronomy 5:5
Feuteronomy 5:6
Feuteronomy 5:7
Feuteronomy 5:8
Feuteronomy 5:9
Feuteronomy 5:10
Feuteronomy 5:11
Feuteronomy 5:12
Feuteronomy 5:13
Feuteronomy 5:14
Feuteronomy 5:15
Feuteronomy 5:16
Feuteronomy 5:17
Feuteronomy 5:18
Feuteronomy 5:19
Feuteronomy 5:20
Feuteronomy 5:21
Feuteronomy 5:22
Feuteronomy 5:23
Feuteronomy 5:24
Feuteronomy 5:25
Feuteronomy 5:26
Feuteronomy 5:27
Feuteronomy 5:28
Feuteronomy 5:29
Feuteronomy 5:30
Feuteronomy 5:31
Feuteronomy 5:32
Feuteronomy 5:33


Feuteronomy 1 / Feu 1
Feuteronomy 2 / Feu 2
Feuteronomy 3 / Feu 3
Feuteronomy 4 / Feu 4
Feuteronomy 5 / Feu 5
Feuteronomy 6 / Feu 6
Feuteronomy 7 / Feu 7
Feuteronomy 8 / Feu 8
Feuteronomy 9 / Feu 9
Feuteronomy 10 / Feu 10
Feuteronomy 11 / Feu 11
Feuteronomy 12 / Feu 12
Feuteronomy 13 / Feu 13
Feuteronomy 14 / Feu 14
Feuteronomy 15 / Feu 15
Feuteronomy 16 / Feu 16
Feuteronomy 17 / Feu 17
Feuteronomy 18 / Feu 18
Feuteronomy 19 / Feu 19
Feuteronomy 20 / Feu 20
Feuteronomy 21 / Feu 21
Feuteronomy 22 / Feu 22
Feuteronomy 23 / Feu 23
Feuteronomy 24 / Feu 24
Feuteronomy 25 / Feu 25
Feuteronomy 26 / Feu 26
Feuteronomy 27 / Feu 27
Feuteronomy 28 / Feu 28
Feuteronomy 29 / Feu 29
Feuteronomy 30 / Feu 30
Feuteronomy 31 / Feu 31
Feuteronomy 32 / Feu 32
Feuteronomy 33 / Feu 33
Feuteronomy 34 / Feu 34