A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Feuteronomy 41
Nu tad, Izraēl, klausi tos likumus un tās tiesas, ko es jums mācu darīt, lai jūs dzīvojat un ienākat un iemantojat to zemi, ko Tas Kungs, jūsu tēvu Dievs, jums dod.
2
Pie tā vārda, ko es jums pavēlu, jums neko nebūs pielikt, nedz no tā ko atraut, ka jūs turat Tā Kunga, sava Dieva, baušļus, ko es jums pavēlu.
3
Jūsu acis ir redzējušas, ko Tas Kungs Baāl-Peora dēļ darījis; jo ikvienu, kas Baāl-Peoram dzinās pakaļ, to Tas Kungs, jūsu Dievs, ir izdeldējis no jūsu vidus.
4
Bet jūs, kas esat pieķērušies Tam Kungam, savam Dievam, jūs šodien visi esat dzīvi.
5
Redzi, es jums esmu mācījis tos likumus un tās tiesas, itin kā Tas Kungs, mans Dievs, man pavēlējis, lai jūs tā darāt tanī zemē, ko jūs ejat iemantot.
6
Turat nu tos un darāt tos, jo šī būs jūsu gudrība un jūsu saprašana to ļaužu acīs, kas visus šos likumus dzirdēs un sacīs: tiešām gudri un prātīgi ļaudis ir šī lielā tauta.
7
Jo kur ir cita tāda liela tauta, kam dievi tik tuvu, kā Tas Kungs, mūsu Dievs, mums, cikkārt viņu piesaucam?
8
Un kur ir cita tāda liela tauta, kam tādi taisni likumi un tiesas, kā visa šī bauslība, ko es šodien lieku jūsu priekšā?
9
Bet sargies un sargi ļoti savu dvēseli, ka tu neaizmirsti to, ko tavas acis redzējušas, ka tas neizzūd no tavas sirds visās tava mūža dienās.
10
Un dari to zināmu saviem bērniem un saviem bērnu bērniem. Tai dienā, kad tu stāvēji priekš Tā Kunga, sava Dieva, Orebā, kad Tas Kungs uz mani sacīja: sapulcini man tos ļaudis, un es tiem došu dzirdēt savus vārdus, lai tie mācās mani bīties visas dienas, cik ilgi tie virs zemes dzīvo, un lai tie tos māca saviem bērniem,
11
Tad jūs piegājāt un stāvējāt apakšā pie tā kalna, un tas kalns dega ugunī līdz debess vidum; tur bija tumsa, mākonis un krēsla;
12
Un Tas Kungs runāja uz jums no uguns vidus; jūs dzirdējāt to vārdu balsi, bet jūs neredzējāt nekādu ģīmi, balss vien bija.
13
Tad viņš jums pasludināja savu derību, ko viņš jums pavēlēja darīt, (proti) tos desmit vārdus, un tos rakstīja uz diviem akmens galdiņiem.
14
Un Tas Kungs tanī laikā man pavēlēja, lai es jums mācu likumus un tiesas, ko lai jūs dariet tai zemē, ko jūs ejat iemantot.
15
Tad nu sargājaties ļoti savu dvēseļu labad; jo jūs nekādu ģīmi neesat redzējuši tai dienā, kad Tas Kungs Orebā uz jums runāja no uguns vidus, -
16
Ka jūs neapgrēkojaties un sev nedarāt nekādu elka bildi, nekāda tēla līdzību, nedz vīra nedz sievas ģīmi,
17
Nekāda lopa ģīmi, kas virs zemes, nekāda spārnaina putna ģīmi, kas apakš debess skraida,
18
Nekāda tārpa ģīmi, kas virs zemes lien, nekādas zivs ģīmi, kas ūdenī apakš zemes;
19
Un ka tu savas acis nepacel uz debesīm, uzlūkodams sauli un mēnesi un zvaigznes, visu debespulku, un neliecies kārdināties, viņu priekšā zemē mesties un tiem kalpot; tos Tas Kungs, tavs Dievs, ir piešķīris visiem ļaudīm apakš visas debess.
20
Bet jūs Tas Kungs ir pieņēmis un jūs izvedis no tā dzelzs cepļa, no Ēģiptes, lai jūs esat viņa īpaša tauta, kā tas šodien ir.
21
Un Tas Kungs par mani dusmojās jūsu dēļ un zvērēja, ka man nebūs iet pār Jārdani un ka man nebūs nākt uz to labo zemi, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod par daļu.
22
Jo man jāmirst šinī zemē un es neiešu pār Jardāni, bet jūs iesiet un iemantosiet šo labo zemi.
23
Tad sargājaties nu, ka jūs neaizmirstat Tā Kunga, sava Dieva, derību, ko viņš ar jums derējis, ka jūs sev nedarāt nekādu elka bildi, nekādu tēlu, ko Tas Kungs, tavs Dievs, ir aizliedzis.
24
Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir rijoša uguns, stiprs Dievs, dusmotājs.
25
Kad nu jūs dzemdināsiet bērnus un bērnu bērnus un tapsiet veci tai zemē un apgrēkosities, darīdami kādu elka bildi, jeb kādas lietas tēlu, un grēkosiet priekš Tā Kunga, sava Dieva vaiga, viņu apkaitinādami,
26
Tad pār jums šodien piesaucu debesis un zemi par lieciniekiem, ka jūs bojā iesiet piepeši no tās zemes virsas, uz kurieni jūs ejat pār Jardāni to iemantot; jūs tur ilgi nepaliksiet, bet ar izdeldēšanu tapsiet izdeldēti.
27
Un Tas Kungs jūs izkaisīs starp tautām un no jums atliksies mazs pulciņš starp pagāniem, kurp Tas Kungs jūs aizdzīs.
28
Un tur jūs kalposiet dieviem, kas ir cilvēku rokas darbs, koks un akmens, kas ne redz, ne dzird, ne ēd, ne ož.
29
Tad tur jūs meklēsiet To Kungu, savu Dievu, un to atradīsiet, kad meklēsi no visas savas sirds un no visas savas dvēseles.
30
Kad būsi bēdās un visas šīs lietas tev notiks nākamās dienās, tad tu atgriezīsies pie Tā Kunga, sava Dieva, un klausīsi viņa balsi.
31
Jo sirds žēlīgs Dievs ir Tas Kungs, tavs Dievs; viņš tevi neatstās, nedz tevi izdeldēs, nedz aizmirsīs tavu tēvu derību, ko viņš tiem ir zvērējis.
32
Jo vaicā jel pēc tiem pagājušiem laikiem, kas priekš tevis bijuši no tās dienas, kad Dievs cilvēku virs zemes radījis, no viena debess gala līdz otram, vai tāda lieta ir notikusi, kā šī, vai dzirdēta, kā šī?
33
Vai kādi ļaudis dzirdējuši Dieva balsi runājam no uguns vidus, kā tu esi dzirdējis, un palikuši dzīvi?
34
Jeb vai Dievs ir apņēmies iet un sev vienu tautu ņemt no tautu vidus caur pārbaudīšanām, caur zīmēm un caur brīnumiem un caur karu un caur stipru roku un caur izstieptu elkoni un caur lielām iztrūcināšanām, kā visu to Tas Kungs, jūsu Dievs, jums darījis priekš jūsu acīm Ēģiptes zemē?
35
Tev tas ir rādīts, lai tu zini, ka Tas Kungs ir Dievs, cits neviens, kā tik viņš.
36
No debesīm viņš tev licis dzirdēt savu balsi, tevi pamācīdams, un virs zemes viņš tev rādījis savu lielo uguni, un tu viņa vārdus esi dzirdējis no uguns vidus.
37
Un tāpēc, ka viņš tavus tēvus bija mīlējis un izredzējis viņu dzimumu pēc viņiem, tad viņš tevi izvedis ar savu vaigu no Ēģiptes zemes caur savu lielo spēku,
38
Gribēdams izdzīt tavā priekšā lielas tautas, kas jo stipras nekā tu, un tevi ievest viņu zemē, un tev to dot par daļu, kā tas šodien ir.
39
Tā tev šodien būs zināt, un savā sirdī pieminēt, ka Tas Kungs ir Dievs augšā debesīs un apakšā virs zemes, un cits neviens.
40
Un tev būs turēt viņa likumus un viņa baušļus, ko es tev šodien pavēlu, lai labi klājās tev un taviem bērniem pēc tevis, un lai tavas dienas top pagarinātas tai zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod mūžīgi.
41
Tad Mozus atšķīra trīs pilsētas viņpus Jardānes pret saules uzlēkšanu,
42
Ka uz turieni bēgtu tas nokāvējs, kas savu tuvāko netīši nositis, ar ko viņš agrāk nebija ienaidā, ka tas nobēgtu uz vienu no šīm pilsētām un paliktu dzīvs, -
43
Beceru tuksnesī, klajā zemē, priekš Rūbeniešiem, un Ramotu Ģileādā priekš Gadiešiem, un Golanu Bāzanā priekš Manasiešiem.
44
Šī nu ir tā bauslība, ko Mozus lika priekšā Izraēla bērniem;
45
Šīs tās liecības un tie likumi un tās tiesas, ko Mozus uz Izraēla bērniem runāja, kad tie bija izgājuši no Ēģiptes zemes,
46
Viņpus Jardānes, tai ielejā Bet-Peoram pretī, Ziona, Amoriešu ķēniņa zemē, kas Ezbonā dzīvoja, ko Mozus un Izraēla bērni sakāva, kad tie bija izgājuši no Ēģiptes zemes.
47
Un tie viņa zemi bija iemantojuši, ir Oga, Bāzanas ķēniņa, zemi, to divu Amoriešu ķēniņu zemi, kas viņpus Jardānes pret saules lēkšanu,
48
No Aroēra, kas pie Arnonas upes krasta, līdz Ziona kalnam, tas ir Ermons,
49
Un visu klajumu viņpus Jardānes pret rītiem līdz klajuma ezeram apakš Pizgas pakalniem.Feuteronomy 4:1
Feuteronomy 4:2
Feuteronomy 4:3
Feuteronomy 4:4
Feuteronomy 4:5
Feuteronomy 4:6
Feuteronomy 4:7
Feuteronomy 4:8
Feuteronomy 4:9
Feuteronomy 4:10
Feuteronomy 4:11
Feuteronomy 4:12
Feuteronomy 4:13
Feuteronomy 4:14
Feuteronomy 4:15
Feuteronomy 4:16
Feuteronomy 4:17
Feuteronomy 4:18
Feuteronomy 4:19
Feuteronomy 4:20
Feuteronomy 4:21
Feuteronomy 4:22
Feuteronomy 4:23
Feuteronomy 4:24
Feuteronomy 4:25
Feuteronomy 4:26
Feuteronomy 4:27
Feuteronomy 4:28
Feuteronomy 4:29
Feuteronomy 4:30
Feuteronomy 4:31
Feuteronomy 4:32
Feuteronomy 4:33
Feuteronomy 4:34
Feuteronomy 4:35
Feuteronomy 4:36
Feuteronomy 4:37
Feuteronomy 4:38
Feuteronomy 4:39
Feuteronomy 4:40
Feuteronomy 4:41
Feuteronomy 4:42
Feuteronomy 4:43
Feuteronomy 4:44
Feuteronomy 4:45
Feuteronomy 4:46
Feuteronomy 4:47
Feuteronomy 4:48
Feuteronomy 4:49


Feuteronomy 1 / Feu 1
Feuteronomy 2 / Feu 2
Feuteronomy 3 / Feu 3
Feuteronomy 4 / Feu 4
Feuteronomy 5 / Feu 5
Feuteronomy 6 / Feu 6
Feuteronomy 7 / Feu 7
Feuteronomy 8 / Feu 8
Feuteronomy 9 / Feu 9
Feuteronomy 10 / Feu 10
Feuteronomy 11 / Feu 11
Feuteronomy 12 / Feu 12
Feuteronomy 13 / Feu 13
Feuteronomy 14 / Feu 14
Feuteronomy 15 / Feu 15
Feuteronomy 16 / Feu 16
Feuteronomy 17 / Feu 17
Feuteronomy 18 / Feu 18
Feuteronomy 19 / Feu 19
Feuteronomy 20 / Feu 20
Feuteronomy 21 / Feu 21
Feuteronomy 22 / Feu 22
Feuteronomy 23 / Feu 23
Feuteronomy 24 / Feu 24
Feuteronomy 25 / Feu 25
Feuteronomy 26 / Feu 26
Feuteronomy 27 / Feu 27
Feuteronomy 28 / Feu 28
Feuteronomy 29 / Feu 29
Feuteronomy 30 / Feu 30
Feuteronomy 31 / Feu 31
Feuteronomy 32 / Feu 32
Feuteronomy 33 / Feu 33
Feuteronomy 34 / Feu 34