A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Feuteronomy 32

1
Ņemiet vērā, debesis, jo es runāšu, un zeme lai dzird manas mutes vārdus.
2
Mana mācība lai līst kā lietus, un mana valoda lai pil kā rasa, kā lietutiņš uz zaļumu, un kā lāses uz zāli
3
Jo es slavēšu Tā Kunga vārdu; dodiet godu mūsu Dievam.
4
Viņš ir tas akmens-kalns, viņa darbs ir pilnīgs, jo visi viņa ceļi ir tiesa; Dievs ir patiesība un bez viltus, viņš ir taisns un patiesīgs.
5
Pret viņu tie apgrēkojušies; tie nav viņa bērni, bet sev par kaunu, nikna un netikla cilts.
6
Vai jūs Tam Kungam tā atmaksājiet, tu ģeķīga un negudra tauta? Vai viņš nav tavs tēvs, kam tu piederi, kas tevi radījis un sataisījis?
7
Piemini tās senās dienas, ņemiet vērā tos gadus no radu radiem, vaicā savam tēvam, tas tev to stāstīs, saviem vecajiem, tie tev to sacīs.
8
Kad tas visuaugstais tautām deva viņu daļas un šķīra cilvēku bērnus, tad viņš tautām cēla robežas pēc Izraēla bērnu skaita.
9
Jo Tā Kunga daļa ir viņa ļaudis, Jēkabs ir viņa īpaša mantība.
10
Viņš to atrada tuksneša zemē, briesmīgā kaukšanas postažā, viņš to pasargāja, kā savu acs raugu.
11
Kā ērglis savu perēkli vedina un lidinājās pār saviem bērniem, izplāta savus spārnus un tos uzņem un tos nes uz saviem spārniem,
12
Tā Tas Kungs vien tos vadīja, un sveša dieva nebija ar viņu.
13
Viņš to spēcīgi vadīja pār zemes augstumiem, to ēdināja ar tīruma augļiem un to zīdināja ar medu no klints un ar eļļu no cieta akmens.
14
Sviestu no govīm, un pienu no avīm, līdz ar jēru taukiem, un Bāzanas aunus un āžus ar taukām īkstīm, tīrus treknus kviešus un vīnogu sulu, - vīna ogu asinis tu dzēri, vīnu.
15
Kad nu Ješuruns (t.i. Izraēls) palika trekns, tad viņš spēra, - tu paliki trekns un tukls un resns, - tad viņš atstāja Dievu, savu radītāju, un nicināja savas pestīšanas akmens-kalnu.
16
Tie viņu tirināja caur svešiem (dieviem), caur negantībām tie viņu apkaitināja.
17
Tie upurēja jodiem, nedievam, dieviem, ko tie nepazina, jauniem, kas nesen cēlušies, ko jūsu tēvi nav bijušies.
18
To akmens kalnu, kas tevi dzemdinājis, tu atstāji, un aizmirsi Dievu, kas tevi radījis.
19
Kad Tas Kungs to redzēja, tad viņš atmeta īgnumā savus dēlus un savas meitas,
20
Un sacīja: Es paslēpšu savu vaigu no viņiem, es redzēšu, kā tiem pēc klāsies, jo tie ir netikla tauta, bērni bez ticības.
21
Tie mani tirinājuši caur nedievu, tie mani kaitinājuši caur savām nelietībām; tad ir es viņus tirināšu caur netautu, caur ģeķīgu tautu es tos kaitināšu.
22
Jo uguns ir iededzies no manām dusmām un degs līdz visdziļākai ellei un aprīs zemi ar viņas augļiem un iededzinās kalnu pamatus.
23
Es sakrāšu pār tiem ļaunumus, savas bultas es uz tiem izšaušu.
24
Badā tiem būs izģinst, mēris un rūgtas sērgas tos aprīs, es sūtīšu zvēru zobus pret tiem un pīšļos līdēju čūsku dzeloņus.
25
Ārā tos postīs zobens un iekšā briesmas, ir jaunekļus, ir jaunavas, zīdāmos līdz ar sirmgalvjiem.
26
Es sacītu: es tos izputināšu, es izdeldēšu viņu piemiņu starp cilvēkiem, -
27
Ja es nebītos, ka viņu ienaidnieki mani nesadusmo, ka viņu spaidītāji nesaprazdami nesaka: mūsu roka bija augsta, un ne Tas Kungs visu to darījis.
28
Jo tie ir ļaudis bez padoma, un saprašanas tiem nav.
29
Ak kaut viņi būtu gudri to saprast, un ņemtu vērā, kā tiem pēcgalā klāsies.
30
Kā viens var tūkstošus vajāt un kā divi var dzenāt desmit tūkstošus? Vai ne tāpēc, ka viņu akmens kalns tos ir pārdevis, un Tas Kungs tos ir nodevis.
31
Jo viņu akmens kalns nav kā mūsu akmens kalns, par to mūsu ienaidnieki paši ir spriedēji.
32
Jo viņu vīna koks ir no Sodomas vīna koka un no Gomoras laukiem; viņu vīna ķekari ir žults ķekari, tiem ir rūgtas ogas.
33
Viņu vīns ir pūķu siekalas un briesmīga odžu žults.
34
Vai tas nav pie manis paslēpts, aizzieģelēts manā padomā.
35
Man pieder atriebšana un atmaksāšana, uz to laiku, kad viņu kāja slīdēs; jo viņu posta diena ir tuvu, un viņu liktenis nāk steigšus.
36
Jo Tas Kungs tiesās savus ļaudis un par saviem kalpiem viņš apžēlosies, kad viņš redzēs, ka spēks ir izzudis, ka beigti mazs un liels.
37
Tad viņš sacīs: Kur ir viņu dievi, tas akmens kalns, uz ko tie cerēja?
38
Viņu upura taukus tie ēda, viņu dzeramā upura vīnu tie dzēra, - lai viņi ceļas un jums palīdz, ka jums ir patvērums.
39
Raugāt nu, ka es, es tas esmu, un neviena nav, kā vien es! Es nonāvēju un daru dzīvu, es ievainoju un dziedināju, un glābēja nav no manas rokas.
40
Jo es paceļu pret debesīm savu roku un saku: tik tiešām, kā es dzīvoju mūžīgi,
41
Kad es trīšu sava zobena zibeni un mana roka izstiepsies uz sodību, tad es atkal atriebšos pie saviem pretiniekiem un atmaksāšu saviem ienaidniekiem.
42
Es dzirdināšu savas bultas ar asinīm, - un mans zobens ēdīs miesas, - ar nokauto un gūstīto asinīm, no ienaidnieku varenām galvām.
43
Gavilējiet, tautas, par viņa ļaudīm, - jo viņš atriebj savu kalpu asinis un atriebjas pie saviem pretiniekiem un apžēlojās par savu zemi un par saviem ļaudīm. -
44
Un Mozus nāca un runāja visus šīs dziesmas vārdus to ļaužu ausīs, viņš un Jozuūs, Nuna dēls.
45
Kad nu Mozus bija beidzis runāt visus šos vārdus uz visu Izraēli,
46
Tad viņš uz tiem sacīja: ņemiet pie sirds visus šos vārdus, ko es šodien jums apliecināju; tos jums būs pavēlēt saviem bērniem, ka tie tur un dara visus šīs bauslības vārdus.
47
Jo tas jums nav tukšs vārds, bet ir jūsu dzīvība, un caur šo vārdu jūs ilgi dzīvosiet tai zemē, ko iemantot jūs ejat pār Jardāni.
48
Un Tas Kungs runāja uz Mozu tai pašā dienā sacīdams:
49
Kāp uz šo Abarim kalnu, tas ir Nebus kalns, Moaba zemē pret Jēriku, un skaties Kanaāna zemi, ko es Izraēla bērniem došu iemantot.
50
Un tev būs mirt uz tā kalna, kur tu uzkāpsi, un tapt piepulcinātam pie saviem ļaudīm, kā Ārons, tavs brālis, nomira uz Or kalna un tapa piepulcināts pie saviem ļaudīm;
51
Tādēļ ka jūs Izraēla bērnu vidū esat noziegušies pret mani pie strīdus ūdens Kādesā, Cin tuksnesī, tāpēc ka jūs mani neesat svētījuši Izraēla bērnu vidū.
52
Jo tu redzēsi to zemi savā priekšā, bet tur tu nenonāksi, tai zemē, ko es došu Izraēla bērniem.
Feuteronomy 32:1
Feuteronomy 32:2
Feuteronomy 32:3
Feuteronomy 32:4
Feuteronomy 32:5
Feuteronomy 32:6
Feuteronomy 32:7
Feuteronomy 32:8
Feuteronomy 32:9
Feuteronomy 32:10
Feuteronomy 32:11
Feuteronomy 32:12
Feuteronomy 32:13
Feuteronomy 32:14
Feuteronomy 32:15
Feuteronomy 32:16
Feuteronomy 32:17
Feuteronomy 32:18
Feuteronomy 32:19
Feuteronomy 32:20
Feuteronomy 32:21
Feuteronomy 32:22
Feuteronomy 32:23
Feuteronomy 32:24
Feuteronomy 32:25
Feuteronomy 32:26
Feuteronomy 32:27
Feuteronomy 32:28
Feuteronomy 32:29
Feuteronomy 32:30
Feuteronomy 32:31
Feuteronomy 32:32
Feuteronomy 32:33
Feuteronomy 32:34
Feuteronomy 32:35
Feuteronomy 32:36
Feuteronomy 32:37
Feuteronomy 32:38
Feuteronomy 32:39
Feuteronomy 32:40
Feuteronomy 32:41
Feuteronomy 32:42
Feuteronomy 32:43
Feuteronomy 32:44
Feuteronomy 32:45
Feuteronomy 32:46
Feuteronomy 32:47
Feuteronomy 32:48
Feuteronomy 32:49
Feuteronomy 32:50
Feuteronomy 32:51
Feuteronomy 32:52
Feuteronomy 1 / Feu 1
Feuteronomy 2 / Feu 2
Feuteronomy 3 / Feu 3
Feuteronomy 4 / Feu 4
Feuteronomy 5 / Feu 5
Feuteronomy 6 / Feu 6
Feuteronomy 7 / Feu 7
Feuteronomy 8 / Feu 8
Feuteronomy 9 / Feu 9
Feuteronomy 10 / Feu 10
Feuteronomy 11 / Feu 11
Feuteronomy 12 / Feu 12
Feuteronomy 13 / Feu 13
Feuteronomy 14 / Feu 14
Feuteronomy 15 / Feu 15
Feuteronomy 16 / Feu 16
Feuteronomy 17 / Feu 17
Feuteronomy 18 / Feu 18
Feuteronomy 19 / Feu 19
Feuteronomy 20 / Feu 20
Feuteronomy 21 / Feu 21
Feuteronomy 22 / Feu 22
Feuteronomy 23 / Feu 23
Feuteronomy 24 / Feu 24
Feuteronomy 25 / Feu 25
Feuteronomy 26 / Feu 26
Feuteronomy 27 / Feu 27
Feuteronomy 28 / Feu 28
Feuteronomy 29 / Feu 29
Feuteronomy 30 / Feu 30
Feuteronomy 31 / Feu 31
Feuteronomy 32 / Feu 32
Feuteronomy 33 / Feu 33
Feuteronomy 34 / Feu 34