English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Feuteronomy 29

1
Šie ir tās derības vārdi, ko Tas Kungs Mozum pavēlējis ar Izraēla bērniem derēt Moaba zemē, pāri par to derību, ko viņš ar tiem bija derējis Orebā.
2
Un Mozus saaicināja visu Izraēli un uz tiem sacīja: jūs visu esat redzējuši, ko Tas Kungs Ēģiptes zemē jūsu priekšā darījis pie Varaūs un pie viņa kalpiem un pie visas viņa zemes,
3
Visas tās lielās kārdināšanas, ko tavas acis redzējušas, tās lielās zīmes un tos brīnumus.
4
Bet Tas Kungs jums nav sirdi devis, kas saprot, nedz acis, kas redz, nedz ausis, kas dzird, līdz šai dienai.
5
Un četrdesmit gadus es jums esmu licis pa tuksnesi staigāt; jūsu drēbes mugurā jums nav nodilušas, un tavas kurpes kājās tev nav noplīsušas.
6
Maizi jūs neesat ēduši, nedz vīnu nedz stipru dzērienu dzēruši, lai jūs atzītu, ka es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs.
7
Kad nu jūs atnācāt uz šo vietu, tad Zions, Ezbonas ķēniņš, un Ogs, Bāzanas ķēniņš, izgāja mums pretī karā un mēs tos esam sakāvuši,
8
Un viņu zemi uzņēmuši un to devuši par daļu Rūbeniešiem un Gadiešiem un Manasus pusciltij.
9
Tad nu turiet šās derības vārdus un dariet tos, ka jums izdodas pie visa, ko jūs darīsiet.
10
Jūs visi šodien stāvat Tā Kunga, sava Dieva, priekšā, jūsu cilts virsnieki un jūsu vecaji un jūsu priekšnieki, visi Izraēla vīri,
11
Jūsu bērniņi, jūsu sievas un tavs piedzīvotājs, kas ir tavā lēģerī, no tava malkas cirtēja līdz tavam ūdens smēlējam,
12
Ka tu iedotos Tā Kunga, sava Dieva, derībā un tai zvērestā, ko Tas Kungs, tavs Dievs, šodien ar tevi dara,
13
Ka viņš tevi šodien ieceltu sev par tautu un tev būtu par Dievu, kā viņš tev runājis un kā viņš zvērējis taviem tēviem, Ābraāmam, Īzakam un Jēkabam.
14
Un šo derību un šo zvērestu es daru nevien ar jums,
15
Bet kā ar jums, kas šodien ar mums še stāvat Tā Kunga, mūsu Dieva, priekšā, tāpat ar tiem, kas šodien še pie mums nestāv.
16
Jo jūs zināt, ka mēs esam dzīvojuši Ēģiptes zemē un ka esam gājuši vidū caur tām tautām, kur jūs esat gājuši cauri.-
17
Un jūs esat redzējuši viņu negantības un elkus no koka un akmens, sudraba un zelta, kas tiem bija.
18
Lai nav jūsu starpā ne vīrs ne sieva, ne saime ne cilts, kas šodien savu sirdi būtu nogriezis no Tā Kunga, mūsu Dieva, un ietu kalpot šo tautu dieviem; lai nav jūsu starpā nevienas saknes, kas nes nāvīgas zāles un vērmeles.
19
Un lai nenotiek, ka šos lāstu vārdus dzirdot kāds savā sirdī svētījās un saka: man labi klāsies, jebšu es staigāšu pēc sava cieta sirds prāta. Tā iet bojā ir tas, kas dzirdīts, ir tas, kas iztvīcis.
20
Tas Kungs negribēs par tādu apžēloties, bet tad kūpēs Tā Kunga bardzība un karstums par tādu vīru, un visi lāsti, kas šinī grāmatā rakstīti, gulēs uz tā, un Tas Kungs izdeldēs viņa vārdu no pasaules.
21
Un Tas Kungs to izraudzīs postam no visām Izraēla ciltīm pēc visiem derības lāstiem, kas rakstīti šinī bauslības grāmatā.
22
Tad tie pēcnākamie dzimumi sacīs, jūsu bērni, kas pēc jums celsies, un tas svešais, kas atnāks no tālas zemes, redzēdami tās zemes mocības un viņas sērgas, ar ko Tas Kungs tai liks sirgt,
23
Ka visa viņu zeme ir sērs un degoša sāls; tur nesēj, tur neaug, tur zāle nezeļ, it kā Sodoma ir izdeldēta un Gomora, Ādama un Ceboīma, ko Tas Kungs izdeldējis savā dusmībā un bardzībā, -
24
Tad visas tautas sacīs: kāpēc Tas Kungs šai zemei tā ir darījis? Kas tās par lielām bargām dusmām?
25
Tad sacīs: tāpēc ka tie ir atstājuši Tā Kunga, savu tēvu Dieva, derību, ko viņš ar tiem bija derējis, kad tos izveda no Ēģiptes zemes;
26
Un ir nogājuši un citiem dieviem kalpojuši un viņus pielūguši, tādus dievus, ko tie nepazina un ko viņš tiem nebija devis.
27
Tāpēc Tā Kunga bardzība ir iedegusies pret šo zemi, vest pār viņu visus šos lāstus, kas šinī grāmatā rakstīti.
28
Un Tas Kungs tos no viņu zemes ir izstūmis ar dusmību, ar bardzību un ar lielu īgnumu, un tos ir izmetis uz citu zemi, kā tas šodien ir.
29
Tā Kunga, mūsu Dieva, noslēpumi ir darīti zināmi mums un mūsu bērniem mūžam, ka mums būs darīt visus šīs bauslības vārdus.
Feuteronomy 29:1
Feuteronomy 29:2
Feuteronomy 29:3
Feuteronomy 29:4
Feuteronomy 29:5
Feuteronomy 29:6
Feuteronomy 29:7
Feuteronomy 29:8
Feuteronomy 29:9
Feuteronomy 29:10
Feuteronomy 29:11
Feuteronomy 29:12
Feuteronomy 29:13
Feuteronomy 29:14
Feuteronomy 29:15
Feuteronomy 29:16
Feuteronomy 29:17
Feuteronomy 29:18
Feuteronomy 29:19
Feuteronomy 29:20
Feuteronomy 29:21
Feuteronomy 29:22
Feuteronomy 29:23
Feuteronomy 29:24
Feuteronomy 29:25
Feuteronomy 29:26
Feuteronomy 29:27
Feuteronomy 29:28
Feuteronomy 29:29
Feuteronomy 1 / Feu 1
Feuteronomy 2 / Feu 2
Feuteronomy 3 / Feu 3
Feuteronomy 4 / Feu 4
Feuteronomy 5 / Feu 5
Feuteronomy 6 / Feu 6
Feuteronomy 7 / Feu 7
Feuteronomy 8 / Feu 8
Feuteronomy 9 / Feu 9
Feuteronomy 10 / Feu 10
Feuteronomy 11 / Feu 11
Feuteronomy 12 / Feu 12
Feuteronomy 13 / Feu 13
Feuteronomy 14 / Feu 14
Feuteronomy 15 / Feu 15
Feuteronomy 16 / Feu 16
Feuteronomy 17 / Feu 17
Feuteronomy 18 / Feu 18
Feuteronomy 19 / Feu 19
Feuteronomy 20 / Feu 20
Feuteronomy 21 / Feu 21
Feuteronomy 22 / Feu 22
Feuteronomy 23 / Feu 23
Feuteronomy 24 / Feu 24
Feuteronomy 25 / Feu 25
Feuteronomy 26 / Feu 26
Feuteronomy 27 / Feu 27
Feuteronomy 28 / Feu 28
Feuteronomy 29 / Feu 29
Feuteronomy 30 / Feu 30
Feuteronomy 31 / Feu 31
Feuteronomy 32 / Feu 32
Feuteronomy 33 / Feu 33
Feuteronomy 34 / Feu 34