A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Feuteronomy 181
Priesteriem, Levitiem, visai Levja ciltij lai nav nedz daļas nedz mantības līdz ar Izraēli; lai tie ēd no Tā Kunga uguns upuriem un no viņa mantas daļas.
2
Un mantības lai tiem nav savu brāļu vidū, Tas Kungs ir viņu mantība, itin kā viņš uz tiem runājis.
3
Šī nu lai ir tā priesteru tiesa no tiem ļaudīm, no tiem, kas kādu upuri upurē, lai tas ir vērsis vai avs; priesterim lai dod pleci, abus žokļus un kunģi.
4
Savas labības, sava vīna un savas eļļas pirmajus, un pirmajus no savu avju cirpšanas tev būs viņam dot.
5
Jo Tas Kungs, tavs Dievs, viņu ir izredzējis no visām tavām ciltīm, lai tas stāv un kalpo Tā Kunga vārdam, viņš un viņa dēli visu mūžu.
6
Un ja kāds Levits nāk no kādiem Izraēla vārtiem, kur viņš piemīt, un nāk, it kā viņa dvēselei tīk, uz to vietu, ko Tas Kungs izredzēs,
7
Un kalpo Tā Kunga, sava Dieva, vārdā, kā visi viņa brāļi, tie Leviti, kas tur Tā Kunga priekšā stāv,
8
Tad lai tie ēd līdzīgu daļu, pāri par viņu ienākumu no tēvu puses.
9
Kad tu nāc tai zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos, tad tev nebūs mācīties darīt pēc šo pagānu negantībām.
10
Lai tavā starpā netop atrasts, kas savam dēlam vai savai meitai liek iet caur uguni, neviens zīlnieks, ne burvis, ne pūšļotājs, ne riebējs,
11
Ne vārdotājs, ne pareģis, ne pesteļu cienītājs, nedz miroņu vaicātājs.
12
Jo visi, kas to dara, Tam Kungam ir negantība, un šīs negantības dēļ Tas Kungs, tavs Dievs, tos izdzen tavā priekšā.
13
Bezvainīgam tev būs būt Tā Kunga, sava Dieva, priekšā.
14
Jo šās tautas, ko tu izdzīsi, cienī burvjus un zīlniekus, bet tev tā neklājās; tev Tas Kungs, tavs Dievs, tā nav devis.
15
Pravieti, kāds es esmu, Tas Kungs, tavs Dievs, tev cels no tava vidus, no taviem brāļiem, - tam jums būs klausīt.
16
Pēc visa tā, ko tu esi lūdzies no Tā Kunga, sava Dieva, Orebā, sapulces dienā, sacīdams: es vairs negribu dzirdēt Tā Kunga, sava Dieva, balsi, un negribu vairs redzēt šo lielo uguni, ka nemirstu.
17
Tad Tas Kungs uz mani sacīja: tas ir labi, ko tie runājuši.
18
Es tiem celšu pravieti, kāds tu esi, no viņu brāļu vidus, un es likšu savu vārdu viņa mutē, un viņš runās uz tiem visu, ko es tam pavēlēšu.
19
Un ja kāds neklausīs maniem vārdiem, ko viņš runās Manā Vārdā, no tā es to prasīšu.
20
Bet tas pravietis, kas iedrošinājās runāt Manā Vārdā, ko es tam neesmu pavēlējis runāt, vai ja tas citu dievu vārdā runās, šim pravietim būs mirt.
21
Ja tu tad savā sirdī sacīsi: kā lai pazīstam to vārdu, ko Tas Kungs nav runājis? -
22
Kad tas pravietis Tā Kunga Vārdā runās, un tas vārds nenotiek un nenāk, - tad šis ir tas vārds, ko Tas Kungs nav runājis, tas pravietis to ir aplam runājis, tāpēc nebīsties no viņa.Feuteronomy 18:1
Feuteronomy 18:2
Feuteronomy 18:3
Feuteronomy 18:4
Feuteronomy 18:5
Feuteronomy 18:6
Feuteronomy 18:7
Feuteronomy 18:8
Feuteronomy 18:9
Feuteronomy 18:10
Feuteronomy 18:11
Feuteronomy 18:12
Feuteronomy 18:13
Feuteronomy 18:14
Feuteronomy 18:15
Feuteronomy 18:16
Feuteronomy 18:17
Feuteronomy 18:18
Feuteronomy 18:19
Feuteronomy 18:20
Feuteronomy 18:21
Feuteronomy 18:22


Feuteronomy 1 / Feu 1
Feuteronomy 2 / Feu 2
Feuteronomy 3 / Feu 3
Feuteronomy 4 / Feu 4
Feuteronomy 5 / Feu 5
Feuteronomy 6 / Feu 6
Feuteronomy 7 / Feu 7
Feuteronomy 8 / Feu 8
Feuteronomy 9 / Feu 9
Feuteronomy 10 / Feu 10
Feuteronomy 11 / Feu 11
Feuteronomy 12 / Feu 12
Feuteronomy 13 / Feu 13
Feuteronomy 14 / Feu 14
Feuteronomy 15 / Feu 15
Feuteronomy 16 / Feu 16
Feuteronomy 17 / Feu 17
Feuteronomy 18 / Feu 18
Feuteronomy 19 / Feu 19
Feuteronomy 20 / Feu 20
Feuteronomy 21 / Feu 21
Feuteronomy 22 / Feu 22
Feuteronomy 23 / Feu 23
Feuteronomy 24 / Feu 24
Feuteronomy 25 / Feu 25
Feuteronomy 26 / Feu 26
Feuteronomy 27 / Feu 27
Feuteronomy 28 / Feu 28
Feuteronomy 29 / Feu 29
Feuteronomy 30 / Feu 30
Feuteronomy 31 / Feu 31
Feuteronomy 32 / Feu 32
Feuteronomy 33 / Feu 33
Feuteronomy 34 / Feu 34