English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Feuteronomy 17

1
Tam Kungam, savam Dievam, tev nebūs upurēt nedz vērsi nedz avi, kam kāda vaina jeb kaite, jo Tam Kungam, tavam Dievam, tā ir negantība.
2
Kad tavā vidū, kādos vārtos, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos, atrastos vīrs vai sieva, kas ļaunu dara Tā Kunga, tava Dieva, priekšā, un pārkāpj viņa derību,
3
Un iet un kalpo citiem dieviem un tos pielūdz, vai sauli, vai mēnesi, vai visu debess pulku, ko es neesmu pavēlējis,
4
Un tas tev top sacīts, un tu to dzirdi, tad tev to būs labi izvaicāt, un redzi, ja tas ir tiesa, un tiešām šī negantība iekš Izraēla ir darīta,
5
Tad tev būs izvest šo vīru, vai šo sievu, kas šo grēku darījuši, pie saviem vārtiem, to vīru, vai to sievu, un tos akmeņiem nomētāt, lai mirst.
6
Uz divu vai treju liecinieku vārda tam būs tapt nokautam, kam jāmirst; uz viena liecinieka vārda tam nebūs mirt.
7
Liecinieku roka lai ir tā pirmā pret viņu, to nonāvēt un pēc tam visu ļaužu roka; tā tev būs izdeldēt to ļaunumu no sava vidus.
8
Kad kāda lieta tev pavisam grūti izspriest starp asinīm un asinīm, starp sūdzību un sūdzību, starp vainu un vainu, tiesas lietas tavos vārtos, tad celies un ej uz to vietu, ko Tas Kungs, tavs Dievs, izredzēs.
9
Un tev būs nākt pie tiem priesteriem, tiem Levitiem, un pie tā soģa, kas to brīdi tur būs, un tev būs vaicāt, - tad viņi tev sludinās tiesas spriedumu.
10
Un tev būs darīt pēc tā vārda, ko viņi tev sacīs tai vietā, ko Tas Kungs izredzēs, un tev būs vērā ņemt un darīt visu, ko tie tev mācīs.
11
Pēc tās bauslības, ko tie tev mācīs un pēc tās tiesas, ko tie tev sacīs, tev būs darīt; tev nebūs atkāpties no tā vārda, ko tie tev sacīs, ne pa labo ne pa kreiso roku.
12
Ja kas laban turēsies pārgalvīgi, neklausīdams tam priesterim, kas tur stāv Tam Kungam, savam Dievam, kalpodams, vai tam soģim, tam būs mirt, un tev būs izdeldēt to ļaunumu no Izraēla,
13
Lai visi ļaudis to dzird un bīstas, un vairs neturās pārgalvīgi.
14
Kad tu nāksi tai zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos, un to iemantosi un tur dzīvosi un sacīsi: es pār sevi iecelšu ķēniņu, kā visas apkārtējās tautas,
15
Tad iecel sev par ķēniņu to, ko Tas Kungs, tavs Dievs, izredzēs; no savu brāļu vidus tev būs sev iecelt ķēniņu, tu nevari pār sevi celt svešu vīru, kas nav tavs brālis.
16
Bet viņam nebūs turēt pulka zirgu, nedz tos ļaudis atpakaļ vest uz Ēģiptes zemi, lai dabūtu pulka zirgu, jo Tas Kungs jums ir sacījis: tev nebūs atpakaļ griezties pa šo ceļu.
17
Tam arī nebūs apņemt daudz sievu, ka viņa sirds neatkāpjas; tam arī nebūs sev sakrāt ļoti daudz sudraba un zelta.
18
Un kad viņš nu sēdēs uz sava valstības krēsla, tad lai viņš no tiem priesteriem un Levitiem sev grāmatā raksta šīs bauslības norakstu.
19
Un tas lai pie viņa stāv, un lai viņš tanī lasa visu savu mūžu, ka viņš mācās bīties To Kungu, savu Dievu, un turēt visus šās bauslības vārdus un visus šos likumus, ka viņš tos dara.
20
Ka viņa sirds nepaceļas pār saviem brāļiem, un ka viņš neatkāpjas no likuma ne pa labo, ne pa kreiso roku, lai viņš ilgi paliek savā valstībā, viņš un viņa dēli Izraēla vidū.
Feuteronomy 17:1
Feuteronomy 17:2
Feuteronomy 17:3
Feuteronomy 17:4
Feuteronomy 17:5
Feuteronomy 17:6
Feuteronomy 17:7
Feuteronomy 17:8
Feuteronomy 17:9
Feuteronomy 17:10
Feuteronomy 17:11
Feuteronomy 17:12
Feuteronomy 17:13
Feuteronomy 17:14
Feuteronomy 17:15
Feuteronomy 17:16
Feuteronomy 17:17
Feuteronomy 17:18
Feuteronomy 17:19
Feuteronomy 17:20
Feuteronomy 1 / Feu 1
Feuteronomy 2 / Feu 2
Feuteronomy 3 / Feu 3
Feuteronomy 4 / Feu 4
Feuteronomy 5 / Feu 5
Feuteronomy 6 / Feu 6
Feuteronomy 7 / Feu 7
Feuteronomy 8 / Feu 8
Feuteronomy 9 / Feu 9
Feuteronomy 10 / Feu 10
Feuteronomy 11 / Feu 11
Feuteronomy 12 / Feu 12
Feuteronomy 13 / Feu 13
Feuteronomy 14 / Feu 14
Feuteronomy 15 / Feu 15
Feuteronomy 16 / Feu 16
Feuteronomy 17 / Feu 17
Feuteronomy 18 / Feu 18
Feuteronomy 19 / Feu 19
Feuteronomy 20 / Feu 20
Feuteronomy 21 / Feu 21
Feuteronomy 22 / Feu 22
Feuteronomy 23 / Feu 23
Feuteronomy 24 / Feu 24
Feuteronomy 25 / Feu 25
Feuteronomy 26 / Feu 26
Feuteronomy 27 / Feu 27
Feuteronomy 28 / Feu 28
Feuteronomy 29 / Feu 29
Feuteronomy 30 / Feu 30
Feuteronomy 31 / Feu 31
Feuteronomy 32 / Feu 32
Feuteronomy 33 / Feu 33
Feuteronomy 34 / Feu 34