A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Feuteronomy 111
Tad nu tev būs mīlēt To Kungu, savu Dievu, un turēt viņa baušļus un viņa likumus un viņa tiesas un viņa pavēles visu mūžu.
2
Un jums būs šodien zināt, ka es nerunāju ar jūsu bērniem, kas to nezin un kas nav redzējuši Tā Kunga, jūsu Dieva, pārmācīšanu, viņa lielo spēku, viņa stipro roku un viņa izstiepto elkoni,
3
Un viņa zīmes un viņa darbus, ko viņš darījis Ēģiptē pie Varaūs, Ēģiptes ķēniņa, un pie visas viņa zemes,
4
Un ko viņš darījis pie Ēģiptes kara spēka, pie viņa zirgiem un pie viņa ratiem, ka viņš ūdenim Niedras jūrā lika pār tiem gāzties, kad tie jums dzinās pakaļ, un Tas Kungs tos izdeldēja līdz šai dienai;
5
Un ko viņš jums darījis tuksnesī, tiekams jūs esat nākuši šai vietā;
6
Un ko viņš darījis Datanam un Abiramam, Eliaba, Rūbena dēla, dēliem, ka zeme atdarīja savu muti un tos aprija ar viņu padomu, kas tiem piederēja visa Izraēla vidū.
7
Jo jūsu acis ir redzējušas visu šo lielo darbu, ko Tas Kungs darījis.
8
Tad nu turiet visus tos baušļus, ko es tev šodien pavēlu, ka jūs topat stipri un nākat un uzņemat to zemi, ko jūs ejat iemantot,
9
Ka jūs ilgi dzīvojat tai zemē, ko Tas Kungs jūsu tēviem zvērējis, dot viņiem un viņu dzimumam, zemi, kur piens un medus tek.
10
Jo tā zeme, uz kurieni tu ej to iemantot, nav kā Ēģiptes zeme, no kurienes jūs esat izgājuši, ko tu apsēji ar savu sēklu un pats aplaistīji, it kā kāpostu dārzu, -
11
Bet tā zeme, ko jūs ejat iemantot, ir zeme ar kalniem un ielejām, tā top slacīta ar ūdeni no debess lietus,
12
Zeme, ko Tas Kungs, tavs Dievs, apgādā, uz ko Tā Kunga, tava Dieva, acis skatās bez mitēšanās no gada iesākuma līdz gada galam.
13
Un ja jūs labi klausīsiet maniem baušļiem, ko es jums šodien pavēlu un mīlēsiet To Kungu, savu Dievu, un viņam kalposiet no visas savas sirds un no visas savas dvēseles,
14
Tad es došu lietu jūsu zemē savā laikā, agri un vēlu, ka tu vari sakrāt savu labību un savu vīnu un savu eļļu.
15
Un es došu zāli tavā laukā taviem lopiem, un tu ēdīsi un būsi paēdis.
16
Sargājaties, ka jūsu sirds netop pārrunāta, atkāpties un kalpot citiem dieviem un tos pielūgt;
17
Tā ka Tā Kunga bardzība neiedegās pret jums un neaizslēdz debesi, ka lietus nenāk un zeme nedod savus augļus, un ka jūs ātri neejat bojā no tās labās zemes, ko Tas Kungs jums dod.
18
Ieliekat tad šos manus vārdus savā sirdī un savā dvēselē un sienat tos par zīmi uz savām rokām, un ka tie ir par piemiņas zīmēm starp jūsu acīm,
19
Un mācat tos saviem bērniem, ka tu no tiem runā savā namā sēžot un savu ceļu staigājot, ir apguļoties, ir ceļoties;
20
Un raksti tos uz sava nama stenderes un pie saviem vārtiem, -
21
Lai jūsu dienas un jūsu bērnu dienas top vairotas tai zemē, ko Tas Kungs jūsu tēviem zvērējis, tiem to dot, kamēr būs debess un zeme.
22
Jo ja jūs turēsiet visus šos baušļus, ko es jums pavēlu turēt, mīļodami To Kungu, savu Dievu, un staigādami visos viņa ceļos un viņam pieķerdamies,
23
Tad Tas Kungs izdzīs visas šīs tautas jūsu priekšā, un jūs uzņemsiet lielākas un stiprākas tautas, nekā jūs esat.
24
Visas vietas, kurp jūsu kāja staigās, jums piederēs, no tuksneša un Lībanus, no Vrat upes līdz vakara jūrai būs jūsu robeža.
25
Neviens priekš jums nepastāvēs; Tas Kungs, jūsu Dievs, darīs, ka no jums iztrūcināsies un bīsies visa tā zeme, kur jūs staigāsiet, kā viņš uz jums runājis.
26
Redzi, es jums šodien ceļu priekšā svētību un lāstu, -
27
Svētību, ja jūs klausīsiet Tā Kunga, sava Dieva, baušļiem, ko es šodien jums pavēlu,
28
Bet lāstu, ja jūs neklausīsiet Tā Kunga, sava Dieva, baušļiem un atkāpsities no tā ceļa, ko es jums šodien pavēlu, staigājot citiem dieviem pakaļ, ko jūs nepazīstat.
29
Un kad Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ievedīs tai zemē, ko tu ej iemantot, tad tev būs izsaukt to svētību uz Grizim kalna un to lāstu uz Ebal kalna.
30
Vai tie nav viņpus Jardānes, aiz tā ceļa pret saules noiešanu, Kanaāniešu zemē, kas klajumā dzīvo pret Ģilgalu, sānis Mores ozoliem?
31
Jo jūs iesiet pāri par Jardāni, to zemi iemantot, ko Tas Kungs, jūsu Dievs, jums dod, un jūs to iemantosiet un tur dzīvosiet.
32
Tad nu turat un darāt visus likumus un visas tiesas, ko es jums šodien lieku priekšā.Feuteronomy 11:1

Feuteronomy 11:2

Feuteronomy 11:3

Feuteronomy 11:4

Feuteronomy 11:5

Feuteronomy 11:6

Feuteronomy 11:7

Feuteronomy 11:8

Feuteronomy 11:9

Feuteronomy 11:10

Feuteronomy 11:11

Feuteronomy 11:12

Feuteronomy 11:13

Feuteronomy 11:14

Feuteronomy 11:15

Feuteronomy 11:16

Feuteronomy 11:17

Feuteronomy 11:18

Feuteronomy 11:19

Feuteronomy 11:20

Feuteronomy 11:21

Feuteronomy 11:22

Feuteronomy 11:23

Feuteronomy 11:24

Feuteronomy 11:25

Feuteronomy 11:26

Feuteronomy 11:27

Feuteronomy 11:28

Feuteronomy 11:29

Feuteronomy 11:30

Feuteronomy 11:31

Feuteronomy 11:32Feuteronomy 1 / Feu 1

Feuteronomy 2 / Feu 2

Feuteronomy 3 / Feu 3

Feuteronomy 4 / Feu 4

Feuteronomy 5 / Feu 5

Feuteronomy 6 / Feu 6

Feuteronomy 7 / Feu 7

Feuteronomy 8 / Feu 8

Feuteronomy 9 / Feu 9

Feuteronomy 10 / Feu 10

Feuteronomy 11 / Feu 11

Feuteronomy 12 / Feu 12

Feuteronomy 13 / Feu 13

Feuteronomy 14 / Feu 14

Feuteronomy 15 / Feu 15

Feuteronomy 16 / Feu 16

Feuteronomy 17 / Feu 17

Feuteronomy 18 / Feu 18

Feuteronomy 19 / Feu 19

Feuteronomy 20 / Feu 20

Feuteronomy 21 / Feu 21

Feuteronomy 22 / Feu 22

Feuteronomy 23 / Feu 23

Feuteronomy 24 / Feu 24

Feuteronomy 25 / Feu 25

Feuteronomy 26 / Feu 26

Feuteronomy 27 / Feu 27

Feuteronomy 28 / Feu 28

Feuteronomy 29 / Feu 29

Feuteronomy 30 / Feu 30

Feuteronomy 31 / Feu 31

Feuteronomy 32 / Feu 32

Feuteronomy 33 / Feu 33

Feuteronomy 34 / Feu 34