A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Feuteronomy 101
Tanī laikā Tas Kungs sacīja uz mani: izcērt sev divus akmens galdiņus, kā tos pirmos, un uzkāp pie manis kalnā; pēc tam taisi koka šķirstu.
2
Un es uzrakstīšu uz tiem galdiņiem tos vārdus, kas bija uz tiem pirmiem galdiņiem, ko tu esi sasitis; tad liec tos tai šķirstā.
3
Tad es taisīju šķirstu no akācijas koka un izcirtu divus akmens galdiņus it kā tos pirmos, un uzkāpu uz to kalnu, un tie divi galdiņi bija manā rokā.
4
Tad viņš uz tiem galdiņiem uzrakstīja to pirmo rakstu, tos desmit vārdus, ko Tas Kungs kalnā uz jums bija runājis no uguns vidus sapulces dienā, un Tas Kungs man tos iedeva.
5
Un es atgriezdamies nokāpu no tā kalna un liku tos galdiņus tai šķirstā, ko es biju taisījis, un tie tur ir, kā Tas Kungs man bija pavēlējis.
6
Un Izraēla bērni aizgāja no Berot Bnejakana līdz Mozeram; tur Ārons nomira un tapa tur aprakts, un viņa dēls Eleazars palika par priesteri viņa vietā.
7
Un no turienes tie aizgāja līdz Gudgodam un no Gudgoda līdz Jatbatai; tā ir upēm bagāta zeme.
8
Tanī laikā Tas Kungs atšķīra Levja cilti, nest Tā Kunga derības šķirstu un stāvēt Tā Kunga priekšā, viņam kalpot un svētīt viņa vārdā līdz šai dienai.
9
Tādēļ Levja ciltij nav nekādas daļas nedz mantības ar saviem brāļiem; Tas Kungs ir viņa mantība, kā Tas Kungs tavs Dievs, uz viņu runājis.
10
Un es stāvēju kalnā it kā papriekš četrdesmit dienas un četrdesmit naktis, un Tas Kungs mani paklausīja arī to brīdi; Tas Kungs negribēja tevi izdeldēt.
11
Bet Tas Kungs uz mani sacīja: celies, ej, dodies ceļā ļaužu priekšā, ka tie nāk un uzņem to zemi, ko es viņu tēviem esmu zvērējis, viņiem dot.
12
Nu tad, Izraēl, ko Tas Kungs tavs Dievs, no tevis prasa, kā vien bīties To Kungu, savu Dievu, staigāt visos viņa ceļos un viņu mīlēt un Tam Kungam, savam Dievam, kalpot no visas savas sirds un no visas savas dvēseles,
13
Turēt Tā Kunga baušļus un likumus, ko es tev šodien pavēlu, tev par labu?
14
Redzi, Tam Kungam, tavam Dievam, pieder debesis un debesu debesis, zeme un viss, kas iekš tās.
15
Tomēr pie taviem tēviem vien Tam Kungam bijis labs prāts, viņus mīlēt, un viņš ir izredzējis viņu dzimumu pēc viņiem, jūs pašus, no visiem ļaudīm, it kā tas šodien ir.
16
Apgraiziet tad savas sirds priekšādu un neesat vairs pārgalvīgi.
17
Jo Tas Kungs, jūsu Dievs, ir tas dievu Dievs un tas kungu Kungs, stiprs Dievs, liels, varens un bīstams, kas vaigu neuzlūko un dāvanas neņem,
18
Un tiesu nes bāriņiem un atraitnēm, un mīļo svešinieku un dod viņam maizi un drēbes.
19
Tāpēc mīļojiet to svešinieku, jo jūs esat bijuši svešinieki Ēģiptes zemē.
20
To Kungu, savu Dievu, tev būs bīties, viņam kalpot un viņam pieķerties un pie viņa vārda zvērēt.
21
Viņš ir tava slava un viņš ir tavs Dievs, kas pie tevis darījis šīs lielās un briesmīgās lietas, ko tavas acis redzējušas.
22
Tavi tēvi nogāja uz Ēģiptes zemi, septiņdesmit dvēseles, un nu Tas Kungs, tavs Dievs, vairojis tavu pulku, kā debess zvaigznes.Feuteronomy 10:1

Feuteronomy 10:2

Feuteronomy 10:3

Feuteronomy 10:4

Feuteronomy 10:5

Feuteronomy 10:6

Feuteronomy 10:7

Feuteronomy 10:8

Feuteronomy 10:9

Feuteronomy 10:10

Feuteronomy 10:11

Feuteronomy 10:12

Feuteronomy 10:13

Feuteronomy 10:14

Feuteronomy 10:15

Feuteronomy 10:16

Feuteronomy 10:17

Feuteronomy 10:18

Feuteronomy 10:19

Feuteronomy 10:20

Feuteronomy 10:21

Feuteronomy 10:22Feuteronomy 1 / Feu 1

Feuteronomy 2 / Feu 2

Feuteronomy 3 / Feu 3

Feuteronomy 4 / Feu 4

Feuteronomy 5 / Feu 5

Feuteronomy 6 / Feu 6

Feuteronomy 7 / Feu 7

Feuteronomy 8 / Feu 8

Feuteronomy 9 / Feu 9

Feuteronomy 10 / Feu 10

Feuteronomy 11 / Feu 11

Feuteronomy 12 / Feu 12

Feuteronomy 13 / Feu 13

Feuteronomy 14 / Feu 14

Feuteronomy 15 / Feu 15

Feuteronomy 16 / Feu 16

Feuteronomy 17 / Feu 17

Feuteronomy 18 / Feu 18

Feuteronomy 19 / Feu 19

Feuteronomy 20 / Feu 20

Feuteronomy 21 / Feu 21

Feuteronomy 22 / Feu 22

Feuteronomy 23 / Feu 23

Feuteronomy 24 / Feu 24

Feuteronomy 25 / Feu 25

Feuteronomy 26 / Feu 26

Feuteronomy 27 / Feu 27

Feuteronomy 28 / Feu 28

Feuteronomy 29 / Feu 29

Feuteronomy 30 / Feu 30

Feuteronomy 31 / Feu 31

Feuteronomy 32 / Feu 32

Feuteronomy 33 / Feu 33

Feuteronomy 34 / Feu 34