A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Feuteronomy 11
Šie ir tie vārdi, ko Mozus runāja uz visu Izraēli viņpus Jardānes tuksnesī, tai klajumā pret Zūpu, starp Pāranu un Tovelu un Labanu un Acerotu un Dizaābu,
2
Vienpadsmit dienu gājumus no Oreba, pa Zeīra kalna ceļu līdz Kādes-Barneai.
3
Un notikās četrdesmitā gadā, vienpadsmitā mēnesī, pirmā mēneša dienā, tad Mozus runāja uz Izraēla bērniem, kā Tas Kungs viņam priekš tiem bija pavēlējis,
4
Pēc tam, kad viņš bija sakāvis Zionu, Amoriešu ķēniņu, kas dzīvoja Ezbonā, un Ogu, Bāzanas ķēniņu, kas dzīvoja Astarotā un Edrejā.
5
Viņpus Jardānes, Moaba zemē, Mozus sāka šo bauslību izskaidrot sacīdams:
6
Tas Kungs mūsu Dievs runāja uz mums Oreba kalnā un sacīja: jūs gan ilgi esat palikuši pie šā kalna.
7
Griežaties un ceļaties un ejat uz Amoriešu kalniem un pie visiem viņu kaimiņiem klajumā, kalnos un lejā un pret dienvidiem(Negebā) un jūras malā, uz Kanaāna zemi un uz Lībanu, līdz tai lielai upei, tai Vrat upei.
8
Redzi, es jums nododu šo zemi, ejat, uzņemat to zemi, ko Tas Kungs jūsu tēviem Ābraāmam, Īzakam un Jēkabam ir zvērējis, dot viņiem un viņu dzimumam pēc viņiem.
9
Un tanī laikā es uz jums runāju un sacīju: es viens pats jūs nevaru panest.
10
Tas Kungs, jūsu Dievs, jūs ir vairojis, un redzi, jūs šodien esat savā pulkā it kā debess zvaigznes.
11
Tas Kungs, jūsu tēvu Dievs, lai vēl pie jums pieliek, ka esat tūkstoškārt vairāk, un lai jūs svētī, itin kā viņš uz jums ir runājis.
12
Kā man vienam būs panest jūsu grūtumu un nastu un strīdu?
13
Dabūjat sev gudrus, prātīgus un zināmus vīrus pēc savām ciltīm, lai tos jums ieceļu par virsniekiem.
14
Un jūs man atbildējāt sacīdami: tas ir labs vārds, ko tu runā, ka to gribi darīt.
15
Tad es ņēmu jūsu cilšu virsniekus, gudrus un zināmus vīrus, un tos iecēlu par virsniekiem pār jums, virsniekus pār tūkstošiem un virsniekus pār simtiem un virsniekus pār piecdesmitiem un virsniekus pār desmitiem un uzraugus pēc jūsu ciltīm.
16
Un es jūsu soģiem tanī laikā pavēlēju un sacīju: pārklausinājiet tās lietas starp jūsu brāļiem un tiesājiet taisni starp ikvienu un viņa brāli un viņa piedzīvotāju.
17
Tiesā jums nebūs uzlūkot vaigu, tāpat mazo kā lielo jums būs klausīt, no neviena jums nebūs bīties, jo tas sods pieder Dievam; bet to lietu, kas priekš jums par grūtu, to jums būs nest pie manis, un es to klausīšu.
18
Tā es jums tanī laikā pavēlēju visas lietas, kas jums bija jādara. -
19
Tad mēs cēlāmies no Oreba un gājām caur visu to lielo un briesmīgo tuksnesi, ko jūs esat redzējuši, pa to ceļu uz Amoriešu kalniem, itin kā Tas Kungs, mūsu Dievs, mums bija pavēlējis, un mēs nācām uz Kādes-Barneū.
20
Tad es jums sacīju: jūs esat nākuši pie Amoriešu kalniem, ko Tas Kungs, mūsu Dievs, mums dos.
21
Redzi, Tas Kungs, tavs Dievs, tev ir devis to zemi, celies, uzņem to, kā Tas Kungs, tavu tēvu Dievs, uz tevi runājis; nebīsties un neiztrūcinājies.
22
Tad jūs visi nācāt pie manis un sacījāt: sūtīsim vīrus savā priekšā, mums to zemi izlūkot un mums ziņu atnest, pa kuru ceļu lai ejam uz turieni, un par tām pilsētām, kurp nāksim.
23
Tad man šī lieta patika un es ņēmu no jums divpadsmit vīrus, no ikvienas cilts vienu vīru.
24
Un tie griezās un gāja uz tiem kalniem un nāca pie Ezkoles upes un to izlūkoja.
25
Un tie ņēma no tiem zemes augļiem savā rokā un atnesa tos pie mums un stāstīja mums un sacīja: tā zeme, ko Tas Kungs, mūsu Dievs, mums dos, ir laba.
26
Bet jūs negribējāt iet un bijāt nepaklausīgi Tā Kunga, sava Dieva, vārdam.
27
Un jūs kurnējāt savos dzīvokļos un sacījāt: tāpēc ka Tas Kungs mūs ienīst, viņš mūs izvedis no Ēģiptes zemes, mūs nodot Amoriešu rokā un mūs izdeldēt.
28
Kurp mums iet? Mūsu brāļi mūsu sirdi darījuši bailīgu sacīdami: tur ir ļaudis lielāki un garāki nekā mēs, tās pilsētas ir lielas un stipras līdz pat debesīm, un mēs tur arī esam redzējuši Enaka bērnus.
29
Tad es uz jums sacīju: neiztrūcinājāties un nebīstaties no tiem.
30
Tas Kungs, jūsu Dievs, kas iet jūsu priekšā, karos par jums, itin kā viņš pie jums ir darījis Ēģiptes zemē priekš jūsu acīm,
31
Un tuksnesī, kur tu esi redzējis, kā Tas Kungs, tavs Dievs, tevi nesis, itin kā vīrs savu dēlu nes, uz visiem ceļiem, kur tu esi gājis, tiekams jūs esat nākuši līdz šai vietai.
32
Bet ir pie šī vārda jūs neticējāt uz To Kungu, savu Dievu,
33
Kas jūsu priekšā gāja ceļā, jums izlūkodams to vietu, kur jums apmesties pa nakti, ugunī jums rādīdams to ceļu, kas jums bija jāstaigā, un pa dienu padebesī.
34
Kad nu Tas Kungs jūsu vārdu balsi dzirdēja, tad viņš apskaitās un zvērēja sacīdams:
35
Nevienam no šiem vīriem, no šā niknā auguma, nebūs redzēt to labo zemi, ko es esmu zvērējis dot jūsu tēviem,
36
Kā vien Kālebam, Jevuna dēlam, tam to būs redzēt, un tam es došu to zemi, kur viņš staigājis, un viņa bērniem, tāpēc ka viņš pareizi klausījis Tam Kungam.
37
Tas Kungs arī par mani apskaitās jūsu dēļ un sacīja: ir tu tur nenonāksi.
38
Jozuūs, Nuna dēls, kas stāv tavā priekšā, tas tur nonāks; stiprini viņu, jo tas Izraēlim to zemi izdalīs.
39
Un jūsu bērniņi, par kuriem jūs sacījāt, ka būšot par laupījumu, un jūsu bērni, kas šodien nezin nedz laba nedz ļauna, tie tur nonāks, un tiem es to došu, un tiem to būs iemantot.
40
Bet jūs griežaties un ejat uz tuksnesi pa niedru jūras ceļu.
41
Tad jūs man atbildējāt un sacījāt: mēs pret To Kungu esam grēkojuši, mēs celsimies un karosim, kā Tas Kungs, mūsu Dievs, mums ir pavēlējis. Kad nu jūs ikviens ar saviem rīkiem apbruņojaties un bijāt gatavi iet uz tiem kalniem,
42
Tad Tas Kungs uz mani sacīja: saki viņiem, neceļaties un nekarojiet, jo es neesmu jūsu vidū, ka netopat sakauti savu ienaidnieku priekšā.
43
Bet kad es uz jums runāju, tad jūs neklausījāt un turējaties Tā Kunga vārdam pretī un palikāt pārgalvīgi un gājāt uz tiem kalniem.
44
Tad tie Amorieši, kas tanīs kalnos dzīvoja, jums izgāja pretī un dzinās jums pakaļ, kā bites dara, un jūs sakāva Zeīrā līdz Ormai.
45
Kad jūs nu atgriezušies Tā Kunga priekšā raudājāt, tad Tas Kungs neklausīja jūsu balsi un negrieza savas ausis uz jums.
46
Un jūs palikāt Kādesā ilgu laiku, tās dienas, ko tur esat dzīvojuši.Feuteronomy 1:1

Feuteronomy 1:2

Feuteronomy 1:3

Feuteronomy 1:4

Feuteronomy 1:5

Feuteronomy 1:6

Feuteronomy 1:7

Feuteronomy 1:8

Feuteronomy 1:9

Feuteronomy 1:10

Feuteronomy 1:11

Feuteronomy 1:12

Feuteronomy 1:13

Feuteronomy 1:14

Feuteronomy 1:15

Feuteronomy 1:16

Feuteronomy 1:17

Feuteronomy 1:18

Feuteronomy 1:19

Feuteronomy 1:20

Feuteronomy 1:21

Feuteronomy 1:22

Feuteronomy 1:23

Feuteronomy 1:24

Feuteronomy 1:25

Feuteronomy 1:26

Feuteronomy 1:27

Feuteronomy 1:28

Feuteronomy 1:29

Feuteronomy 1:30

Feuteronomy 1:31

Feuteronomy 1:32

Feuteronomy 1:33

Feuteronomy 1:34

Feuteronomy 1:35

Feuteronomy 1:36

Feuteronomy 1:37

Feuteronomy 1:38

Feuteronomy 1:39

Feuteronomy 1:40

Feuteronomy 1:41

Feuteronomy 1:42

Feuteronomy 1:43

Feuteronomy 1:44

Feuteronomy 1:45

Feuteronomy 1:46Feuteronomy 1 / Deu 1

Feuteronomy 2 / Deu 2

Feuteronomy 3 / Deu 3

Feuteronomy 4 / Deu 4

Feuteronomy 5 / Deu 5

Feuteronomy 6 / Deu 6

Feuteronomy 7 / Deu 7

Feuteronomy 8 / Deu 8

Feuteronomy 9 / Deu 9

Feuteronomy 10 / Deu 10

Feuteronomy 11 / Deu 11

Feuteronomy 12 / Deu 12

Feuteronomy 13 / Deu 13

Feuteronomy 14 / Deu 14

Feuteronomy 15 / Deu 15

Feuteronomy 16 / Deu 16

Feuteronomy 17 / Deu 17

Feuteronomy 18 / Deu 18

Feuteronomy 19 / Deu 19

Feuteronomy 20 / Deu 20

Feuteronomy 21 / Deu 21

Feuteronomy 22 / Deu 22

Feuteronomy 23 / Deu 23

Feuteronomy 24 / Deu 24

Feuteronomy 25 / Deu 25

Feuteronomy 26 / Deu 26

Feuteronomy 27 / Deu 27

Feuteronomy 28 / Deu 28

Feuteronomy 29 / Deu 29

Feuteronomy 30 / Deu 30

Feuteronomy 31 / Deu 31

Feuteronomy 32 / Deu 32

Feuteronomy 33 / Deu 33

Feuteronomy 34 / Deu 34