A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Efeziešiem 51
Tad nu Dievam dzenaties pakaļ kā mīļi bērni.
2
Un staigājiet iekš mīlestības, kā arī Kristus mūs ir mīlējis un pats par mums nodevies par dāvanu un upuri Dievam par saldu smaržu.
3
Bet maucība un visa nešķīstība vai mantas kārība lai jūsu starpā netop ne minēta, kā tiem svētiem pieklājās;
4
Arī bezkaunīga būšana un ģeķīga tērzēšana vai smiekli, kas neklājās, bet jo vairāk pateikšana.
5
Jo to jūs zināt, ka neviens maucinieks nedz nešķīsts, nedz negausis, kas ir elkadieva kalps, nedabū mantību Kristus un Dieva valstībā.
6
Lai neviens jūs nepieviļ ar tukšiem vārdiem, jo caur to Dieva dusmība nāk pār tiem neticības bērniem.
7
Tāpēc neesiet viņu biedri.
8
Jo jūs citkārt bijāt tumsība, bet tagad jūs esat gaisma iekš Tā Kunga. Staigājiet kā gaismas bērni,
9
(Jo gaismas auglis ir visāda labprātība un taisnība un patiesība),
10
Un pārbaudiet, kas Tam Kungam labi patīk,
11
Un neņemiet daļas pie tiem neauglīgiem tumsības darbiem, bet jo vairāk tos arī norājiet.
12
Jo ko tie slepeni dara, to izsacīt jau ir kauns.
13
Bet visas lietas, kad tās no gaismas top norātas nāk gaismā: jo kas nāk gaismā, ir gaisma.
14
Tāpēc viņš saka: uzmosties tu, kas guli, un celies augšā no miroņiem, tad Kristus tevi apgaismos.
15
Tad nu pielūkojiet, ka jūs apdomīgi staigājiet, nekā neprātnieki, bet kā prāta ļaudis.
16
Ņemiet vērā to laiku, jo tās dienas ir ļaunas.
17
Tādēļ neesat neprātīgi, bet saprotiet, kas ir Tā Kunga prāts.
18
Un nepiedzeraties ar vīnu, tas ir posts; bet topiet piepildīti ar Garu,
19
Runādami savā starpā slavas dziesmās un pateicības dziesmās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavu dodami Tam Kungam savās sirdīs,
20
Pateikdami vienmēr par visu Dievam un Tam Tēvam iekš mūsu Kunga Jēzus Kristus vārda,
21
Cits citam padodamies iekš Dieva bijāšanas.
22
Jūs sievas, esat paklausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam.
23
Jo vīrs ir sievas galva, kā arī Kristus draudzes galva; viņš ir savas miesas Pestītājs.
24
Bet kā draudze Kristum ir paklausīga, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās.
25
Jūs vīri, mīlējiet savas sievas, tā kā arī Kristus to draudzi mīlējis un pats par to ir nodevies,
26
Ka viņš to svētītu, ko ir šķīstījis caur ūdens - mazgāšanu iekš vārda, 
27
Ka viņš to draudzi stādītu savā priekšā pagodinātu, kurai nebūtu nekāds traips, nedz grumba, nedz cita kāda vaina, bet ka tā būtu svēta un bezvainīga.
28
Tāpat pienākas vīriem savas sievas mīlēt kā savu miesu; jo kas savu sievu mīl, tas mīl sevi pašu.
29
Jo neviens vēl nav ienīdējis savu paša miesu, bet tas to kopj un glabā, tā kā arī Kristus to draudzi.
30
Jo mēs esam Viņa miesas locekļi, no Viņa miesām un no Viņa kauliem.
31
Tāpēc cilvēks atstās savu tēvu un māti un pieķersies pie savas sievas, un tie divi būs viena miesa.
32
Šis noslēpums ir liels; bet es runāju par Kristu un par to draudzi.
33
Tāpat arī jums ikvienam būs savu sievu mīlēt kā sevi pašu; bet sieva lai bīstas vīru.Efeziešiem 5:1
Efeziešiem 5:2
Efeziešiem 5:3
Efeziešiem 5:4
Efeziešiem 5:5
Efeziešiem 5:6
Efeziešiem 5:7
Efeziešiem 5:8
Efeziešiem 5:9
Efeziešiem 5:10
Efeziešiem 5:11
Efeziešiem 5:12
Efeziešiem 5:13
Efeziešiem 5:14
Efeziešiem 5:15
Efeziešiem 5:16
Efeziešiem 5:17
Efeziešiem 5:18
Efeziešiem 5:19
Efeziešiem 5:20
Efeziešiem 5:21
Efeziešiem 5:22
Efeziešiem 5:23
Efeziešiem 5:24
Efeziešiem 5:25
Efeziešiem 5:26
Efeziešiem 5:27
Efeziešiem 5:28
Efeziešiem 5:29
Efeziešiem 5:30
Efeziešiem 5:31
Efeziešiem 5:32
Efeziešiem 5:33


Efeziešiem 1 / Efe 1
Efeziešiem 2 / Efe 2
Efeziešiem 3 / Efe 3
Efeziešiem 4 / Efe 4
Efeziešiem 5 / Efe 5
Efeziešiem 6 / Efe 6