A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Efeziešiem 41
Tad nu jūs lūdzu, es, saistīts iekš Tā Kunga, ka jūs cienīgi staigājiet pēc tās aicināšanas, ar ko esat aicināti,
2
Ar visu pazemību un laipnību un lēnprātību, cits citu panesdami iekš mīlestības,
3
Un čakli būdami, sargāt gara vienprātību caur miera saiti,
4
Viena miesa un viens gars, it kā jūs arī esat aicināti savā aicināšanā uz vienu cerību;
5
Viens Kungs, viena ticība, viena kristība;
6
Viens visu Dievs un Tēvs, kas ir pār visiem un caur visiem un iekš visiem.
7
Bet ikvienam no jums žēlastība ir dota pēc Kristus dāvanas mēra.
8
Tāpēc tas saka: viņš ir uzkāpis augstībā, cietumu pārvarējis un cilvēkiem dāvanas devis.
9
Bet tas vārds: viņš ir uzkāpis, ko citu tas saka nekā: viņš arī papriekš ir nokāpis tais jo zemās zemes vietās?
10
Kas ir nokāpis, tas ir tas pats, kas arī uz augšu kāpis, tālu pār visām debesīm, ka tas visu piepildītu.
11
Un viņš citus ir devis par apustuļiem un citus par praviešiem un citus par evaņģēlistiem un citus par ganiem un mācītājiem,
12
Ka tie svētie top sataisīti uz kalpošanas darbu, Kristus miesai par uztaisīšanu,
13
Kamēr mēs visi tiekam pie Dieva Dēla vienādas ticības un atzīšanas un uzaugam par pilnīgu vīru, pilnīgi Kristum līdzīgi;
14
Lai vairs neesam bērni, kas top šaubīti un mētāti no ikkatra mācības vēja caur cilvēku blēdību un viltību, ar ko tie meklē mūs pievilt,
15
Bet patiesīgi būdami iekš mīlestības lai augam visās lietās iekš tā, kas ir tā galva, proti Kristus,
16
No kā visa miesa top salaista un sastiprināta caur visādām palīdzības saitēm pēc tā spēka, kas ikkatram loceklim ir, ka tā miesa uzaug pati uztaisīdamies iekš mīlestības.
17
To nu es saku un apliecināju iekš Tā Kunga, ka jums nebūs vairs staigāt, kā tie citi pagāni staigā iekš prāta nelietības,
18
Saprašanā aptumšoti, sveši būdami tai Dieva dzīvībai caur nezināšanu, kas iekš tiem ir, caur viņu sirds cietību,
19
Kas par nebēdniekiem palikuši, ir nodevušies bezkaunībai uz visādas nešķīstības darbiem iekš mantas kārības.
20
Bet tā jūs Kristu neesat mācījušies,
21
Ja tikai par viņu esat dzirdējuši un iekš viņa esat mācīti, tā kā iekš Jēzus ir patiesība.
22
Tad nu jums pēc tās iepriekšējās dzīvošanas būs nolikt to veco cilvēku, kas samaitāts caur viltīgām kārībām;
23
Un jums būs atjaunoties savā sirds prātā un garā,
24
Un apvilkt to jauno cilvēku, kas pēc Dieva radīts iekš patiesas taisnības un svētības.
25
Tādēļ noliekat melus un runājiet patiesību, ikviens ar savu tuvāko, jo mēs esam locekļi savā starpā.
26
Dusmojiet un negrēkojiet; lai saule nenoiet pār jūsu dusmību.
27
Nedodiet vietu velnam.
28
Kas zadzis, tam vairs nebūs zagt, bet jo vairāk strādāt un ar rokām ko labu sagādāt, lai būtu ko dot tam, kam trūkst.
29
Nekādai nelietīgai valodai nebūs iziet no jūsu mutes; bet tādai, kas ir laba un derīga priekš uztaisīšanas, lai dod svētību tiem, kas to dzird.
30
Un neapbēdinājiet to Svēto Dieva Garu, caur ko jūs esat apzieģelēti uz to atpestīšanas dienu.
31
Ikviens rūgtums un dusmība un bardzība un brēkšana un zaimošana līdz ar visu ļaunumu lai ir tālu nost no jums.
32
Bet esiet cits pret citu laipnīgi, sirds žēlīgi, cits par citu apžēlodamies, it kā arī Dievs iekš Kristus ir apžēlojies par jums.Efeziešiem 4:1
Efeziešiem 4:2
Efeziešiem 4:3
Efeziešiem 4:4
Efeziešiem 4:5
Efeziešiem 4:6
Efeziešiem 4:7
Efeziešiem 4:8
Efeziešiem 4:9
Efeziešiem 4:10
Efeziešiem 4:11
Efeziešiem 4:12
Efeziešiem 4:13
Efeziešiem 4:14
Efeziešiem 4:15
Efeziešiem 4:16
Efeziešiem 4:17
Efeziešiem 4:18
Efeziešiem 4:19
Efeziešiem 4:20
Efeziešiem 4:21
Efeziešiem 4:22
Efeziešiem 4:23
Efeziešiem 4:24
Efeziešiem 4:25
Efeziešiem 4:26
Efeziešiem 4:27
Efeziešiem 4:28
Efeziešiem 4:29
Efeziešiem 4:30
Efeziešiem 4:31
Efeziešiem 4:32


Efeziešiem 1 / Efe 1
Efeziešiem 2 / Efe 2
Efeziešiem 3 / Efe 3
Efeziešiem 4 / Efe 4
Efeziešiem 5 / Efe 5
Efeziešiem 6 / Efe 6