A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Efeziešiem 11
Pāvils, caur Dieva prātu Jēzus Kristus apustulis, tiem svētiem, kas ir Evezū un ir ticīgi iekš Kristus Jēzus:
2
Žēlastība lai ir jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Tā Kunga Jēzus Kristus.
3
Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs ir svētījis ar visādu garīgu svētību iekš debešķīgām dāvanām caur Kristu;
4
It kā viņš mūs iekš tā izredzējis priekš pasaules radīšanas, ka mēs būtu svēti un bezvainīgi viņa priekšā iekš mīlestības;
5
Tas mums papriekš ir nodomājis to bērnu tiesu caur Jēzu Kristu pie sevis paša pēc sava prāta labpatikšanas,
6
Par slavu savai godājamai žēlastībai, caur ko viņš mūs ir darījis patīkamus iekš tā mīļotā.
7
Iekš tā mums ir atpestīšana caur viņa asinīm, grēku piedošana, pēc viņa bagātās žēlastības
8
Ko viņš mums papilnam parādījis iekš visas gudrības un saprašanas.
9
Un pēc savas labpatikšanas viņš mums ir darījis zināmu sava prāta noslēpumu, ko viņš apņēmies pats pie sevis,
10
Visu valdīt uz laiku piepildīšanu, ka visas lietas iekš Kristus kā apakš vienas galvas taptu savienotas, ir tās debesīs, ir tās virs zemes,
11
Iekš viņa, caur ko mēs arīdzan tapuši mantinieki, izredzēti pēc viņa apņemšanās, kas visas lietas spēcīgi padara pēc sava prāta padoma;
12
Ka viņa godībai būtu par slavu mēs, kas papriekš uz Kristu cerējuši.
13
Caur to arī jūs esat dzirdējuši to patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, iekš kā arī jūs pie ticības nākuši, esat apzieģelēti ar to apsolīšanas Svēto Garu,
14
Kas ir mūsu mantošanas ķīla, ka viņš pestīs savus ļaudis savai godībai par slavu.
15
Tādēļ arīdzan, kad dzirdēju par jūsu ticību iekš Tā Kunga Jēzus un par to mīlestību uz visiem svētiem,
16
Tad es nemitējos par jums pateikt, jūs pieminēdams savās lūgšanās,
17
Ka mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs, tas godības Tēvs, jums dotu gudrības un parādīšanas Garu iekš viņa atzīšanas,
18
Apgaismotas prāta acis, ka jūs varat atzīt, kāda ir viņa aicināšanas cerība, un cik bagāta viņa mantojama godība pie tiem svētiem,
19
Un kāds viņa spēka pārlieku augstais lielums pie mums, kas ticam, pēc viņa varenā un spēcīgā darba,
20
Ko tas padarījis iekš Kristus, viņu uzmodinādams no miroņiem, un viņu sēdinādams pie savas labās rokas debesīs,
21
Pāri par ikkatru virsniecību un valdību un spēku un kundzību un ikkatru vārdu, kas top dēvēts ne vien šinī laikā bet arī nākamā.
22
Un tas ir padevis visas lietas apakš viņa kājām, un viņu visās lietās devis par galvu tai draudzei,
23
Kas ir viņa miesa un tā pilnums, kas visur visu piepilda.