A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Galatiešiem 5

1
Tad nu pastāviet tai svabadībā, uz ko Kristus mūs ir atsvabinājis, un neliekaties atkal gūstīties kalpošanas jūgā.
2
Redzi, es Pāvils jums saku: ja jūs topat apgraizīti, tad Kristus jums nederēs nenieka.
3
Un atkal es apliecināju ikvienam cilvēkam, kas top apgraizīts, ka tam visa bauslība jātur.
4
Jūs esat atkāpušies no Kristus, jūs, kas caur bauslību gribat tapt taisnoti; jūs žēlastību esat pazaudējuši:
5
Jo no ticības mēs garā gaidām taisnības cerību.
6
Jo iekš Kristus Jēzus nedz apgraizīšana ko spēj, nedz priekšāda, bet ticība, kas caur mīlestību spēcīga parādās.
7
Jūs gan labi tecējāt; kas jūs ir aizkavējis, ka jūs patiesībai nepaklausāt?
8
Tā pierunāšana nav no tā, kas jūs aicina.
9
Maz rauga saraudzē visu mīklu.
10
Es droši uz jums paļaujos iekš Tā Kunga, ka jūs citu prātu neturēsiet; bet kas jūs sajauc, tas nesīs to sodu, lai būtu, kas būdams.
11
Bet, brāļi, ja es vēl apgraizīšanu sludināju, kam tad vēl topu vajāts? Tad tā piedauzīšanās pie krusta jau būtu mitējusies.
12
Kaut jel arī tie taptu graizīti, kas jūs musina!
13
Jo, brāļi, jūs uz svabadību esat aicināti; tikai ne uz tādu svabadību, ka miesai ir vaļa; bet kalpojiet cits citam mīlestībā.
14
Jo visa bauslība vienā vārdā top piepildīta, proti šinī; Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu.
15
Bet ja jūs savā starpā kožaties un ēdaties, tad pielūkojiet, ka jūs cits no cita netiekat aprīti.
16
Bet es saku: staigājiet garā, tad jūs miesas kārību nepadarīsiet.
17
Jo miesai gribās pret garu un garam pret miesu, un tie stāv viens otram pretī, ka jūs nedarāt, ko gribat.
18
Bet ja jūs no Gara topat vadīti, tad jūs neesat apakš bauslības.
19
Bet miesas darbi ir zināmi, ka laulības pārkāpšana, maucība, nešķīstība, bezkaunība,
20
Elkadievība, burvība, ienaids, bāršanās, nīdēšanās, dusmības, ķildas, šķelšanās, viltīgas mācības,
21
Skaudības, slepkavības, plītēšanas, rīšanas, un kas šiem līdzīgi; no tiem es jums papriekš saku, tā kā jau esmu sacījis, ka tie, kas tādas lietas dara, Dieva valstību neiemantos.
22
Bet Tā Gara auglis ir: mīlestība, līksmība, miers, pacietība, laipnība, labprātība, ticība, lēnprātība, sātība.
23
Pret tādiem nav bauslība.
24
Bet tie, kas Kristum pieder, savu miesu ir krustā situši ar tām kārībām un iekārošanām.
25
Ja mēs garā dzīvojam, tad lai arī garā staigājam.
26
Lai nedzenamies pēc nīcīga goda, cits citu kaitinādami, cits citu skauzdami.
Galatiešiem 5:1
Galatiešiem 5:2
Galatiešiem 5:3
Galatiešiem 5:4
Galatiešiem 5:5
Galatiešiem 5:6
Galatiešiem 5:7
Galatiešiem 5:8
Galatiešiem 5:9
Galatiešiem 5:10
Galatiešiem 5:11
Galatiešiem 5:12
Galatiešiem 5:13
Galatiešiem 5:14
Galatiešiem 5:15
Galatiešiem 5:16
Galatiešiem 5:17
Galatiešiem 5:18
Galatiešiem 5:19
Galatiešiem 5:20
Galatiešiem 5:21
Galatiešiem 5:22
Galatiešiem 5:23
Galatiešiem 5:24
Galatiešiem 5:25
Galatiešiem 5:26
Galatiešiem 1 / Gal 1
Galatiešiem 2 / Gal 2
Galatiešiem 3 / Gal 3
Galatiešiem 4 / Gal 4
Galatiešiem 5 / Gal 5
Galatiešiem 6 / Gal 6