A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

2 Korintiešiem 81
Bet jums, brāļi, darām zināmu to Dieva žēlastību, kas parādījusies Maķedonijas draudzēs.
2
Jo lai gan bēdās daudz pārbaudīti, tomēr viņiem ļoti liels prieks bijis, un jebšu tie bija ļoti nabagi, taču tie bagāti devuši pēc savas sirds labprātības.
3
Jo tie pēc sava spēka, to es apliecināju, un vēl pāri par savu spēku bijuši labprātīgi,
4
Mūs lūgtin lūgdami, lai saņemam to dāvanu un piepalīdzību tiem svētiem par labu.
5
Un tie ne vien deva, kā cerējām, bet viņi arī paši nodevās papriekš Tam Kungam un arī mums caur Dieva prātu,
6
Tā ka Titu paskubinājām, lai viņš, kā bija iesācis, tāpat jūsu starpā arī pabeigtu šīs dāvanas saņemt.
7
Bet tā, kā jūs visās lietās esat pieņēmušies, ticībā, mācībā un atzīšanā un visā čaklībā un savā mīlestībā uz mums, tā pieņematies arī šinī labdarīšanā.
8
Es to nesaku pavēlēdams, bet caur to labprātību, ko citi parādījuši, pārbaudu arī jūsu mīlestību, vai tā ir īstena.
9
Jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka tas, bagāts būdams, jūsu dēļ ir tapis nabags, lai jūs caur viņa nabadzību kļūtu bagāti.
10
Un šinī lietā dodu padomu, jo tas par labu jums, kas jau pērn esat iesākuši nevien to darīt, bet arī labu prātu rādīt.
11
Bet tagad pabeidziet to darbu, lai tas labais prāts, kas jums ir bijis, to gribēt, tāpat arī jums būtu, to pabeigt, cik spējiet.
12
Jo ja kam ir labs prāts, tas ir pieņēmīgs pēc tā, kas viņam ir, ne pēc tā, kas viņam nav.
13
Jo ne tā, lai citiem būtu atvieglošana un jums grūtums, bet izlīdzināšanas pēc, lai šinī laikā jūsu pilnība atvieglo viņu trūkumu;
14
Tā lai arī viņu pilnība atvieglo jūsu trūkumu, ka izlīdzināšana rodas.
15
Tā kā ir rakstīts: kas daudz bija sakrājis, tam neatlika; un kas maz bija sakrājis, tam nepietrūka.
16
Bet pateicība Dievam, kas to pašu uzcītību par jums devis Titus sirdī,
17
Ka viņš to paskubināšanu ir pieņēmis, un jo uzcītīgs būdams pats no sevis pie jums ir nogājis.
18
Un mēs viņam esam līdz sūtījuši to brāli, kam pa visām draudzēm laba slava ir pie evaņģēlija;
19
(Un ne vien tāpēc, bet arī ka tas no tām draudzēm mums ir iecelts par ceļabiedri pie šīs apdāvināšanas, ko mēs sagādājam, pašam Tam Kungam par godu un pēc sava labā prāta;)
20
No tā sargādamies, ka neviens mums neceļ neslavu šī bagātā krājuma dēļ, ko esam sagādājuši;
21
Jo mēs dzenamies pēc tā, kas ir labs, ne vien Tā Kunga, bet arī cilvēku priekšā.
22
Un tiem līdz esam sūtījuši savu brāli, ko mēs daudz lietās dažkārt esam pārbaudījuši, ka viņš ir uzcītīgs un tagad jo uzcītīgs, tās lielās uzticības dēļ, kas tam ir uz jums.
23
Kad jūs vaicājiet par Titu, viņš ir mans biedrs un palīgs pie jums; kad vaicājiet par tiem brāļiem, tie ir draudžu sūtītie un Kristus gods.
24
Tad parādiet tiem savu mīlestību, un ko no jums esam slavējuši, lai tās draudzes to redz.2 Korintiešiem 8:1
2 Korintiešiem 8:2
2 Korintiešiem 8:3
2 Korintiešiem 8:4
2 Korintiešiem 8:5
2 Korintiešiem 8:6
2 Korintiešiem 8:7
2 Korintiešiem 8:8
2 Korintiešiem 8:9
2 Korintiešiem 8:10
2 Korintiešiem 8:11
2 Korintiešiem 8:12
2 Korintiešiem 8:13
2 Korintiešiem 8:14
2 Korintiešiem 8:15
2 Korintiešiem 8:16
2 Korintiešiem 8:17
2 Korintiešiem 8:18
2 Korintiešiem 8:19
2 Korintiešiem 8:20
2 Korintiešiem 8:21
2 Korintiešiem 8:22
2 Korintiešiem 8:23
2 Korintiešiem 8:24


2 Korintiešiem 1 / 2Ko 1
2 Korintiešiem 2 / 2Ko 2
2 Korintiešiem 3 / 2Ko 3
2 Korintiešiem 4 / 2Ko 4
2 Korintiešiem 5 / 2Ko 5
2 Korintiešiem 6 / 2Ko 6
2 Korintiešiem 7 / 2Ko 7
2 Korintiešiem 8 / 2Ko 8
2 Korintiešiem 9 / 2Ko 9
2 Korintiešiem 10 / 2Ko 10
2 Korintiešiem 11 / 2Ko 11
2 Korintiešiem 12 / 2Ko 12
2 Korintiešiem 13 / 2Ko 13