A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

2 Korintiešiem 41
Tādēļ, ka mums šis amats ir pēc tās mums dotās žēlastības, mēs nepiekūstam.
2
Bet mēs atsakām slepenai bezkaunībai, nestaigādami iekš viltības, nedz Dieva vārdu pārgrozīdami, bet ar patiesības parādīšanu darīdami sev pašus pieņēmīgus ikkatra cilvēka zināmai sirdij Dieva priekšā.
3
Bet ja mūsu evaņģēlijs ir apsegts, tad tas ir apsegts iekš tiem, kas pazūd;
4
Iekš tiem šās pasaules dievs ir apstulbojis neticīgās sirdis, lai tiem nespīd tā godības pilna evaņģēlija spožums no Kristus, kas ir Dieva ģīmis.
5
Jo mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu, To Kungu; bet sevi, ka esam jūsu kalpi Jēzus dēļ.
6
Jo Dievs, kas sacījis, lai gaisma aust no tumsības, tas ir atspīdējis mūsu sirdīs, apgaismošanu dot, ka atzīstam Dieva godību iekš Jēzus Kristus vaiga.
7
Bet mēs šo mantu turam mālu traukos, lai tas lielu lielais spēks būtu no Dieva, un ne no mums.
8
Mēs visur topam spaidīti, bet tomēr nenospaidīti; mēs esam neziņā, bet tomēr neesam izmisuši;
9
Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti; mēs topam pie zemes mesti, tomēr neejam bojā.
10
Mēs arvien Tā Kunga Jēzus miršanu visur līdz nesam savās miesās, lai arī Jēzus dzīvība mūsu miesās parādās.
11
Jo kamēr dzīvojam, allažiņ topam nodoti nāvē Jēzus dēļ, lai arī Jēzus dzīvība parādās mūsu mirstamās miesās.
12
Tad nu nāve ir spēcīga iekš mums, bet dzīvība iekš jums.
13
Bet kad mums ir tas pats ticības gars, tā kā stāv rakstīts: es esmu ticējis, tāpēc es esmu runājis; tad mēs ticam, tāpēc arī runājam,
14
Zinādami, ka tas, kas To Kungu Jēzu ir uzmodinājis, arī mūs caur Jēzu uzmodinās un līdz ar jums stādīs priekšā.
15
Jo viss tas notiek jūsu dēļ, ka žēlastība vairodamies pie daudziem vairotu pateikšanu Dievam par godu.
16
Tāpēc nepiekūstam, bet jebšu mūsu ārīgais cilvēks nīcin nīkst, tomēr tas iekšķīgais jo dienas jo vairāk atjaunojās.
17
Jo mūsu bēdas, kas ir īsas un vieglas, mums padara neizsakot lielu, mūžīgu un pastāvīgu godību,
18
Mums, kas neņemam vērā to, kas redzams, bet to, kas nav redzams. Jo kas redzams, tas ir laicīgs; bet kas nav redzams, tas ir mūžīgs.2 Korintiešiem 4:1
2 Korintiešiem 4:2
2 Korintiešiem 4:3
2 Korintiešiem 4:4
2 Korintiešiem 4:5
2 Korintiešiem 4:6
2 Korintiešiem 4:7
2 Korintiešiem 4:8
2 Korintiešiem 4:9
2 Korintiešiem 4:10
2 Korintiešiem 4:11
2 Korintiešiem 4:12
2 Korintiešiem 4:13
2 Korintiešiem 4:14
2 Korintiešiem 4:15
2 Korintiešiem 4:16
2 Korintiešiem 4:17
2 Korintiešiem 4:18


2 Korintiešiem 1 / 2Ko 1
2 Korintiešiem 2 / 2Ko 2
2 Korintiešiem 3 / 2Ko 3
2 Korintiešiem 4 / 2Ko 4
2 Korintiešiem 5 / 2Ko 5
2 Korintiešiem 6 / 2Ko 6
2 Korintiešiem 7 / 2Ko 7
2 Korintiešiem 8 / 2Ko 8
2 Korintiešiem 9 / 2Ko 9
2 Korintiešiem 10 / 2Ko 10
2 Korintiešiem 11 / 2Ko 11
2 Korintiešiem 12 / 2Ko 12
2 Korintiešiem 13 / 2Ko 13