A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

2 Korintiešiem 31
Vai tad mēs atkal iesākam paši sevi ieteikt? Jeb vai mums arīdzan it kā citiem vajag ieteikšanas grāmatas uz jums, vai teikšanas grāmatas no jums?
2
Jūs esat mūsu grāmata, rakstīta mūsu sirdīs, zināma un lasāma visiem cilvēkiem.
3
Jo jūs esat zināmi, ka esat Kristus grāmata, sataisīta caur mūsu amatu, rakstīta ne ar tinti, bet ar tā dzīvā Dieva Garu, ne uz akmeņu galdiem, bet uz sirds miesīgiem galdiem.
4
Un tāda uzticība mums ir caur Kristu uz Dievu:
5
Ne ka mēs no sev pašiem esam derīgi, ko laba domāt it kā no sev pašiem; bet ka esam derīgi, tas ir no Dieva;
6
Tas mūs arī ir darījis derīgus, kalpot jaunai derībai, ne raksta zīmei, bet Garam; jo raksta zīme nokauj, bet Gars dara dzīvu.
7
Un ja tam nāves amatam, kas iezīmēts raksta zīmēs un akmeņos, bijis spožums, tā ka Izraēla bērni nevarēja uzskatīt Mozus vaigu viņa vaiga spožuma dēļ kam bija jāzūd:
8
Kā lai nebūtu jo vairāk spožuma tam Gara amatam?
9
Jo ja tam pazudināšanas amatam bijis spožums, tad jo vairāk spožuma ir tam taisnošanas amatam pārpārim.
10
Šo uzlūkojot ir it kā bez spožuma tas, kam spožums bijis, tā jo pārlieku lielā spožuma dēļ.
11
Jo ja tam, kam bija zust, bijis spožums, tad jo vairāk spožuma ir tam, kas pastāv.
12
Tāpēc ka mums ir tāda cerība, tad runājam ar lielu drošību.
13
Un ne tā, kā Mozus, kas apsegu lika uz savu vaigu, lai Izraēla bērni nemanītu, uz ko zīmējās tas (spožums,) kam bija zust.
14
Bet viņu sirdis ir apcietinātas; jo līdz šai dienai viņiem veco derību lasot tas pats apsegs paliek un netop atsegts, jo tas zūd caur Kristu.
15
Bet līdz šai dienai, kad Mozus top lasīts, apsegs karājās priekš viņu sirdīm.
16
Tomēr kad viņi atgriežas pie Tā Kunga, tad tas apsegs top noņemts.
17
Bet Tas Kungs ir Tas Gars. Kur nu Tā Kunga Gars, tur ir svabadība.
18
Bet nu mēs visi atsegtā vaigā skatīdami Tā Kunga spožumu kā spieģelī, topam pārvērsti tai pašā ģīmī no spožuma uz spožumu, tā kā no Tā Kunga Gara.2 Korintiešiem 3:1
2 Korintiešiem 3:2
2 Korintiešiem 3:3
2 Korintiešiem 3:4
2 Korintiešiem 3:5
2 Korintiešiem 3:6
2 Korintiešiem 3:7
2 Korintiešiem 3:8
2 Korintiešiem 3:9
2 Korintiešiem 3:10
2 Korintiešiem 3:11
2 Korintiešiem 3:12
2 Korintiešiem 3:13
2 Korintiešiem 3:14
2 Korintiešiem 3:15
2 Korintiešiem 3:16
2 Korintiešiem 3:17
2 Korintiešiem 3:18


2 Korintiešiem 1 / 2Ko 1
2 Korintiešiem 2 / 2Ko 2
2 Korintiešiem 3 / 2Ko 3
2 Korintiešiem 4 / 2Ko 4
2 Korintiešiem 5 / 2Ko 5
2 Korintiešiem 6 / 2Ko 6
2 Korintiešiem 7 / 2Ko 7
2 Korintiešiem 8 / 2Ko 8
2 Korintiešiem 9 / 2Ko 9
2 Korintiešiem 10 / 2Ko 10
2 Korintiešiem 11 / 2Ko 11
2 Korintiešiem 12 / 2Ko 12
2 Korintiešiem 13 / 2Ko 13