A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Korintiešiem 91
Vai es neesmu svabads? Vai es neesmu apustulis? Vai es Kristu, mūsu Kungu, neesmu redzējis? Vai jūs neesat mans darbs iekš Tā Kunga?
2
Ja es citiem neesmu apustulis, tomēr jums es esmu; jo mana apustuļa amata zieģelis jūs esat iekš Tā Kunga.
3
Mana atbildēšana tiem, kas mani tiesā, ir šī:
4
Vai mums nav brīv, ēst un dzert?
5
Vai mums nav brīv kādu māsu vest līdz par sievu, tā kā arī tie citi apustuļi un Tā Kunga brāļi un Ķevas?
6
Jeb vai man un Barnabam vien nav brīv, nestrādāt?
7
Kas jel iet karā ar savu maizi? Kas vīna kalnu dēsta un neēd no viņa augļiem? Jeb kas lopus gana un neēd no tā piena?
8
Vai es to runāju pēc cilvēku prāta? Jeb vai to nesaka arī pati bauslība?
9
Jo Mozus bauslībā ir rakstīts: Tev nebūs vērsim, kas labību min, purnu apsiet: vai tad Dievam rūp par vēršiem?
10
Jeb vai viņš to visu nesaka mūsu labad? Jo mūsu labad ir rakstīts, ka arājam vajag art uz cerību un kūlējam kult uz cerību, ka viņam būs sava daļa.
11
Ja mēs jums to garīgo mantu esam sējuši, vai tad tā liela lieta, ja jūsu miesīgo pļaujam?
12
Ja tad citiem tāda vaļa ir par jums, kāpēc ne jo vairāk mums? Bet mēs šo vaļu neesam lietojuši, bet visu panesam, lai Kristus evaņģēliju neaizkavējam.
13
Vai nezināt, ka tie, kas pie svētuma kalpo, no tā svētuma ēd? Un ka tiem, kam darbs ir pie altāra, daļa ir no tā altāra?
14
Tāpat arī Tas Kungs ir iestādījis, ka tie, kas evaņģēliju sludina, no evaņģēlija pārtiek.
15
Bet no tā es nekā neesmu lietojis. Un es to neesmu rakstījis, lai pie manis tā notiek; jo man būtu labāki mirt, nekā ja kāds manu slavu nīcinātu.
16
Jo kad es evaņģēliju sludināju, tad man nav ko lielīties; jo tas man jādara; un vai man, ja es evaņģēliju nesludināju!
17
Jo ja es to labprāt daru, tad man ir alga; ja ne labprāt, tad tomēr nama turēšana man ir uzticēta.
18
Kāda alga tad nu man ir? Ka evaņģēliju sludinādams Kristus evaņģēliju mācu bez maksas, lai neizlietoju savu vaļu pie evaņģēlija.
19
Jo no visiem svabads būdams es sevi pašu esmu darījis visiem par kalpu, ka jo vairāk dvēseļu mantotu.
20
Un Jūdiem es esmu tapis par Jūdu, ka Jūdus mantotu; tiem, kas apakš bauslības es esmu tapis kā apakš bauslības, (pats nebūdams apakš bauslības,) ka mantotu tos, kas apakš bauslības.
21
Tiem, kas bez bauslības, esmu tapis it kā bez bauslības, (pats nebūdams bez bauslības Dieva priekšā, bet stāvēdams iekš bauslības caur Kristu), ka es tos mantotu, kas bez bauslības.
22
Vājiem es esmu tapis it kā vājš, ka mantotu vājos; visiem esmu palicis viss, ka visādi kādus glābtu.
23
Un to es daru evaņģēlija dēļ, ka man arī kāda daļa pie tā būtu.
24
Vai nezināt, ka tie, kas iet skrieties, gan visi skrien, bet viens dabū to goda maksu? Skrieniet tā, ka jūs to dabūjiet.
25
Bet ikviens, kas cīkstas, savaldās visās lietās, - viņi tāpēc, ka dabūtu iznīcīgu kroni, bet mēs neiznīcīgu.
26
Es tad skrienu, ne tā kā uz ko nezināmu, - es cīnos, ne tā kā gaisu sizdams;
27
Bet es savu miesu mērdēju un viņu kalpināju, lai citiem sludinādams pats nekļūstu atmetams.1 Korintiešiem 9:1

1 Korintiešiem 9:2

1 Korintiešiem 9:3

1 Korintiešiem 9:4

1 Korintiešiem 9:5

1 Korintiešiem 9:6

1 Korintiešiem 9:7

1 Korintiešiem 9:8

1 Korintiešiem 9:9

1 Korintiešiem 9:10

1 Korintiešiem 9:11

1 Korintiešiem 9:12

1 Korintiešiem 9:13

1 Korintiešiem 9:14

1 Korintiešiem 9:15

1 Korintiešiem 9:16

1 Korintiešiem 9:17

1 Korintiešiem 9:18

1 Korintiešiem 9:19

1 Korintiešiem 9:20

1 Korintiešiem 9:21

1 Korintiešiem 9:22

1 Korintiešiem 9:23

1 Korintiešiem 9:24

1 Korintiešiem 9:25

1 Korintiešiem 9:26

1 Korintiešiem 9:271 Korintiešiem 1 / 1Ko 1

1 Korintiešiem 2 / 1Ko 2

1 Korintiešiem 3 / 1Ko 3

1 Korintiešiem 4 / 1Ko 4

1 Korintiešiem 5 / 1Ko 5

1 Korintiešiem 6 / 1Ko 6

1 Korintiešiem 7 / 1Ko 7

1 Korintiešiem 8 / 1Ko 8

1 Korintiešiem 9 / 1Ko 9

1 Korintiešiem 10 / 1Ko 10

1 Korintiešiem 11 / 1Ko 11

1 Korintiešiem 12 / 1Ko 12

1 Korintiešiem 13 / 1Ko 13

1 Korintiešiem 14 / 1Ko 14

1 Korintiešiem 15 / 1Ko 15

1 Korintiešiem 16 / 1Ko 16