A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Korintiešiem 4

1
Par tādiem lai ikviens cilvēks mūs tura: par Kristus kalpiem un par Dieva noslēpumu nama turētājiem.
2
Visnotaļ nu pie nama turētājiem meklē, ka tie top atrasti uzticīgi.
3
Bet tā man maza lieta, ka es no jums, jeb no cilvēku tiesas kļūstu tiesāts, un es arī pats sevi netiesāju.
4
Es gan nenieka neapzinos, bet tādēļ vēl neesmu taisnots; bet kas mani tiesā, ir Tas Kungs.
5
Tad nu netiesājiet neko priekšlaikus, kamēr Tas Kungs nāks, Tas arī vedīs gaismā, kas apslēpts tumsībā, un darīs zināmus siržu padomus; un tad ikvienam sava teikšana būs no Dieva.
6
Bet to es esmu zīmējis, brāļi, uz sevi un uz Apollu jūsu labad, lai jūs mācaties pie mums, nebūt gudrāki pār to, kas ir rakstīts, lai jūs neviena dēļ neuzpūšaties cits pret citu.
7
Jo kas tevi cēlis pār citiem? Un kas tev ir, ko neesi dabūjis? Bet ja tu arī esi dabūjis, ko tu lielies, it kā nebūtu dabūjis?
8
Jūs jau esat pieēduši, jau esat palikuši bagāti, bez mums jūs esat sākuši valdīt, un ak! Kaut jūs valdītu, ka arī mēs varētu valdīt līdz ar jums.
9
Jo man šķiet, ka Dievs mūs apustuļus ir nolicis par pēdīgiem it kā nāvei nodotus; jo mēs esam palikuši kā par ērmiem pasaulei, tā eņģeļiem, kā cilvēkiem.
10
Mēs esam ģeķi Kristus dēļ bet jūs prātīgi iekš Kristus; mēs vāji, bet jūs spēcīgi; jūs cienīgi, bet mēs nicināti.
11
Mēs līdz šai pašai stundai esam izsalkuši un noslāpuši un esam pliki un topam sisti un dzenāti
12
Un darbojamies strādādami ar savām rokām; mēs topam lamāti, un svētījam; mēs topam vajāti, un paciešamies;
13
Mēs topam zaimoti un lūdzam; mēs esam tapuši it kā mēsli pasaulē un visiem par noslauku līdz šim.
14
To nerakstu, jūs apkaunodams, bet es jūs pamācu kā savus mīļos bērnus.
15
Jo jebšu jums būtu desmit tūkstoš pamācītāju iekš Kristus, tad tomēr jums nav daudz tēvu; jo es jūs esmu dzemdinājis iekš Kristus Jēzus caur evaņģēliju.
16
Tāpēc jūs pamācu: dzenaties man pakaļ.
17
Tādēļ jums esmu sūtījis Timoteju, kas ir mans mīļais un uzticīgais bērns iekš Tā Kunga; tas jums atgādinās manus ceļus iekš Kristus, kā es visur visās draudzēs mācu.
18
Bet citi uzpūzdamies saka, ka es pie jums nenākšot.
19
Bet es drīz pie jums nākšu, ja Tas Kungs gribēs, un redzēšu - ne to vārdus, kas uzpūtušies, bet viņu spēku.
20
Jo Dieva valstība nestāv vārdos, bet spēkā.
21
Ko jūs gribat? Vai man pie jums būs nākt ar rīksti, vai ar mīlestību un ar lēnu garu?
1 Korintiešiem 4:1
1 Korintiešiem 4:2
1 Korintiešiem 4:3
1 Korintiešiem 4:4
1 Korintiešiem 4:5
1 Korintiešiem 4:6
1 Korintiešiem 4:7
1 Korintiešiem 4:8
1 Korintiešiem 4:9
1 Korintiešiem 4:10
1 Korintiešiem 4:11
1 Korintiešiem 4:12
1 Korintiešiem 4:13
1 Korintiešiem 4:14
1 Korintiešiem 4:15
1 Korintiešiem 4:16
1 Korintiešiem 4:17
1 Korintiešiem 4:18
1 Korintiešiem 4:19
1 Korintiešiem 4:20
1 Korintiešiem 4:21
1 Korintiešiem 1 / 1Ko 1
1 Korintiešiem 2 / 1Ko 2
1 Korintiešiem 3 / 1Ko 3
1 Korintiešiem 4 / 1Ko 4
1 Korintiešiem 5 / 1Ko 5
1 Korintiešiem 6 / 1Ko 6
1 Korintiešiem 7 / 1Ko 7
1 Korintiešiem 8 / 1Ko 8
1 Korintiešiem 9 / 1Ko 9
1 Korintiešiem 10 / 1Ko 10
1 Korintiešiem 11 / 1Ko 11
1 Korintiešiem 12 / 1Ko 12
1 Korintiešiem 13 / 1Ko 13
1 Korintiešiem 14 / 1Ko 14
1 Korintiešiem 15 / 1Ko 15
1 Korintiešiem 16 / 1Ko 16