A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Korintiešiem 21
Un pie jums nākdams, brāļi, es nenācu ar augstu valodu vai gudrību, jums Dieva liecību pasludinādams.
2
Jo nedomāju, ka es jūsu starpā ko zinot, kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu.
3
Un es biju pie jums vājībā un bijāšanā un lielā drebēšanā.
4
Un mana valoda un mana sludināšana nebija iekš mīkstiem cilvēku gudrības vārdiem, bet iekš Gara un spēka parādīšanas,
5
Lai jūsu ticība nebūtu iekš cilvēku gudrības, bet iekš Dieva spēka.
6
Bet mēs sludinājam, kas gan gudrība pie tiem pilnīgiem, bet kas nav gudrība pie šīs pasaules, nedz pie šīs pasaules valdniekiem, kas iznīkst;
7
Bet mēs sludinājam Dieva gudrību noslēpumā, to apslēpto, ko Dievs priekš pasaules laikiem ir nolēmis mums par godību.
8
To neviens no šīs pasaules virsniekiem nav atzinis; jo, ja tie to būtu atzinuši, tad tie to godības Kungu nebūtu krustā situši.
9
Bet itin kā ir rakstīts: Ko acs nav redzējusi, un auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sataisījis tiem, kas viņu mīļo.
10
Bet mums Dievs to ir parādījis caur savu Garu; jo Tas Gars izmana visas lietas, arī Dieva dziļumus.
11
Jo kurš cilvēks zin, kas ir iekš cilvēka, kā vien cilvēka gars, kas iekš tā ir? Tāpat arīdzan neviens nezin, kas ir iekš Dieva, kā vien Dieva Gars.
12
Bet mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to Garu, kas ir no Dieva, lai zinām, ko Dievs mums ir dāvinājis.
13
To mēs arī nerunājam ar vārdiem, ko cilvēku gudrība māca, bet ar vārdiem, ko Svētais Gars māca, garīgas lietas garīgi apspriezdami.
14
Bet miesīgs cilvēks nesaņem, kas ir no Dieva Gara, jo tas viņam ir ģeķība, un viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams.
15
Bet tas garīgais cilvēks visas lietas prot apspriest, bet par viņu neviens neprot spriest.
16
Jo kas ir atzinis Tā Kunga prātu, ka tas viņu pamācītu? Bet mums ir Kristus prāts.