Instagram
English
A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)
Romiešiem 2
1
Tāpēc tu, ak cilvēks, esi neaizbildinājams, ikviens, kas tiesā; jo kurā lietā tu otru tiesā, tu pats sevi notiesā, jo tu tās pašas lietas dari, tu tiesātājs.
2
Bet mēs zinām, ka Dieva sodība tiem tiešām uzies, kas tādas lietas dara.
3
Bet vai tu, ak cilvēks, gan domā, ka tu izbēgsi Dieva sodībai, tos tiesādams, kas tādas lietas dara, un pats tās darīdams?
4
Jeb vai tu nicini Viņa laipnības un pacietības un lēnprātības bagātību, nezinādams, ka Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos no grēkiem?
5
Bet tu pēc savas cietas un neatgriezīgas sirds sev pašam krājies par mantu dusmību uz dusmības dienu, kad Dievs parādīs taisnu spriedumu,
6
Kas ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem:
7
Tiem, kas pastāvīgi labā darbā godu un slavu un neiznīcību meklē, mūžīgu dzīvošanu;
8
Bet tiem, kas ir rējēji un nepaklausa patiesībai, bet paklausa netaisnībai, dusmību un bardzību.
9
Bēdas un izbailes ikkatrai cilvēka dvēselei, kas ļaunu dara, papriekš Jūdam un arī Grieķim;
10
Bet gods un slava un miers ikkatram, kas labu dara, papriekš Jūdam un arī Grieķim.
11
Jo Dievs neuzlūko cilvēka vaigu.
12
Jo kas bez bauslības grēkojuši, tie arī bez bauslības pazudīs; un kas apakš bauslības grēkojuši, tie pēc bauslības taps tiesāti -
13
(Jo ne bauslības klausītāji Dieva priekšā taisni, bet bauslības darītāji taps taisnoti.
14
Jo ja tie pagāni, kam bauslības nav, no savas dabas dara pēc bauslības, tad šie, kam bauslības nav, paši sev ir par bauslību.
15
Tie tad parāda, bauslības darbu esam ierakstītu viņu sirdīs caur to, ka viņu zināma sirds tiem liecību dod, un tās domas savā starpā vai apsūdzēs, vai arī aizbildinās,) -
16
Tanī dienā, kad Dievs cilvēku noslēpumus tiesās pēc mana evaņģēlija caur Jēzu Kristu.
17
Raugi, tu saucies Jūds un paļaujies uz bauslību un lielies ar Dievu
18
Un zini Viņa prātu, un bauslībā mācīts izšķīri, kas labs un kas ļauns;
19
Un tu ņemies akliem būt vadonis un gaišums tiem, kas ir tumsībā,
20
Neprātīgiem pamācītājs un nejēgām mācītājs, kam ir atzīšanas un patiesības raksts bauslībā.
21
Tad nu citu mācīdams pats sevi nemāci. Tu sludini, ka nebūs zagt, pats zodz.
22
Tu saki, ka nebūs laulību pārkāpt, pats laulību pārkāpi. Tu elkadievus turi negantus, pats esi svētuma laupītājs.
23
Tu lielies ar bauslību, pats Dievu pulgo caur bauslības pārkāpšanu.
24
Jo Dieva vārds jūsu dēļ top zaimots pagānu starpā, itin kā ir rakstīts.
25
Jo apgraizīšana gan ir derīga, ja tu bauslību dari; bet ja esi bauslības pārkāpējs, tad tavs apgraizījums ir tapis par priekšādu.
26
Ja nu priekšāda bauslības likumus tur, vai tad viņu priekšāda netaps turēta par apgraizījumu?
27
Un tad tā priekšāda, kas no dabas tāda ir un bauslību tur, tiesās tevi, kas pie raksta un apgraizīšanas esi bauslības pārkāpējs.
28
Jo tas nav Jūds, kas no ārienes tāds ir; nedz tā ir apgraizīšana, kas no ārienes pie miesas.
29
Bet tas ir Jūds, kas no iekšienes tāds, un tā ir sirds apgraizīšana, kas garā un ne rakstā; tam ir teikšana ne no cilvēkiem, bet no Dieva.
Romiešiem 2:1
Romiešiem 2:2
Romiešiem 2:3
Romiešiem 2:4
Romiešiem 2:5
Romiešiem 2:6
Romiešiem 2:7
Romiešiem 2:8
Romiešiem 2:9
Romiešiem 2:10
Romiešiem 2:11
Romiešiem 2:12
Romiešiem 2:13
Romiešiem 2:14
Romiešiem 2:15
Romiešiem 2:16
Romiešiem 2:17
Romiešiem 2:18
Romiešiem 2:19
Romiešiem 2:20
Romiešiem 2:21
Romiešiem 2:22
Romiešiem 2:23
Romiešiem 2:24
Romiešiem 2:25
Romiešiem 2:26
Romiešiem 2:27
Romiešiem 2:28
Romiešiem 2:29
Romiešiem 1 / Rom 1
Romiešiem 2 / Rom 2
Romiešiem 3 / Rom 3
Romiešiem 4 / Rom 4
Romiešiem 5 / Rom 5
Romiešiem 6 / Rom 6
Romiešiem 7 / Rom 7
Romiešiem 8 / Rom 8
Romiešiem 9 / Rom 9
Romiešiem 10 / Rom 10
Romiešiem 11 / Rom 11
Romiešiem 12 / Rom 12
Romiešiem 13 / Rom 13
Romiešiem 14 / Rom 14
Romiešiem 15 / Rom 15
Romiešiem 16 / Rom 16