A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Romiešiem 161
Vēl es jums pavēlu Foibu, mūsu māsu, kas ir draudzes kalpone Ķenkrejā,
2
Ka jūs to uzņemat iekš Tā Kunga, kā tiem svētiem pieklājās, un tai palīdzat, kurā lietā tai ko no jums vajadzēs: jo tā arīdzan palīdzīga bijusi daudziem, arī man pašam.
3
Sveicinājiet Prisķilu un Aķilu, manus darba biedrus iekš Kristus Jēzus;
4
Tie par manu dzīvību ir nolikuši savu pašu kaklu, - tiem ne vien es pateicos, bet arīdzan visas draudzes no pagāniem;
5
Arī to draudzi viņu namā. Sveicinājiet Epenetu, manu mīļo, kas no Āzijas tas pirmais pie Kristus ir griezies.
6
Sveicinājiet Mariju, kas par mums daudz ir pūlējusies.
7
Sveicinājiet Androniku un Jūniju, manus radus un cietuma biedrus, kas pie tiem apustuļiem ir cienīti, un jau priekš manis ir bijuši iekš Kristus.
8
Sveicinājiet Ampliju, manu mīļo iekš Tā Kunga.
9
Sveicinājiet Urbanu, mūsu darba biedru iekš Kristus un Staķiju, manu mīļo.
10
Sveicinājiet Apellu, kas uzticīgs iekš Kristus; sveicinājiet tos, kas ir no Aristobula saimes;
11
Sveicinājiet Erodionu, manu radinieku. Sveicinājiet tos, kas no Narcisa saimes ir iekš Tā Kunga.
12
Sveicinājiet Trivenu un Trivozu, kas strādā iekš Tā Kunga. Sveicinājiet Perzidu, to mīļo, kas daudz ir strādājusi iekš Tā Kunga.
13
Sveicinājiet Rufu, to izredzēto iekš Tā Kunga, un viņa un manu māti.
14
Sveicinājiet Azinkritu un Flegontu, Ermani, Patrobu, Ermeni un tos brāļus, kas pie tiem ir.
15
Sveicinājiet Filologu un Jūliju, Nereu un viņa māsu un Olimpu un visus svētos, kas pie tiem ir.
16
Sveicinājiet cits citu ar svētu skūpstīšanu. Visas Kristus draudzes jūs sveicina.
17
Bet es jūs pamācu, brāļi, sargājaties no tiem, kas šķelšanos un apgrēcības ceļ pret to mācību, ko jūs esat mācījušies, un atkāpjaties no tiem.
18
Jo tie tādi nekalpo mūsu Kungam Jēzum Kristum, bet savam pašu vēderam, un caur laipnīgām runām un saldiem vārdiem tie pieviļ vientiesīgas sirdis.
19
Jo jūsu paklausība ir izpaudusies pie visiem, tāpēc es par jums priecājos; bet es gribu, ka jūs esat gudri uz labu, bet nejēgas uz ļaunu.
20
Bet tas miera Dievs samīs sātanu apakš jūsu kājām īsā laikā. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jums. Āmen.
21
Timotejs, mans darba biedrs, un Lucijus un Jazons un Zozipaters, mani radi, jūs sveicina.
22
Es, Tercijus, kas šo grāmatu esmu rakstījis, jūs sveicinu iekš Tā Kunga.
23
Gajus, mans un visas draudzes nama tēvs, jūs sveicina; Erasts, pilsētas mantas valdnieks, un Kvartus, tas brālis, jūs sveicina.
24
Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jums visiem. Āmen.
25
Bet tam, kas jūs spēj stiprināt pēc mana evaņģēlija un Jēzus Kristus sludināšanas, pēc tā noslēpuma parādīšanas, kas no mūžīgiem laikiem nav bijis dzirdēts,
26
Bet tagad zināms darīts un caur praviešu rakstiem pēc tā mūžīgā Dieva pavēlēšanas ir sludināts visiem pagāniem, lai šie ticībai paklausa,
27
Tam vienam gudram Dievam lai ir gods mūžīgi caur Jēzu Kristu. Āmen.Romiešiem 16:1
Romiešiem 16:2
Romiešiem 16:3
Romiešiem 16:4
Romiešiem 16:5
Romiešiem 16:6
Romiešiem 16:7
Romiešiem 16:8
Romiešiem 16:9
Romiešiem 16:10
Romiešiem 16:11
Romiešiem 16:12
Romiešiem 16:13
Romiešiem 16:14
Romiešiem 16:15
Romiešiem 16:16
Romiešiem 16:17
Romiešiem 16:18
Romiešiem 16:19
Romiešiem 16:20
Romiešiem 16:21
Romiešiem 16:22
Romiešiem 16:23
Romiešiem 16:24
Romiešiem 16:25
Romiešiem 16:26
Romiešiem 16:27


Romiešiem 1 / Rom 1
Romiešiem 2 / Rom 2
Romiešiem 3 / Rom 3
Romiešiem 4 / Rom 4
Romiešiem 5 / Rom 5
Romiešiem 6 / Rom 6
Romiešiem 7 / Rom 7
Romiešiem 8 / Rom 8
Romiešiem 9 / Rom 9
Romiešiem 10 / Rom 10
Romiešiem 11 / Rom 11
Romiešiem 12 / Rom 12
Romiešiem 13 / Rom 13
Romiešiem 14 / Rom 14
Romiešiem 15 / Rom 15
Romiešiem 16 / Rom 16