A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Apustuļu Darbi 91
Bet Zauls vēl draudus un nāvi šņākdams pret Tā Kunga mācekļiem, gāja pie tā augstā priestera
2
Un lūdza no tā grāmatas uz Damasku pie tām Jūdu draudzēm, ja viņš kādus no šīs ticības atrastu, vai vīrus vai sievas, ka viņš tos saistītus vestu uz Jeruzālemi.
3
Un viņam ejot notikās, ka viņš tuvu pie Damaskus nāca, un tur gaišums no debess viņu piepeši apspīdēja;
4
Un viņš krita pie zemes un dzirdēja balsi uz viņu tā sakām: Zaul, Zaul, ko tu mani vajā?
5
Un viņš sacīja: Kungs, kas tu esi? Tas Kungs sacīja: es esmu Jēzus, ko tu vajā. Tev grūti nāksies pret dzenuli spārdīt.
6
Un tas sacīja trīcēdams un iztrūcies: Kungs, ko tu gribi, lai daru? Tas Kungs uz to sacīja: celies un ej pilsētā, un tev sacīs, ko tev būs darīt.
7
Bet tie vīri, kas bija viņa ceļa biedri, stāvēja iztrūkušies, to balsi gan dzirdēdami, bet neviena neredzēdami
8
Bet Zauls cēlās no zemes un savas acis paceldams neredzēja neviena. Un tie to pie rokas vezdami ieveda Damaskū.
9
Un trīs dienas tas nevarēja redzēt un ne ēda, ne dzēra.
10
Bet viens māceklis bija iekš Damaskus, ar vārdu Ananija, un Tas Kungs caur parādīšanu uz to sacīja: Ananija! Un tas sacīja: redzi, še es esmu, Kungs.
11
Un Tas Kungs uz to sacīja: celies un ej uz to ielu, kas top saukta tā Taisnā, un meklē Jūdas namā to Tarsieti, kam vārds Zauls; jo, redzi, tas Dievu lūdz;
12
Un tas caur parādīšanu ir redzējis vīru, ar vārdu Ananija, ieejam un tam roku uzliekam, lai tas atkal top redzīgs.
13
Bet Ananija atbildēja: Kungs, es no daudziem esmu dzirdējis par šo vīru, cik ļaunuma tas darījis taviem svētiem Jeruzālemē;
14
Un šeitan tam ir vara no tiem augstiem priesteriem, visus saistīt, kas tavu vārdu piesauc.
15
Bet Tas Kungs uz to sacīja: ej, jo šis man ir izredzēts ierocis, manu vārdu nest pagānu un ķēniņu un Izraēla bērnu priekšā.
16
Jo es tam rādīšu, cik daudz tam Mana Vārda dēļ jācieš.
17
Un Ananija nogāja un nāca tanī namā un tam rokas uzlika sacīdams: Zaul, brāli, Tas Kungs mani sūtījis, (Jēzus, kas tev uz tā ceļa, kur tu esi nācis, ir parādījies), lai tu atkal topi redzīgs un piepildīts ar Svētu Garu.
18
Un tūdaļ no viņa acīm nokrita kā zvīņas, un viņš tapa tūdaļ redzīgs, un uzcēlies tapa kristīts,
19
Un barību ņēmis viņš atspirga. Un Zauls bija kādas dienas pie tiem mācekļiem iekš Damaskus.
20
Un tūdaļ tas sludināja baznīcās par Jēzu, ka viņš Tas Dieva Dēls.
21
Bet visi, kas to dzirdēja, iztrūkās un sacīja: vai šis nav tos postījis, kas Jeruzālemē šo vārdu piesauca? Vai tas nav tāpēc šurp nācis, ka viņus vestu saistītus pie tiem augstiem priesteriem?
22
Bet Zauls palika jo dienas jo spēcīgs un iztrūcināja tos Jūdu ļaudis, kas Damaskū dzīvoja, un pierādīja, ka šis Tas Kristus.
23
Un kad jau kāds laiks bija pagājis, tad tie Jūdu ļaudis sarunājās viņu nokaut.
24
Bet viņu nodoms Zaulam tapa zināms; un tie vārtus sargāja caurām dienām un naktīm, ka viņu varētu nokaut.
25
Bet tie mācekļi viņu ņēma naktī un kurvī pār mūri nolaida zemē.
26
Un uz Jeruzālemi nācis Zauls raudzīja tiem mācekļiem piebiedroties; bet visi no tā bijās, neticēdami, viņu esam mācekli.
27
Bet Barnaba viņu ņēma un veda pie tiem apustuļiem un tiem teica, kā viņš uz ceļa To Kungu redzējis, un ka tas ar viņu runājis, un kā viņš Damaskū ar drošību runājis Jēzus vārdā.
28
Un viņš pie tiem bija Jeruzālemē, ieiedams un iziedams un droši sludinādams Tā Kunga Jēzus vārdā.
29
Un viņš arī runāja un apjautājās ar tiem Grieķiem; bet tie glūnēja viņu nokaut.
30
Bet tie brāļi, to nomanīdami, viņu pavadīja uz Cezareju un viņu sūtīja uz Tarzu.
31
Tad nu tai draudzei pa visu Jūdeju un Galileju un Samariju bija miers, un tā auga un staigāja iekš Tā Kunga bijāšanas un vairojās caur Tā Svētā Gara iepriecināšanu.
32
Un notikās, ka Pēteris visur pārstaigājot arī nonāca pie tiem svētiem, kas Liddā dzīvoja.
33
Un tur tas atrada vienu cilvēku, ar vārdu Eneas, astoņus gadus uz gultas gulošu, - šis bija melmeņu sērdzīgs.
34
Un Pēteris uz to sacīja: Enea, lai Jēzus, Tas Kristus, tevi dara veselu; celies un taisi pats sev gultu! Un tas tūdaļ cēlās.
35
Un to visi redzēja, kas Liddā un Zaronā dzīvoja, un tie atgriezās pie Tā Kunga.
36
Un Joppē bija kāda mācekle, ar vārdu Tabita, tas ir tulkots: stirna; šī bija labu darbu darītāja un nabagu apdāvinātāja.
37
Un notikās tanīs dienās, ka viņa palika slima un nomira, un tie to mazgājuši nolika augšistabā.
38
Bet kad nu Lidda tuvu pie Joppes ir, tad tie mācekļi dzirdēdami, Pēteri tur esam, sūtīja divus vīrus pie tā, lūgdami, ka tas nekavētos, pie tiem noiet.
39
Un Pēteris cēlas un gāja tiem līdz. Un kad viņš bija atnācis, tad viņu uzveda tai augšistabā; un pie tās stāvēja visas atraitnes, raudādamas un rādīdamas tos svārkus un tās drēbes, ko tā Stirna, pie tiem būdama, bija taisījusi.
40
Un Pēteris, visus izdzinis, metās ceļos un Dievu lūdza, un pie tās mirušās atgriezdamies sacīja: Tabita, celies augšām. Un tā savas acis atvēra un Pēteri redzējusi cēlās sēdu.
41
Un viņš tai roku deva un to pacēla, un, tos svētos un tās atraitnes aicinājis, viņu dzīvu tiem veda priekšā.
42
Un tas tapa zināms pa visu Joppi un daudzi ticēja uz To Kungu.
43
Un notikās, ka viņš daudz dienas Joppē palika pie viena ādmiņa, ar vārdu Sīmanis.