English
A A A A A
×
Latvijas Bībele 1685 (LG8)
Apustuļu Darbi 3
1
Bet Pēteris un Jānis gāja kopā uz Dieva namu ap lūgšanas stundu, tā ir tā devītā.
2
Un viens vīrs, no mātes miesām tizls būdams, tapa nests; to tie ikdienas nolika priekš Dieva nama durvīm, kas top sauktas tās krāšņās, ka tas dāvanas lūgtos no tiem, kas gāja Dieva namā.
3
Šis, redzēdams Pēteri un Jāni, ka tie gribēja ieiet Dieva namā, lūdzās kādu dāvanu.
4
Bet Pēteris ar Jāni uz to skatījās un sacīja: skaties uz mums.
5
Un tas skatījās uz tiem gaidīdams, ko laba no viņiem dabūt.
6
Bet Pēteris sacīja: sudraba un zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dodu: Jēzus Kristus no Nacaretes vārdā: celies un staigā!
7
Un viņš to satvēra pie labās rokas un to pacēla, un tūdaļ viņa lieli un krimšļi tapa stingri,
8
Un uzlēcis viņš stāvēja un staigāja un gāja ar tiem Dieva namā, staigādams un lēkdams un Dievu teikdams.
9
Un visi ļaudis to redzēja staigājam un Dievu teicam;
10
Un to arī pazina, ka viņš tas bija, kas dāvanu dēļ pie tām Dieva nama krāšņām durvīm bija sēdējis; un tie brīnījās, iztrūcinādamies par to, kas viņam bija noticis.
11
Kad nu šis tizlais, kas bija vesels tapis, pie Pētera un Jāņa turējās, tad visi ļaudis pārbijušies pie tiem satecēja tai saucamā Salamana priekšnamā.
12
Bet Pēteris, to redzēdams, tiem ļaudīm atbildēja: jūs Izraēla vīri, ko jūs brīnāties par to, jeb ko jūs lūkojieties uz mums, it kā mēs caur savu pašu spēku un savu dievbijāšanu to būtu padarījuši, ka šis staigā?
13
Ābraāma un Īzaka un Jēkaba Dievs, mūsu tēvu Dievs, ir pagodinājis savu Dēlu Jēzu, ko jūs esat nodevuši un aizlieguši priekš Pilatus, kad tas sprieda, viņu laist vaļā.
14
Bet jūs to Svēto un Taisno esat aizlieguši un lūguši, ka jums tas slepkava taptu dots.
15
Bet to dzīvības lielkungu jūs esat nokāvuši, ko Dievs ir uzmodinājis no miroņiem; tam mēs esam liecinieki.
16
Un caur to ticību uz viņa vārdu viņš pie šā, ko jūs redzat un pazīstat, savu vārdu ir apstiprinājis, un tā ticība, kas ir caur viņu, šim devusi pilnīgu veselību jūsu visu priekšā.
17
Un nu brāļi, es zinu, ka nezinādami to esat darījuši, jūs kā arī jūsu virsnieki.
18
Bet ko Dievs caur visu savu praviešu muti papriekš sludinājis, ka Kristum bija ciest, to viņš tā ir piepildījis.
19
Tāpēc atjaunojaties savā prātā un atgriežaties, ka jūsu grēki top izdeldēti, lai atspirgšanas laiki nāk no Tā Kunga vaiga,
20
Un lai viņš Jēzu Kristu sūta, kas jums papriekš ir sludināts,
21
Ko debesīm būs uzņemt līdz tam laikam, kad viss būs atjaunots, par ko Dievs jau sen ir runājis caur visu savu svēto praviešu muti.
22
Jo Mozus uz tiem tēviem ir sacījis: Tas Kungs jūsu Dievs jums cels vienu pravieti no jūsu brāļiem it kā mani, to jums būs klausīt visās lietās, ko tas uz jums runās.
23
Un notiks, ka ikkatra dvēsele, kas neklausīs šim pravietim, taps izdeldēta no tiem ļaudīm.
24
Un visi pravieši no Samuēļa sākot, un visi, kas pēc ir runājuši, tie arī šās dienas ir pasludinājuši.
25
Jūs esat to praviešu un tās derības bērni, (tās derības), ko Dievs darījis ar mūsu tēviem sacīdams uz Ābraāmu: caur tavu sēklu visas ciltis virs zemes taps svētītas.
26
Dievs, savu bērnu Jēzu uzmodinājis, to papriekš pie jums ir sūtījis, lai tas jūs svētītu, ka ikviens atgrieztos no sava ļaunuma.
Apustuļu Darbi 3:1
Apustuļu Darbi 3:2
Apustuļu Darbi 3:3
Apustuļu Darbi 3:4
Apustuļu Darbi 3:5
Apustuļu Darbi 3:6
Apustuļu Darbi 3:7
Apustuļu Darbi 3:8
Apustuļu Darbi 3:9
Apustuļu Darbi 3:10
Apustuļu Darbi 3:11
Apustuļu Darbi 3:12
Apustuļu Darbi 3:13
Apustuļu Darbi 3:14
Apustuļu Darbi 3:15
Apustuļu Darbi 3:16
Apustuļu Darbi 3:17
Apustuļu Darbi 3:18
Apustuļu Darbi 3:19
Apustuļu Darbi 3:20
Apustuļu Darbi 3:21
Apustuļu Darbi 3:22
Apustuļu Darbi 3:23
Apustuļu Darbi 3:24
Apustuļu Darbi 3:25
Apustuļu Darbi 3:26
Apustuļu Darbi 1 / ApDar 1
Apustuļu Darbi 2 / ApDar 2
Apustuļu Darbi 3 / ApDar 3
Apustuļu Darbi 4 / ApDar 4
Apustuļu Darbi 5 / ApDar 5
Apustuļu Darbi 6 / ApDar 6
Apustuļu Darbi 7 / ApDar 7
Apustuļu Darbi 8 / ApDar 8
Apustuļu Darbi 9 / ApDar 9
Apustuļu Darbi 10 / ApDar 10
Apustuļu Darbi 11 / ApDar 11
Apustuļu Darbi 12 / ApDar 12
Apustuļu Darbi 13 / ApDar 13
Apustuļu Darbi 14 / ApDar 14
Apustuļu Darbi 15 / ApDar 15
Apustuļu Darbi 16 / ApDar 16
Apustuļu Darbi 17 / ApDar 17
Apustuļu Darbi 18 / ApDar 18
Apustuļu Darbi 19 / ApDar 19
Apustuļu Darbi 20 / ApDar 20
Apustuļu Darbi 21 / ApDar 21
Apustuļu Darbi 22 / ApDar 22
Apustuļu Darbi 23 / ApDar 23
Apustuļu Darbi 24 / ApDar 24
Apustuļu Darbi 25 / ApDar 25
Apustuļu Darbi 26 / ApDar 26
Apustuļu Darbi 27 / ApDar 27
Apustuļu Darbi 28 / ApDar 28