A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Apustuļu Darbi 23

1
Un Pāvils, acis uz to tiesu metis, sacīja: vīri, brāļi, es ar visai labu zināmu sirdi Dieva priekšā esmu dzīvojis līdz šai pašai dienai.
2
Bet tas augstais priesteris Ananija pavēlēja tiem, kas pie viņa stāvēja, viņam par muti sist.
3
Tad Pāvils uz to sacīja: Dievs tevi sitīs, tu nobaltēta siena! Tu še sēdi, mani tiesāt pēc bauslības, un tu pavēli, mani sist pret bauslību!
4
Un tie, kas tur klāt stāvēja, sacīja: vai tu to augsto Dieva priesteri lamā?
5
Un Pāvils sacīja: es nezināju, brāļi, viņu esam augsto priesteri, jo ir rakstīts: pret savu ļaužu virsnieku tev nebūs ļaunu runāt.
6
Bet Pāvils zinādams, ka citi bija no saducejiem, citi no farizejiem, sauca augstās tiesas priekšā: vīri, brāļi, es esmu farizeja dēls, es topu tiesāts par to cerību, ka miroņi augšām celsies.
7
Kad viņš to bija runājis, tad troksnis cēlas starp tiem farizejiem un saducejiem, un tas pulks šķīrās.
8
Jo tie saduceji saka: augšāmcelšanās neesot, un neesot nedz eņģeļa, nedz gara; bet tie farizeji visu to apliecina.
9
Un tur liela brēkšana sākās, un tie rakstu mācītāji no tās varizezu puses cēlās un tiepās sacīdami: mēs pie šā cilvēka nekā ļauna neatrodam; un ja kāds gars ar viņu ir runājis, vai kāds eņģelis, tad lai nekarojam pret Dievu.
10
Bet kad tas troksnis vairojās, tad tam virsniekam rūpēja, ka Pāvils no tiem netaptu saplēsts, un viņš tiem karavīriem pavēlēja noiet, to no viņu vidus izraut un novest uz lēģeri.
11
Un nākošā naktī Tas Kungs viņam piestājās sacīdams: turi drošu prātu, Pāvil; jo itin tā, kā tu par mani liecību esi devis Jeruzālemē, tāpat tev būs arī Romā liecināt.
12
Un kad gaisma bija aususi, tad tie Jūdi sapulcējās un sazvērējās kopā sacīdami: mēs negribam ne ēst ne dzert, tiekams Pāvilu būsim nokāvuši.
13
Un to bija vairāk nekā četrdesmit, kas tā bija sazvērējušies.
14
Šie nāca pie tiem augstiem priesteriem un vecajiem un sacīja: mēs svēti esam nodievojušies, nekā nebaudīt, kamēr Pāvilu būsim nokāvuši.
15
Tad nu dodiet ziņu tam virsniekam un tai augstai tiesai, lai to rītā pie jums atved, it kā jūs viņa lietu gribētu labāki izklausināt; bet mēs esam gatavi to nokaut, pirms tas atnāk.
16
Bet Pāvila māsas dēls šo viltu dzirdējis, atnāca un iegāja lēģerī un Pāvilam to pasludināja.
17
Un Pāvils vienu no tiem kapteiņiem pasauca un sacīja: noved šo jaunekli pie virsnieka, jo viņam ir priekš tā kāda ziņa.
18
Tad nu šis to ņēma un noveda pie tā virsnieka un sacīja: tas saistītais Pāvils mani sauca un lūdza, šo jaunekli pie tevis atvest, jo viņam ar tevi kas jārunā.
19
Un tas virsnieks to pie rokas ņēma un savrup aizgājis vaicāja: kas tev ir, ko man teikt?
20
Un tas sacīja: tie Jūdi saderējušies tevi lūgt, ka tu rītā Pāvilu liktu vest priekš augstās tiesas, it kā tie gribētu viņu jo skaidri izklausināt.
21
Tad nu tu neļaujies no tiem pārrunāties; jo vairāk nekā četrdesmit vīri no tiem uz viņu glūn un paši nodievojušies, nekā ne ēst ne dzert, kamēr viņu būšot nokāvuši, un nu tie ir gatavi, gaidīdami no tevis to solīšanu.
22
Tad tas virsnieks to jaunekli atlaida pavēlēdams: nesaki to nevienam, ka tu to man esi zināmu darījis.
23
Un tas, divus no tiem kapteiņiem ataicinājis, sacīja: sataisiet divsimt karavīrus, ka tie iet uz Cezareju, un septiņdesmit jātniekus un divsimt strēlniekus ap to trešo stundu naktī.
24
Viņš arī lika jājamus lopus parīkot, ka Pāvilu virsū sēdinātu un veselu novestu pie tā valdītāja Velika.
25
Un viņš grāmatu rakstīja ar šiem vārdiem:
26
Klaudijs Lizijs tam viscienīgam valdītājam Velikam prieku!
27
Šo vīru, kas no tiem Jūdiem sagrābts un no tiem tik nenokauts, es, ar tiem karavīriem pienācis, esmu izrāvis, dzirdēdams, ka viņš Romietis
28
Un gribēdams to vainu zināt, kādēļ tie viņu apsūdzēja, es viņu esmu vedis priekš viņu augstās tiesas.
29
Un es viņu atradu apsūdzētu par viņu bauslības jautāšanām, bet viņš par neko netapa apsūdzēts, ar ko nāvi vai saites būtu pelnījis.
30
Un kad man tas padoms tapa zināms, kas tiem Jūdiem bija pret šo vīru, tad es tūdaļ viņu pie tevis esmu sūtījis un tiem sūdzētājiem pavēlējis, tavā priekšā izteikt, kas tiem ir pret viņu. Dzīvo vesels!
31
Tad nu tie karavīri, it kā tiem bija pavēlēts, Pāvilu ņēma un pa nakti noveda uz Antipatridu.
32
Un otrā dienā tie viņu atstāja tiem jātniekiem, ar viņu tālāk iet, un paši griezās atpakaļ uz lēģeri.
33
Viņi nu uz Cezareju nākuši un to grāmatu tam zemes valdītājam atdevuši, arī Pāvilu viņam nodeva.
34
Un tas zemes valdītājs to grāmatu lasījis vaicāja, no kuras zemes tiesas viņš esot? Un dzirdējis, ka viņš no Ķiliķijas,
35
Tas sacīja: es tevi izklausināšu, kad ir tavi sūdzētāji atnāks, un pavēlēja, viņu Erodus pilī apsargāt.
Apustuļu Darbi 23:1
Apustuļu Darbi 23:2
Apustuļu Darbi 23:3
Apustuļu Darbi 23:4
Apustuļu Darbi 23:5
Apustuļu Darbi 23:6
Apustuļu Darbi 23:7
Apustuļu Darbi 23:8
Apustuļu Darbi 23:9
Apustuļu Darbi 23:10
Apustuļu Darbi 23:11
Apustuļu Darbi 23:12
Apustuļu Darbi 23:13
Apustuļu Darbi 23:14
Apustuļu Darbi 23:15
Apustuļu Darbi 23:16
Apustuļu Darbi 23:17
Apustuļu Darbi 23:18
Apustuļu Darbi 23:19
Apustuļu Darbi 23:20
Apustuļu Darbi 23:21
Apustuļu Darbi 23:22
Apustuļu Darbi 23:23
Apustuļu Darbi 23:24
Apustuļu Darbi 23:25
Apustuļu Darbi 23:26
Apustuļu Darbi 23:27
Apustuļu Darbi 23:28
Apustuļu Darbi 23:29
Apustuļu Darbi 23:30
Apustuļu Darbi 23:31
Apustuļu Darbi 23:32
Apustuļu Darbi 23:33
Apustuļu Darbi 23:34
Apustuļu Darbi 23:35
Apustuļu Darbi 1 / ApDar 1
Apustuļu Darbi 2 / ApDar 2
Apustuļu Darbi 3 / ApDar 3
Apustuļu Darbi 4 / ApDar 4
Apustuļu Darbi 5 / ApDar 5
Apustuļu Darbi 6 / ApDar 6
Apustuļu Darbi 7 / ApDar 7
Apustuļu Darbi 8 / ApDar 8
Apustuļu Darbi 9 / ApDar 9
Apustuļu Darbi 10 / ApDar 10
Apustuļu Darbi 11 / ApDar 11
Apustuļu Darbi 12 / ApDar 12
Apustuļu Darbi 13 / ApDar 13
Apustuļu Darbi 14 / ApDar 14
Apustuļu Darbi 15 / ApDar 15
Apustuļu Darbi 16 / ApDar 16
Apustuļu Darbi 17 / ApDar 17
Apustuļu Darbi 18 / ApDar 18
Apustuļu Darbi 19 / ApDar 19
Apustuļu Darbi 20 / ApDar 20
Apustuļu Darbi 21 / ApDar 21
Apustuļu Darbi 22 / ApDar 22
Apustuļu Darbi 23 / ApDar 23
Apustuļu Darbi 24 / ApDar 24
Apustuļu Darbi 25 / ApDar 25
Apustuļu Darbi 26 / ApDar 26
Apustuļu Darbi 27 / ApDar 27
Apustuļu Darbi 28 / ApDar 28