A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Apustuļu Darbi 19

1
Un kamēr Apollus Korintū bija, notikās, ka Pāvils, tās augšzemes vietas pārstaigājis, nāca uz Evezu, un kādus mācekļus atradis,
2
Viņš uz tiem sacīja: vai jūs Svēto Garu esat dabūjuši, kad jūs tapāt ticīgi? Bet tie uz viņu sacīja: mēs neesam ne dzirdējuši, ka Svēts Gars ir.
3
Un viņš uz tiem sacīja: uz ko tad jūs esat kristīti? Un tie sacīja: uz Jāņa kristību.
4
Bet Pāvils sacīja: Jānis ir kristījis ar to kristību uz atgriešanos no grēkiem, tiem ļaudīm sacīdams, lai tic uz to, kas nākšot pēc viņa, tas ir, uz Kristu Jēzu.
5
Un to dzirdējuši tie tapa kristīti uz Tā Kunga Jēzus vārdu.
6
Un kad Pāvils tiem rokas uzlika, tad Svētais Gars uz tiem nāca, un tie runāja valodām un sludināja praviešu mācības.
7
Un visi tie vīri bija kādi divpadsmit.
8
Bet viņš baznīcā iegājis, droši mācīja kādus trīs mēnešus, sarunādamies un tos pārliecinādams par Dieva valstības lietām.
9
Un kad citi bija apcietināti un nepaklausīgi un par šo ceļu ļaužu priekšā nelabi runāja, tad viņš no tiem atstājās un atšķīra tos mācekļus, ikdienas sarunādamies kāda Tiranna skolā.
10
Un tā tas gāja divus gadus, tā ka visi, kas Āzijā dzīvoja, Tā Kunga Jēzus vārdu dzirdēja, ir Jūdi, ir Grieķi.
11
Un Dievs lielus darbus darīja caur Pāvila rokām,
12
Tā ka arī sviedru auti un citi auti no viņa miesām tapa nesti pie neveseliem; un slimības tos atstāja, un ļaunie gari no tiem izgāja.
13
Un kādi no tiem Jūdiem, kas bija velnu izdzinēji un apkārt vazājās, uzdrīkstējās Tā Kunga Jēzus vārdu saukt pār tiem, kam bija ļauni gari, sacīdami: mēs jūs apdraudam no tā Jēzus puses, ko Pāvils sludina.
14
Tie nu, kas šo darīja, bija Sķevasa, Jūdu augstā priestera, septiņi dēli.
15
Un tas ļaunais gars atbildēja un sacīja: to Jēzu es pazīstu un to Pāvilu es zinu; bet jūs, kas jūs tādi esat?
16
Un tas cilvēks, kam tas ļaunais gars bija, tiem uzlēca un tos pievarēdams tā darīja, ka tiem bija kailiem un ievainotiem jāizbēg no tā nama.
17
Un tas tapa zināms visiem Jūdiem un Grieķiem, kas Evezū dzīvoja; un visiem bailes uzgāja, un Tā Kunga Jēzus vārds tapa augsti teikts.
18
Un daudzi no tiem, kas bija palikuši ticīgi, nāca un izteica un izsūdzēja savus nedarbus.
19
Un daudzi no tiem, kas māņu darbus bija darījuši, tās grāmatas kopā sanesa un sadedzināja visiem redzot; un viņu vērtību aprēķināja un saskaitīja piecdesmit tūkstošus sudraba grašus.
20
Tik varen auga un uzvarēja Tā Kunga vārds.
21
Un pēc šiem notikumiem Pāvils garā apņēmās pārstaigāt Maķedoniju un Akaju un iet uz Jeruzālemi, sacīdams: pēc tam, kad tur būšu bijis, man arī Roma jāredz.
22
Un uz Maķedoniju divus sūtījis, kas viņam kalpoja, Timoteju un Erastu, viņš pats kādu brīdi palika iekš Āzijas.
23
Bet ap to laiku liels troksnis cēlās šīs mācības dēļ
24
Jo viens, ar vārdu Demeteris, sudraba kalējs, no sudraba taisīja Dianas namiņus un gādāja tiem amata meistariem lielu peļņu.
25
Šos, un šī amata strādniekus sapulcējis, viņš sacīja: vīri, jūs zināt: ka no šā darba mums ir sava pārtikšana;
26
Un jūs redzat un dzirdat, ka šis Pāvils ne vien Evezū, bet tik ne pa visu Āziju lielu pulku pārrunādams ir novērsis, sacīdams, ka tie nav Dievi, kas rokām taisīti.
27
Un tas ne vien mums tā var padarīt, ka šī mūsu peļņa ies mazumā, bet arī ka tās augstās dieves Dianas nams taps nievāts, un arī viņas augstība iznīks, kam taču visa Āzija un pasaule kalpo.
28
Bet to dzirdēdami, tie tapa dusmības pilni un sauca, sacīdami: augsta ir Eveziešu Diana.
29
Un visa tā pilsēta tapa trokšņa pilna, un tie skrēja vienprātīgi uz teātri, līdz raudami tos Maķedoniešus Gaju un Aristarku, Pāvila ceļa biedrus.
30
Un kad Pāvils gribēja iet pie tiem ļaudīm, tad tie mācekļi viņam to neļāva.
31
Bet arī kādi no Āzijas virsniekiem, viņa draugi būdami, pie tā sūtīja lūgdami, ka tas nedotos uz teātri.
32
Tad nu citi sauca šā, citi tā, jo tā draudze bija sajukusi, un tas lielais pulks nezināja, kādēļ kopā bija sanākuši,
33
Un Aleksandru no tā pulka izvilka, kad tie Jūdi viņu uz priekšu stūma; un Aleksandrs meta ar roku, gribēdams priekš tiem ļaudīm aizbildināties.
34
Bet kad tie nomanīja, viņu esam Jūdu, tad visi vienā balsī sauca ap divām stundām: augsta ir Eveziešu Diana.
35
Un kad tās pilsētas rakstuvedējs to pulku bija klusinājis, tad viņš sacīja: jūs Evezus vīri, kurš cilvēks nezina, Evezus pilsētu esam tās augstās dieves Dianas un tā no debess kritušā tēla kopēju?
36
Kad nu šīm lietām neviens nevar pretī runāt, tad jums pienākas ar mieru būt un nenieka aplam nedarīt.
37
Jo jūs šos vīrus esat atveduši, kas nav nedz tās svētās vietas laupītāji nedz jūsu dievietes zaimotāji.
38
Ja tad nu Demeterim un tiem amata vīriem kāda lieta ir pret kādu, tad tiesas dienas top turētas un zemes soģi ir, lai viņi tur savā starpā sūdzās.
39
Bet ja jūs citu kādu lietu meklējiet, tad lai sapulcējās pēc likuma un lai iztiesā.
40
Jo mēs esam tai likstā, ka par to, kas šodien noticis, varam tikt apsūdzēti dumpja dēļ, un tomēr nekādas vainas nav, ar ko šo dumpi varētu aizbildināt.
41
Un to sacījis, viņš tos ļaudis atlaida.
Apustuļu Darbi 19:1
Apustuļu Darbi 19:2
Apustuļu Darbi 19:3
Apustuļu Darbi 19:4
Apustuļu Darbi 19:5
Apustuļu Darbi 19:6
Apustuļu Darbi 19:7
Apustuļu Darbi 19:8
Apustuļu Darbi 19:9
Apustuļu Darbi 19:10
Apustuļu Darbi 19:11
Apustuļu Darbi 19:12
Apustuļu Darbi 19:13
Apustuļu Darbi 19:14
Apustuļu Darbi 19:15
Apustuļu Darbi 19:16
Apustuļu Darbi 19:17
Apustuļu Darbi 19:18
Apustuļu Darbi 19:19
Apustuļu Darbi 19:20
Apustuļu Darbi 19:21
Apustuļu Darbi 19:22
Apustuļu Darbi 19:23
Apustuļu Darbi 19:24
Apustuļu Darbi 19:25
Apustuļu Darbi 19:26
Apustuļu Darbi 19:27
Apustuļu Darbi 19:28
Apustuļu Darbi 19:29
Apustuļu Darbi 19:30
Apustuļu Darbi 19:31
Apustuļu Darbi 19:32
Apustuļu Darbi 19:33
Apustuļu Darbi 19:34
Apustuļu Darbi 19:35
Apustuļu Darbi 19:36
Apustuļu Darbi 19:37
Apustuļu Darbi 19:38
Apustuļu Darbi 19:39
Apustuļu Darbi 19:40
Apustuļu Darbi 19:41
Apustuļu Darbi 1 / ApDar 1
Apustuļu Darbi 2 / ApDar 2
Apustuļu Darbi 3 / ApDar 3
Apustuļu Darbi 4 / ApDar 4
Apustuļu Darbi 5 / ApDar 5
Apustuļu Darbi 6 / ApDar 6
Apustuļu Darbi 7 / ApDar 7
Apustuļu Darbi 8 / ApDar 8
Apustuļu Darbi 9 / ApDar 9
Apustuļu Darbi 10 / ApDar 10
Apustuļu Darbi 11 / ApDar 11
Apustuļu Darbi 12 / ApDar 12
Apustuļu Darbi 13 / ApDar 13
Apustuļu Darbi 14 / ApDar 14
Apustuļu Darbi 15 / ApDar 15
Apustuļu Darbi 16 / ApDar 16
Apustuļu Darbi 17 / ApDar 17
Apustuļu Darbi 18 / ApDar 18
Apustuļu Darbi 19 / ApDar 19
Apustuļu Darbi 20 / ApDar 20
Apustuļu Darbi 21 / ApDar 21
Apustuļu Darbi 22 / ApDar 22
Apustuļu Darbi 23 / ApDar 23
Apustuļu Darbi 24 / ApDar 24
Apustuļu Darbi 25 / ApDar 25
Apustuļu Darbi 26 / ApDar 26
Apustuļu Darbi 27 / ApDar 27
Apustuļu Darbi 28 / ApDar 28