A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jāņa 91
Un aiziedams Viņš ieraudzīja cilvēku, kas bija neredzīgs no dzimuma.
2
Un Viņa mācekļi Viņam vaicāja sacīdami: Rabbi, kurš ir grēkojis: vai šis, vai viņa vecāki, ka tas ir neredzīgs piedzimis?
3
Jēzus atbildēja: nedz šis grēkojis, nedz viņa vecāki; bet ka Dieva darbi pie viņa parādītos.
4
Man nākas strādāt Tā darbus, kas Mani sūtījis, kamēr vēl ir diena; nāk nakts, kad neviens nevar strādāt.
5
Kamēr Es esmu pasaulē, Es esmu pasaules gaišums.
6
To sacījis Viņš spļāva zemē un taisīja svaidāmo no tām siekalām un svaidīja tā neredzīgā acis ar to svaidāmo,
7
Un sacīja uz to: ej, mazgājies Ziloas dīķī (Ziloa, tas ir tulkots: sūtīts). Tad tas nogāja un mazgājās un pārnāca redzīgs.
8
Tad tie kaimiņi un kas viņu papriekš bija redzējuši, ka viņš bija neredzīgs, sacīja: vai šis nav tas, kas tur sēdēja un nabagoja?
9
Citi sacīja: viņš tas pats; un citi: viņš tam līdzīgs! Bet viņš sacīja: es tas esmu.
10
Tad tie uz viņu sacīja: kā tavas acis tapa atdarītas?
11
Viņš atbildēja un sacīja: Viens cilvēks, kas top saukts Jēzus, taisīja svaidāmo un ar to svaidīja manas acis un sacīja uz mani: Ej uz Ziloas dīķi un mazgājies. Tad es nogājis mazgājos un tapu redzīgs.
12
Tad viņi uz to sacīja: kur Tas ir? Tas saka: es nezinu.
13
Tad tie to citkārt neredzīgo noveda pie tiem farizejiem.
14
Un tā bija svētdiena, kad Jēzus to svaidāmo bija taisījis un tam acis atdarījis.
15
Un tad atkal tie farizeji viņam vaicāja: kā tas tapis redzīgs? Un viņš uz tiem sacīja: Viņš svaidāmas zāles uzlika uz manām acīm, un es mazgājos un redzu.
16
Tad citi no tiem farizejiem sacīja: Šis cilvēks nav no Dieva, jo Viņš svētdienu nesvētī; citi sacīja: kā gan grēcīgs cilvēks tādas brīnuma zīmes var darīt? Un šķelšanās bija viņu starpā.
17
Un tie atkal uz to neredzīgo saka: ko tu par Viņu saki, ka Viņš tavas acis ir atvēris? Un tas sacīja: Viņš ir pravietis.
18
Bet tie Jūdi neticēja no viņa, ka viņš bijis neredzīgs un tapis redzīgs, tiekams tie sauca tā vecākus, kas bija tapis redzīgs.
19
Un viņi tiem vaicāja sacīdami: vai šis ir jūsu dēls, par ko jūs sakāt, ka viņš neredzīgs piedzimis? Kā tad tas tagad redz?
20
Viņa vecāki tiem atbildēja un sacīja: mēs zinām, ka šis ir mūsu dēls, un ka tas neredzīgs piedzimis.
21
Bet kā tas tagad redz, to nezinām, vai kas viņa acis atdarījis, to mēs nezinām. Viņš ir diezgan vecs, vaicājiet viņam, viņš pats par sevi runās.
22
To viņa vecāki sacīja, jo tie bijās no tiem Jūdiem; jo tie Jūdi jau bija sarunājušies, izslēgt no draudzes to, kas apliecinātu, Viņu esam Kristu.
23
Tādēļ viņa vecāki sacīja: viņš ir diezgan vecs, vaicājiet viņam.
24
Kad tie otru reiz to cilvēku sauca, kas bijis neredzīgs, un uz to sacīja: dod Dievam godu, mēs zinām, ka Šis cilvēks ir grēcinieks.
25
Tad tas atbildēja un sacīja: vai Viņš ir grēcinieks, to nezinu; to vien zinu, ka es biju neredzīgs un tagad redzu.
26
Un tie atkal uz viņu sacīja: ko Viņš tev darījis? Kā Viņš tavas acis atvēris?
27
Viņš tiem atbildēja: es jums jau esmu sacījis, un jūs neesat klausījuši. Kam jūs to atkal gribat dzirdēt? Vai arī jūs gribat palikt par Viņa mācekļiem?
28
Tad tie viņu lamāja un sacīja: tu esi Viņa māceklis, bet mēs esam Mozus mācekļi.
29
Mēs zinām, ka Dievs uz Mozu ir runājis; bet par šo mēs nezinām, no kurienes Viņš ir.
30
Tas cilvēks atbildēja un uz tiem sacīja: tā ir brīnišķa lieta, ka jūs nezināt, no kurienes Tas ir, un tomēr Tas manas acis atdarījis.
31
Mēs jau zinām, ka Dievs grēciniekus neklausa, bet kas ir dievbijīgs un Viņa prātu dara, to tādu Viņš klausa.
32
Tas ne mūžam vēl nav dzirdēts, ka kāds ir atdarījis tāda acis, kas neredzīgs piedzimis.
33
Ja Tas nebūtu no Dieva, tad Tas neko nespētu darīt.
34
Tie atbildēja un uz viņu sacīja: tu viscaur grēkos esi piedzimis un tu mūs gribi mācīt? Un tie viņu izdzina ārā.
35
Jēzus dzirdēja, ka tie to bija izdzinuši, un to atradis Viņš uz to sacīja: vai tu tici uz Dieva Dēlu?
36
Tas atbildēja un sacīja: Kungs, kurš Tas ir, lai es ticu uz Viņu.
37
Un Jēzus uz to sacīja: tu Viņu esi redzējis, un kas ar tevi runā, ir Tas.
38
Un viņš sacīja: Kungs, es ticu, - un Viņu pielūdza.
39
Un Jēzus sacīja: uz tiesu Es esmu nācis šinī pasaulē, lai tie neredzīgie redz un tie redzīgie top akli.
40
Un kādi no tiem farizejiem, kas pie Viņa bija, to dzirdēja un uz Viņu sacīja: vai tad mēs arīdzan esam akli?
41
Jēzus uz tiem sacīja: kad jūs būtu akli, tad jums nebūtu grēka. Bet tagad jūs sakāt: mēs redzam; tāpēc jūsu grēks paliek.