A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jāņa 71
Un pēc tam Jēzus staigāja pa Galileju; jo Viņš negribēja staigāt pa Jūdeju, tāpēc ka tie Jūdi Viņu meklēja nokaut.
2
Un Jūdu lieveņu svētki bija tuvu.
3
Tad Viņa brāļi uz To sacīja: ej jel projām no šejienes, un noej uz Jūdu zemi, lai arī Tavi mācekļi redz Tavus darbus, ko Tu dari.
4
Jo neviens neko nedara slepenībā, kas grib kļūt zināms. Ja Tu tādas lietas dari, tad rādies pasaulei.
5
Jo pat Viņa brāļi neticēja uz Viņu.
6
Tad Jēzus uz tiem saka: Mans laiks vēl nav klāt; bet jūsu laiks ir vienmēr klāt.
7
Pasaule jūs nevar ienīdēt, bet Mani viņa ienīst, jo Es liecību dodu par to, ka viņas darbi ļauni.
8
Ejat jūs uz šiem svētkiem, Es vēl neeju uz šiem svētkiem; jo Mans laiks vēl nav nācis.
9
Un to uz tiem sacījis, Viņš palika Galilejā.
10
Bet kad Viņa brāļi bija aizgājuši, tad Viņš arīdzan gāja uz svētkiem, ne ļaudīm redzot, bet kā paslepeni.
11
Tad tie Jūdi Viņu meklēja svētkos un sacīja: kur Viņš ir?
12
Un tur Viņa dēļ daudz valodas bija pie tiem ļaudīm, jo citi sacīja: Viņš ir labs; un citi sacīja: nē, bet Viņš tos ļaudis pieviļ.
13
Tomēr neviens droši par Viņu nerunāja, jo tie bijās no tiem Jūdiem.
14
Bet svētku vidū Jēzus gāja Dieva namā un mācīja.
15
Un tie Jūdi brīnījās sacīdami: kā šis tos rakstus zin un tomēr tos nav mācījies?
16
Jēzus tiem atbildēja un sacīja: Mana mācība nav Mana, bet Tā, kas Mani sūtījis.
17
Ja kas grib Viņa prātu darīt, tas atzīs, vai šī mācība ir no Dieva, jeb vai Es pats no Sevis runāju.
18
Kas no sevis runā, tas meklē savu paša godu; bet kas meklē Tā godu, kas Viņu sūtījis, tas ir patiesīgs, un iekš Tā nav netaisnības.
19
Vai Mozus jums nav bauslību devis, un neviens no jums nedara pēc bauslības? Kam jūs meklējat Mani nokaut?
20
Tie ļaudis atbildēja un sacīja: Tev ir velns. Kas Tevi meklē nokaut?
21
Jēzus atbildēja un uz tiem sacīja: vienu darbu Es esmu darījis, un jūs visi brīnāties.
22
Mozus jums apgraizīšanu ir devis, (ne it kā tā būtu no Mozus, bet no tiem tēviem,) un jūs cilvēku apgraizāt svētdienā.
23
Ja cilvēks apgraizīšanu dabū svētdienā, lai Mozus bauslība netop pārkāpta, ko jūs tad par Mani apskaistaties, ka es svētdienā visu to cilvēku esmu darījis veselu?
24
Nespriežat pēc tam, kas priekš acīm, bet spriežat taisnu tiesu.
25
Tad kādi no Jeruzālemes ļaudīm sacīja: vai šis nav Tas, ko tie meklē nokaut?
26
Un redzi, Viņš droši runā, un tie uz Viņu nesaka nenieka. Vai mūsu virsnieki tagad tiešām atzinuši, ka Šis patiesi ir Tas Kristus?
27
Bet mēs Viņu zinām, no kurienes Viņš ir; bet kad Tas Kristus nāks, tad neviens nezinās, no kurienes Tas ir.
28
Tad Jēzus Dieva namā mācīdams sauca un sacīja: jūs Mani pazīstat un zināt, no kurienes Es esmu? Bet Es neesmu nācis pats no Sevis, bet kas Mani sūtījis, Tas ir patiesīgs; To jūs nepazīstat.
29
Bet Es To pazīstu, jo Es esmu no Viņa, un Viņš Mani sūtījis.
30
Tad tie Viņu meklēja gūstīt; tomēr neviens rokas pie Viņa nepielika, jo Viņa stunda vēl nebija nākusi.
31
Bet daudz no tiem ļaudīm ticēja uz Viņu un sacīja: kad Kristus nāks, vai tas vairāk brīnuma zīmes darīs, nekā tās, ko Šis ir darījis?
32
Tie farizeji dzirdēja, ka tiem ļaudīm tādas valodas bija par Viņu. Un tie farizeji un augstie priesteri sūtīja sulaiņus, lai tie Viņu gūstītu.
33
Tad Jēzus uz tiem sacīja: vēl mazu brīdi Es esmu pie jums un noeju pie Tā, kas Mani sūtījis.
34
Jūs Mani meklēsiet un neatradīsiet, un kur Es esmu, turp jūs nevarat nonākt.
35
Tad tie Jūdi sacīja savā starpā: kur Šis noies, ka mēs Viņu neatradīsim? Vai Viņš noies pie tiem, kas ir izklīduši starp Grieķiem, un Grieķus mācīs?
36
Kas tie par vārdiem, ko Šis runā: jūs Mani meklēsiet un neatradīsiet? Un: kur Es esmu, turp jūs nevarat nonākt?
37
Un beidzamā, tai lielā svētku dienā, Jēzus stāvēja un sauca sacīdams: ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer!
38
Kas tic uz Mani, kā tie raksti saka, no tā miesas dzīvā ūdens straumes tecēs.
39
Un Viņš to sacīja par to Garu, ko tiem bija dabūt, kas tic uz Viņu; jo Tas Svētais Gars vēl nebija, tāpēc ka Jēzus vēl nebija apskaidrots.
40
Tad daudz no tiem ļaudīm šo vārdu dzirdēdami sacīja: Šis patiesi ir tas pravietis.
41
Citi sacīja: Viņš ir Tas Kristus; bet citi sacīja: vai Kristus nāks no Galilejas?
42
Vai tas raksts nav sacījis, ka no Dāvida cilts un no Bētlemes pilsētiņas, kur Dāvids bija, Kristus nāks?
43
Tad šķelšanās cēlās starp tiem ļaudīm Viņa dēļ.
44
Bet kādi no tiem gribēja Viņu gūstīt, tomēr neviens rokas pie Viņa nepielika.
45
Tad tie sulaiņi nāca pie tiem augstiem priesteriem un farizejiem, un šie uz viņiem sacīja: Kāpēc Viņu neesat atveduši?
46
Tie sulaiņi atbildēja: nemūžam cilvēks tā vēl nav runājis kā šis cilvēks.
47
Tad tie farizeji tiem atbildēja: vai jūs arīdzan esat pievilti?
48
Vai gan kāds no tiem virsniekiem jeb no tiem farizejiem uz Viņu ticējis?
49
Bet šie ļaudis, kas bauslību neprot, ir nolādēti.
50
Nikademus, kas naktī bija nācis pie Viņa, viens no tiem būdams, uz tiem sacīja:
51
Vai mūsu bauslība notiesā kādu cilvēku, ja tā papriekš par viņu nav izklausinājusi un nav dabūjusi zināt, ko viņš dara?
52
Tie atbildēja un uz to sacīja: vai tu arīdzan esi no Galilejas? Pārmeklē un raugi, ka no Galilejas neviens pravietis nav cēlies.
53
(Un ikviens nogāja savā namā.