A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jāņa 211
Pēc tam Jēzus tiem mācekļiem atkal parādījās pie Tiberijas jūras, un Viņš tā parādījās.
2
Tur bija kopā Sīmanis Pēteris un Toms, dvīnis saukts, un Natanaēls no Kanas iekš Galilejas un tie Cebedeja dēli un divi citi no Viņa mācekļiem.
3
Sīmanis Pēteris uz tiem saka: es iešu zvejot. Tad tie uz viņu saka: mēs arī iesim tev līdz! Tad tie izgāja un tūdaļ iekāpa laivā un nekā nedabūja tajā naktī.
4
Bet kad gaisma jau bija aususi, Jēzus stāvēja malā, un tie mācekļi nezināja, to esam Jēzu.
5
Tad Jēzus uz tiem saka: bērni, vai jums nav ko ēst? Tie Viņam atbildēja: nav nekā!
6
Bet Viņš uz tiem sacīja: metiet tīklu pa laivas labo pusi, tad jūs atradīsiet. Tad tie izmeta tīklu un vairs nespēja to vilkt tā pulka zivju dēļ.
7
Tad tas māceklis, ko Jēzus mīlēja, uz Pēteri saka: Tas ir Tas Kungs! Tad Pēteris dzirdēdams, ka Tas esot Tas Kungs, drēbi apvilka (jo viņš bija noģērbies) un iemetās jūrā.
8
Bet tie citi mācekļi nāca ar laivu, jo tie nebija tālu no malas, bet pie divsimt olekšu nost, un vilka to tīklu ar tām zivīm.
9
Kad tie nu izkāpa pie malas, tad tie redzēja ogles liktas un zivis uz tām un maizi.
10
Jēzus uz tiem saka: atnesiet šurp no tām zivīm, ko jūs tagad esat dabūjuši.
11
Sīmanis Pēteris iekāpa un to tīklu izvilka malā pilnu ar lielām zivīm, pusotru simts un trīs. Un jebšu to tik daudz bija, tomēr tas tīkls nesaplīsa.
12
Jēzus uz tiem saka: nāciet un turiet azaidu. Bet neviens no tiem mācekļiem nedrīkstēja Viņam jautāt, kas Tu esi? Jo tie gan zināja, ka Viņš bija Tas Kungs.
13
Tad Jēzus nāk un to maizi ņem un tiem to dod, tā arī no tām zivīm.
14
Šī nu trešā reize, ka Jēzus Saviem mācekļiem parādījies pēc Savas augšām celšanās no miroņiem.
15
Kad tie nu to azaidu bija noturējuši, tad Jēzus uz Sīmani Pēteri saka: Sīmani, Jonas dēls, vai tu Mani vairāk mīli nekā šie? Tas uz Viņu saka: tiešām, Kungs, Tu zini, ka es Tevi mīlēju. Viņš uz to saka: gani Manus jērus!
16
Atkal otru reiz Viņš uz to saka: Sīmani, Jonas dēls, vai tu Mani mīli? Tas uz Viņu saka: tiešām, Kungs, Tu zini, ka es Tevi mīlēju. Viņš uz to saka: gani Manas avis!
17
Trešo reiz Viņš uz to saka: Sīmani, Jonas dēls, vai tu Mani mīli? Pēteris noskuma, ka Viņš trešo lāgu uz to sacīja: vai tu Mani mīli? Un sacīja uz Viņu: Kungs Tu visas lietas zini; Tu zini, ka es Tevi mīlēju. Jēzus uz to saka: gani Manas avis!
18
Patiesi, patiesi, Es tev saku: tu, jaunāks būdams, pats esi jozies un esi gājis, kur gribēdams; bet, vecs tapis, tu savas rokas izstiepsi, un cits tevi jozīs un tevi vedīs, kur tu negribi.
19
Bet to Viņš sacīja, gribēdams rādīt, ar kādu nāvi tam bija Dievu godāt. Un to runājis Viņš uz to saka: nāc Man pakaļ!
20
Un Pēteris apgriezies redz to mācekli, ko Jēzus mīlēja, pakaļ nākam, kas arī pie tā vakariņa pie Viņa krūtīm bija gulējis un sacījis: Kungs, kurš ir tas, kas Tevi nodos?
21
Kad Pēteris to redzēja, tad viņš saka uz Jēzu: Kungs, kas tad būs ar šo?
22
Jēzus uz to saka: ja Es gribu, ka šis paliek, kamēr Es nāku, kas tev par to? Nāc tu Man pakaļ!
23
Tad šī valoda cēlās starp tiem brāļiem: šis māceklis nemirs. Bet Jēzus viņam nebija sacījis, ka viņš nemirs, bet: ja Es gribu, ka viņš paliek, kamēr Es nāku, kas tev par to?
24
Šis ir tas māceklis, kas liecību dod par šīm lietām un tās ir sarakstījis; un mēs zinām, ka viņa liecība uzticama.
25
(Un vēl daudz citas lietas Jēzus ir darījis, un ja visas tās pēc kārtas uzrakstītu, tad man šķiet, ka arī visa pasaule tās sarakstītas grāmatas nevarētu saņemt. Āmen.)