A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jāņa 181
To sacījis Jēzus izgāja ar Saviem mācekļiem pār Kidronas upi; tur bija dārzs, kurā Viņš un Viņa mācekļi iegāja.
2
Bet arī Jūdas, kas Viņu nodeva, zināja to vietu; jo Jēzus dažu reiz tur bija sapulcējies ar Saviem mācekļiem.
3
Tad Jūdas, karavīru pulku ņēmis pie sevis un sulaiņus no tiem augstiem priesteriem un farizejiem, tur nonāk ar lāpām, eļļas svecēm un kara ieročiem.
4
Jēzus nu visu zinādams, kas Viņam notikšot, gāja tiem pretim un uz tiem saka: ko jūs meklējat?
5
Tie Viņam atbildēja: Jēzu no Nacaretes. Jēzus uz tiem saka: Es tas esmu. Un pie tiem stāvēja arī Jūdas, kas Viņu nodeva.
6
Kad nu Jēzus uz tiem sacīja: Es tas esmu; tad tie atkāpās atpakaļ un krita pie zemes.
7
Tad viņš tiem atkal vaicāja: ko jūs meklējat? Un tie sacīja: Jēzu no Nacaretes.
8
Jēzus atbildēja: Es jums esmu sacījis, ka Es tas esmu; ja tad jūs Mani meklējat, tad lieciet šos mierā.
9
Ka tas vārds taptu piepildīts, ko Viņš bija sacījis: Es nevienu neesmu pazaudējis no tiem, ko Tu Man esi devis.
10
Bet Sīmanis Pēteris, kam zobens bija, to izvilcis cirta tam augsta priestera kalpam un tam nocirta labo ausi, un tā kalpa vārds bija Malkus.
11
Tad Jēzus uz Pēteri sacīja: bāz savu zobenu makstīs; vai Man nebūs to biķeri dzert, ko Mans Tēvs Man ir devis?
12
Tad tas pulks un tas virsnieks un tie Jūdu sulaiņi Jēzu saņēma un sēja,
13
Un Viņu veda papriekš pie Annasa, tas bija sievas tēvs Kajafasam, kas bija tā gada augstais priesteris.
14
Bet Kajafas bija tas, kas tiem Jūdiem padomu bija devis, labi esot, ka viens cilvēks mirtu par to tautu.
15
Un Sīmanis Pēteris un vēl otrs māceklis Jēzum gāja pakaļ, un šis māceklis tam augstam priesterim bija pazīstams un iegāja līdz ar Jēzu tā augstā priestera pilī.
16
Bet Pēteris stāvēja ārā pie durvīm. Tad tas otrs māceklis, kas tam augstam priesterim bija pazīstams, izgāja un runāja ar to durvju sargātāju un ieveda Pēteri iekšā.
17
Tad tā kalpone, kas bija durvju sargātāja, saka uz Pēteri: vai tu arīdzan neesi viens no šī cilvēka mācekļiem? Tas saka: es neesmu.
18
Un tie kalpi un sulaiņi stāvēja un uguni bija sakūruši no oglēm, jo bija auksts, un tie sildījās. Bet arī Pēteris pie tiem stāvēja un sildījās.
19
Tad tas augstais priesteris Jēzum vaicāja par Viņa mācekļiem un par Viņa mācību.
20
Jēzus tam atbildēja: Es droši un skaidri esmu runājis uz pasauli, Es allaž esmu mācījis baznīcā un Dieva namā, kur visi tie Jūdi saiet, un neko neesmu runājis kaktā.
21
Ko tu Man jautā? Jautā tiem, kas dzirdējuši, ko Es uz tiem esmu runājis; redzi, tie zin, ko Es esmu sacījis.
22
Bet Jēzum to runājot viens no tiem sulaiņiem, kas klāt stāvēja, Viņam sita vaigā un sacīja: vai Tu tā atbildi augstam priesterim?
23
Jēzus tam atbildēja: kad Es esmu nepareizi runājis, tad pierādi, ka tas ir nepareizi; bet kad esmu pareizi runājis, kam tad tu Mani siti?
24
Tad Annas Viņu sūtīja saistītu pie Kajafasa, tā augstā priestera.
25
Bet Sīmanis Pēteris stāvēja un sildījās. Tad tie uz viņu sacīja: vai tu arīdzan neesi viens no Viņa mācekļiem? Tas liedzās un sacīja: es neesmu.
26
Tad viens no tā augstā priestera kalpiem, radinieks tam, kam Pēteris labo ausi bija nocirtis, saka: vai es tevi neredzēju dārzā pie Viņa?
27
Tad Pēteris atkal liedzās; un tūdaļ gailis dziedāja.
28
Tad tie Jēzu veda no Kajafasa uz tiesas namu, un vēl bija agrs(rīts). Un paši neiegāja tiesas namā, ka netaptu nešķīsti, bet ka varētu ēst Lieldienas jēru.
29
Tad Pilatus pie tiem izgāja ārā un sacīja: ko jūs sūdzat par šo cilvēku?
30
Tie atbildēja un uz viņu sacīja: ja Šis nebūtu ļauna darītājs, tad mēs To tev nebūtu nodevuši.
31
Tad Pilatus uz tiem sacīja: tad ņemiet jūs Viņu un tiesājiet Viņu pēc savas bauslības. Tad tie Jūdi uz viņu sacīja: mums nav brīv nevienu nonāvēt.
32
Ka Jēzus vārds taptu piepildīts, ko Viņš sacīja norādīdams, ar kādu nāvi Viņam būs mirt.
33
Tad Pilatus atkal iegāja tiesas namā un Jēzu aicināja un uz To sacīja: vai Tu esi tas Jūdu ķēniņš?
34
Jēzus tam atbildēja: vai tu to runā pats no sevis? Jeb vai citi tev to par Mani sacījuši?
35
Pilatus atbildēja: vai es esmu Jūds? Tava tauta un tie augstie priesteri Tevi man nodevuši; ko Tu esi darījis?
36
Jēzus atbildēja: Mana valstība nav no šīs pasaules; ja Mana valstība būtu no šīs pasaules, tad Mani kalpi par to kautos, ka Es tiem Jūdiem netaptu nodots. Bet nu Mana valstība nav no tejienes.
37
Tad Pilatus uz Viņu sacīja: tad Tu tomēr esi ķēniņš? Jēzus atbildēja: tu to saki, Es esmu ķēniņš. Es tāpēc esmu dzimis un tāpēc pasaulē nācis, ka Man būs patiesību apliecināt. Ikviens, kas ir no patiesības, dzird Manu balsi.
38
Pilatus uz Viņu saka: kas ir patiesība? Un to sacījis viņš atkal izgāja ārā pie tiem Jūdiem un uz tiem saka: es pie Tā nekādas vainas neatrodu.
39
Bet jums ir ieradums, ka es jums vienu atlaižu uz Lieldienu. Vai jūs nu gribat, lai es jums atlaižu to Jūdu ķēniņu?
40
Tad visi atkal brēca sacīdami: ne to, bet Barabu. Bet Baraba bija slepkava.Jāņa 18:1
Jāņa 18:2
Jāņa 18:3
Jāņa 18:4
Jāņa 18:5
Jāņa 18:6
Jāņa 18:7
Jāņa 18:8
Jāņa 18:9
Jāņa 18:10
Jāņa 18:11
Jāņa 18:12
Jāņa 18:13
Jāņa 18:14
Jāņa 18:15
Jāņa 18:16
Jāņa 18:17
Jāņa 18:18
Jāņa 18:19
Jāņa 18:20
Jāņa 18:21
Jāņa 18:22
Jāņa 18:23
Jāņa 18:24
Jāņa 18:25
Jāņa 18:26
Jāņa 18:27
Jāņa 18:28
Jāņa 18:29
Jāņa 18:30
Jāņa 18:31
Jāņa 18:32
Jāņa 18:33
Jāņa 18:34
Jāņa 18:35
Jāņa 18:36
Jāņa 18:37
Jāņa 18:38
Jāņa 18:39
Jāņa 18:40


Jāņa 1 / Jāņa 1
Jāņa 2 / Jāņa 2
Jāņa 3 / Jāņa 3
Jāņa 4 / Jāņa 4
Jāņa 5 / Jāņa 5
Jāņa 6 / Jāņa 6
Jāņa 7 / Jāņa 7
Jāņa 8 / Jāņa 8
Jāņa 9 / Jāņa 9
Jāņa 10 / Jāņa 10
Jāņa 11 / Jāņa 11
Jāņa 12 / Jāņa 12
Jāņa 13 / Jāņa 13
Jāņa 14 / Jāņa 14
Jāņa 15 / Jāņa 15
Jāņa 16 / Jāņa 16
Jāņa 17 / Jāņa 17
Jāņa 18 / Jāņa 18
Jāņa 19 / Jāņa 19
Jāņa 20 / Jāņa 20
Jāņa 21 / Jāņa 21