A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jāņa 10

1
Patiesi, patiesi, Es jums saku: kas neieiet pa durvīm avju kūtī, bet kāpj citur kur iekšā, tas ir zaglis un slepkava.
2
Bet kas ieiet pa durvīm, tas ir tas avju gans.
3
Tam tas durvju sargs atver, un tās avis klausa viņa balsi, un viņš savas avis sauc pie vārda un tās izved.
4
Un kad viņš savas avis izlaidis, tad tas iet viņu priekšā; un tās avis tam iet pakaļ, jo tās viņa balsi pazīst.
5
Bet svešam tās neiet pakaļ, bet bēg no tā, jo tās tā svešā balsi nepazīst.
6
Šo līdzību Jēzus uz tiem sacīja; bet tie nesaprata, kas tas bija, ko Viņš uz tiem runāja.
7
Tad Jēzus atkal uz tiem sacīja: patiesi, patiesi, Es jums saku: Es esmu tās durvis pie tām avīm.
8
Visi, kas priekš Manis nākuši, tie bijuši zagļi un slepkavas, bet tās avis tiem nav klausījušas.
9
Es esmu tās durvis; ja kas caur Mani ieiet, tas taps svēts, un tas ieies un izies un atradīs ganības.
10
Zaglis nenāk kā vien gribēdams zagt, žņaugt un nokaut; Es esmu nācis, ka tiem būtu dzīvība un viss papilnam.
11
Es esmu tas labais gans: labais gans dod savu dvēseli par tām avīm.
12
Bet derēts gans, kas nav īstais gans, kam tās avis nepieder, redz vilku nākam un tās avis atstāj un bēg, un vilks tās sakampj un izklīdina.
13
Bet tas derētais gans bēg, tāpēc ka viņš derēts, un nebēdā par tām avīm.
14
Es esmu tas labais gans un pazīstu Savas avis, un tās Mani pazīst.
15
Itin kā Mani Tas Tēvs pazīst, tāpat arī Es To Tēvu pazīstu; un Es dodu Savu dzīvību par tām avīm.
16
Man arī vēl citas avis, tās nav no šīs kūts. Arī tās Man būs atvest; un tās dzirdēs Manu balsi, un būs viens pats ganāmpulks, viens pats gans.
17
Tāpēc Tas Tēvs Mani mīl, kā Es Savu dzīvību dodu, lai Es to atkal ņemu.
18
Neviens to neņem no Manis, bet Es to dodu no Sevis. Man ir vara, to dot, un Man ir vara, to atkal ņemt. Šo likumu Es esmu dabūjis no Sava Tēva.
19
Tad atkal šķelšanās cēlās starp tiem Jūdiem šo vārdu dēļ.
20
Jo daudz no tiem sacīja: Viņam ir velns un Viņš ir traks; ko jūs Viņu klausāt?
21
Citi sacīja: šie vārdi nav velna apsēsta vārdi; vai velns akliem acis var atdarīt?
22
Un Jeruzālemē bija Dieva nama iesvētīšanas svētki, un bija ziema.
23
Un Jēzus staigāja Dieva namā, Salamana priekšnamā.
24
Tad tie Jūdi Viņu apstāja un uz Viņu sacīja: cik ilgi Tu mūsu dvēseles kavē? Ja Tu esi Kristus, tad saki mums to skaidri.
25
Jēzus tiem atbildēja: Es jums to esmu sacījis, un jūs neticat. Tie darbi, ko Es daru Sava Tēva vārdā, šie dod liecību par Mani.
26
Bet jūs neticat, jo jūs neesat no Manām avīm, kā Es jums esmu sacījis.
27
Manas avis Manu balsi klausa, un Es tās pazīstu, un tās Man iet pakaļ.
28
Un Es tām dodu mūžīgu dzīvību, un tās ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas rokas.
29
Mans Tēvs, kas Man tās devis, ir lielāks pār visiem: un neviens tās nevar izraut no Mana Tēva rokas.
30
Es un Tas Tēvs, mēs esam viens.
31
Tad tie Jūdi atkal pacēla akmeņus, Viņu nomētāt.
32
Jēzus tiem atbildēja: daudz labus darbus Es jums esmu rādījis no Sava Tēva: kura darba dēļ jūs Mani mētājiet ar akmeņiem?
33
Tie Jūdi Viņam atbildēja un sacīja: laba darba dēļ mēs Tevi nemētājam, bet zaimošanas dēļ un ka Tu cilvēks būdams pats Sevi dari par Dievu.
34
Jēzus tiem atbildēja: vai jūsu bauslībā nav rakstīts: Es esmu sacījis, jūs esat dievi;
35
Kad tā nu tos sauca par dieviem, uz kuriem Dieva vārds ir noticis, un to rakstu nevar atmest,
36
Ko tad jūs sakāt uz Mani, ko Tas Tēvs svētījis un pasaulē sūtījis: Tu Dievu zaimo; tāpēc ka Es esmu sacījis: Es esmu Dieva Dēls?
37
Ja Es Sava Tēva darbus nedaru, tad neticiet Man.
38
Bet ja Es tos daru, tad, ja nu neticat Man, tad ticat jel tiem darbiem, lai jūs atzīstat un ticat, ka Tas Tēvs ir iekš Manis, un Es iekš Viņa.
39
Tad tie atkal Viņu meklēja gūstīt, bet Viņš izgāja no viņu rokām.
40
Un Viņš atkal cēlās pāri Jardānai uz to vietu, kur Jānis iesākumā kristīja, un palika tur.
41
Un daudz pie Viņa nāca un sacīja: jebšu Jānis nav darījis nevienas brīnuma zīmes, tomēr viss, ko Jānis par Šo sacījis, tas ir tiesa.
42
Un daudzi tur ticēja uz Viņu.
Jāņa 10:1
Jāņa 10:2
Jāņa 10:3
Jāņa 10:4
Jāņa 10:5
Jāņa 10:6
Jāņa 10:7
Jāņa 10:8
Jāņa 10:9
Jāņa 10:10
Jāņa 10:11
Jāņa 10:12
Jāņa 10:13
Jāņa 10:14
Jāņa 10:15
Jāņa 10:16
Jāņa 10:17
Jāņa 10:18
Jāņa 10:19
Jāņa 10:20
Jāņa 10:21
Jāņa 10:22
Jāņa 10:23
Jāņa 10:24
Jāņa 10:25
Jāņa 10:26
Jāņa 10:27
Jāņa 10:28
Jāņa 10:29
Jāņa 10:30
Jāņa 10:31
Jāņa 10:32
Jāņa 10:33
Jāņa 10:34
Jāņa 10:35
Jāņa 10:36
Jāņa 10:37
Jāņa 10:38
Jāņa 10:39
Jāņa 10:40
Jāņa 10:41
Jāņa 10:42
Jāņa 1 / Jāņa 1
Jāņa 2 / Jāņa 2
Jāņa 3 / Jāņa 3
Jāņa 4 / Jāņa 4
Jāņa 5 / Jāņa 5
Jāņa 6 / Jāņa 6
Jāņa 7 / Jāņa 7
Jāņa 8 / Jāņa 8
Jāņa 9 / Jāņa 9
Jāņa 10 / Jāņa 10
Jāņa 11 / Jāņa 11
Jāņa 12 / Jāņa 12
Jāņa 13 / Jāņa 13
Jāņa 14 / Jāņa 14
Jāņa 15 / Jāņa 15
Jāņa 16 / Jāņa 16
Jāņa 17 / Jāņa 17
Jāņa 18 / Jāņa 18
Jāņa 19 / Jāņa 19
Jāņa 20 / Jāņa 20
Jāņa 21 / Jāņa 21