A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jāņa 11
Iesākumā bija tas Vārds, un tas Vārds bija pie Dieva, un Dievs bija tas Vārds.
2
Tas bija iesākumā pie Dieva.
3
Visas lietas ir darītas caur Viņu, un bez Viņa nekas nav darīts, kas ir darīts.
4
Iekš Viņa bija dzīvība, un tā dzīvība bija cilvēku gaišums.
5
Un tas gaišums spīd tumsībā, un tumsība to nesaņēma.
6
Viens cilvēks bija no Dieva sūtīts, Jānis vārdā.
7
Tas nāca liecības dēļ, ka dotu liecību par to gaišumu, lai visi caur to ticētu.
8
Viņš pats nebija tas gaišums, bet ka tas liecību dotu par to gaišumu.
9
Tam patiesam gaišumam, kas ikvienu cilvēku apgaismo, bija nākt pasaulē.
10
Viņš bija pasaulē, un pasaule ir caur Viņu darīta; bet pasaule Viņu nepazina.
11
Viņš nāca pie tiem savējiem, un šie Viņu neuzņēma.
12
Bet cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva vaļu, palikt par Dieva bērniem, tiem, kas tic uz Viņa Vārdu,
13
Kas ne no asinīm, nedz no miesas gribēšanas, nedz pēc kāda vīra prāta, bet kas no Dieva dzimuši.
14
Un tas Vārds tapa miesa un dzīvoja mūsu starpā, pilns žēlastības un patiesības, un mēs redzējām Viņa godību, tādu godību, kā tā vienpiedzimušā Dēla no Tā Tēva.
15
Jānis dod liecību par Viņu un sauc sacīdams: Šis bija Tas, par ko es sacīju: kas nāk pēc manis, Tas ir bijis priekš manis. Viņš bija pirmāk nekā es.
16
Un no Viņa pilnuma mēs visi esam dabūjuši žēlastību uz žēlastību.
17
Jo bauslība ir dota caur Mozu, žēlastība un patiesība ir notikusi caur Jēzu Kristu.
18
Dievu neviens nekad nav redzējis: tas vienpiedzimušais Dēls, Tēva klēpī būdams, Tas mums to ir stāstījis.
19
Un šī ir Jāņa liecība, kad tie Jūdi no Jeruzālemes priesterus un levitus sūtīja, lai tam jautā: kas tu esi?
20
Un viņš apliecināja un neliedzās, un apliecināja: es neesmu Kristus.
21
Un tie tam jautāja: kas tad? Vai tu esi Elija? Un viņš saka: neesmu. Vai tu esi tas Pravietis? Un viņš atbildēja: ne.
22
Tad tie uz viņu sacīja: kas tu esi? lai atbildam tiem, kas mūs sūtījuši; ko tu saki par sevi pašu?
23
Viņš sacīja: es esmu saucēja balss tuksnesī: sataisiet Tā Kunga ceļu, kā pravietis Ezaija sacījis.
24
Un tie izsūtītie bija no tiem farizejiem.
25
Un tie viņam jautāja un uz viņu sacīja: Kāpēc tad tu kristi, kad tu neesi Tas Kristus, nedz Elija, nedz tas Pravietis?
26
Jānis tiem atbildēja un sacīja: es kristīju ar ūdeni; bet tas jūsu vidū iestājies, ko jūs nepazīstat;
27
Tas nāk pēc manis, un ir bijis priekš manis, Tam es neesmu cienīgs kurpju siksnas atraisīt.
28
Tas notika Betanijā viņpus Jardānes upes, kur Jānis kristīja.
29
Otrā dienā Jānis Jēzu ierauga nākam un saka: redzi, Tas Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus.
30
Šis ir Tas, par ko es esmu sacījis: pēc manis nāk vīrs, kas bijis priekš manis: jo Viņš bija pirmāk nekā es.
31
Un es Viņu nepazinu: bet lai Viņš Izraēlim taptu zināms, tāpēc es esmu nācis, kristīdams ar ūdeni.
32
Un Jānis deva liecību sacīdams: es redzēju to Garu nolaižamies no debess kā balodi un paliekam uz Viņa.
33
Un es Viņu nepazinu, bet kas mani sūtījis kristīt ar ūdeni, Tas uz mani sacīja: uz ko tu redzēsi to Garu nolaižamies un paliekam, šis ir Tas, kas kristī ar Svēto Garu.
34
Un es esmu redzējis un liecību devis, ka šis ir Tas Dieva Dēls.
35
Otrā dienā Jānis atkal stāvēja un divi no viņa mācekļiem,
36
Un ieraudzījis Jēzu staigājam, viņš saka: Redzi, Tas Dieva Jērs!
37
Un tie divi mācekļi viņu dzirdēja runājam un Jēzum gāja pakaļ.
38
Un Jēzus atgriezdamies un tos redzējis pakaļ nākam, uz tiem saka: Ko jūs meklējat? Un tie uz Viņu sacīja: Rabbi, (tas ir tulkots: mācītājs,) kur Tu mājo?
39
Viņš uz tiem saka: Nāciet un redziet. Tie nāca un redzēja, kur Viņš mājoja, un palika to dienu pie Viņa, un tas bija ap desmito stundu.
40
Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, bija viens no tiem diviem, kas to no Jāņa bija dzirdējuši un Viņam gājuši pakaļ.
41
Šis pirmais atrod savu brāli Sīmani un uz to saka: Mēs to Mesiju esam atraduši, (tas ir tulkots: Kristus).
42
Un viņš to veda pie Jēzus. Un Jēzus to uzlūkoja un sacīja: Tu esi Sīmanis, Jonas dēls, tu tapsi saukts Ķevas, tas ir tulkots: Pēteris (akmens).
43
Otrā dienā Jēzus gribēja iziet uz Galileju un atrod Filipu un uz to saka: nāc Man pakaļ.
44
Un Filips bija no Betsaidas, Andreja un Pētera pilsētas.
45
Filips atrod Natanaēli un uz to saka: par ko Mozus bauslībā rakstījis un tie pravieši, To mēs esam atraduši, Jēzu no Nacaretes, Jāzepa dēlu.
46
Un Natanaēls uz to sacīja: vai no Nacaretes var būt kāds labums? Filips uz to saka: nāc un redzi!
47
Jēzus redzēja Natanaēli nākam, un par to saka: Redzi, patiesi viens Izraēlietis, iekš kā viltības nav.
48
Natanaēls uz Viņu saka: Kā Tu mani pazīsti? Jēzus atbildēja un uz to sacīja: Es tevi redzēju, pirms Filips tevi aicināja, kad tu biji apakš tā vīģes koka.
49
Natanaēls atbildēja un uz Viņu saka: Rabbi, Tu esi Dieva Dēls, Tu esi tas Izraēla ķēniņš.
50
Jēzus atbildēja un uz to sacīja: Tādēļ tu tici, ka Es tev esmu sacījis: Es tevi redzēju apakš tā vīģes koka. Tu redzēsi lielākas lietas nekā tās.
51
Un Viņš uz to saka: Patiesi, patiesi, Es jums saku: no šī laika jūs redzēsiet debesi atvērtu un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz To Cilvēka Dēlu.